tien door ccne gracht, Fossé dit Cuvette) zou worden omringd, zoodat het geheel afgezonderd en alzoo voor iede- ren aanslag beveiligd zou staan. Men zegt, dat er nopens hel ontwerp van constitutie eene gewiglige kwestie zal worden behandeld; namelijk of do eens aangenomen constitutie aan het tolk ter aanneming zal worden aangeboden of niet. Do commissie voor de zaken der eeredienst heeft zich bezig gehouden met do wijze van benoeming der bisschop pen. Na ccne discussie, waaraan onderscheidene bisschop pen hebben deel genomen, is als beginsel aangenomen, dat de keuze en voorstelling der bisschoppen bij verkiezing zou geschieden; wie kiezers zullen zijn is echter nog niet vastgesteld. Do algemcene verkiezing, hoewel alleen door Ratholijkenis als beginsel verworpen. Over dit punt zal nader nog worden beraadslaagd. Gisteren werden onder do talrijko groepenop het plein de la Concorde gevormd, de kreten gehoord van: te water. Aanvankelijk wist men niet tegen wio deze kreten gerigl waren; nader bleek hel dat het was tegen lieden, verdacht van reactionaire gevoelens. Eenige bewerkte ar- restatien hebben echter de rust hersteld. De gearresteerden zijn meestal jonge lieden, die ter beschikking zijn gesteld van do overheid. Heden middag werd aan het ministerie van buiten- landsche zaken verzekerd dat in den loop van den morgen per telegraaf hoogst ongunstige berigten waren ontvangen uit Lyon en uit het zuiden. Het comité van financien heeft zich onledig gehouden met het rapport betrekkelijk het finanliele stelsel van den minister van financien. Er is nog geen besluit genomen. Het Journal des Déhats wil weten, dut de berigten, nopens den gezondheidstoestand van den Prins van Joinville onlangs medegedeeld door den Constitutionelvoor het minst onjuist zijn. Wel is de Prins vier a vijf dagen ziek geweest, doch is thans wederom geheel hersteld. BURGERLIJKS STAND. Gehuwd J. W. Muller en T. van Dalen.N. Krul en M. Wurkum. Bevallen A. Buikema geb. BuijsZ.J. Leen geb. Ilocper, Z. II. J. Zeilstra geb. Duinker, I). Overleden JU. Strikter, 6 m.L. Doekes, 3 in. dScmswgbs Bcvigfsti. Dc Kölnische Zeitung sprekende over de onthulling van het standbeeld van JVillem, J, zegt onder anderen: De minister van Binncnlandsche Zaken hield eene aanspraak aan den Koning, waarin eenige gepaste uitdrukkingen in een bombast van onderdanige kuiperij verloren gingen. Het ste delijk bestuur wedijverde in dit opzigl met den minister." Een ciloijen heeft een verzoekschrift hij het commitié van wetgeving ingediend, waarin hij vraagt, dat men meer dan ééne vrouw te gelijk zal mogen huiven. Volgens den pe- titionaris sleept de ontoereikendheid van ééne vrouw voor de hartsbehoeften van een gevoelig man, onderscheidene be treurenswaardige gevolgen na zich. Daaruit wil hij de uit breiding der maatschappelijke kwaal, namelijk de prostitutie en de veelvuldige en ergerlijke huiselijke oneenigheden ver klaren. Prins Lodewijk Buonaparte beeft zijn ontslag als vertegenwoordiger ingezonden, aangezien li ij onwillekeu rig eene oorzaak was tot onlusten en tweedragl. Een bakker alhier solliciteert om diaken te worden. De Ko ningin van Spanje verkeert in gezegenden staal, doch dc schatkist conlrari. In Posen zijn dezer dagen uil hetzelf de graf opgegraven 8 lijken van militairen, die naar het oordeel der geneesheerenaldaar levend waren begraven. De Duitsche vloot zal gebouwd worden van de vingerhoeden, de naaldenkokers en de »ijdelheid" der Duitsche vrouwen. Zij zal bemand worden met grasmaaijerszoodat maar wei nigen dit jaar in de gelegenheid zullen zijn eine Lustreise nach Holland zu machen. (Jammer voor heeren logement houders!) De Berlijners hebben het tuighuis geplunderd Lij welke ongeregeldheid eene vrouw in manskleederen is gearresteerd. Te Perpignan hebben de hoeren verlof ge vraagd om te plunderenbelovende de personen te sparen. Men weigert algemeen de belasting van 45 centimes te vol doen. De circulatie van het crediet der Fransche bank is zeer belemmerd; zij heeft niet meer dan 117 millioen in portefeuille, en IS maanden geleden had zij nog 250 mil lioen. Een revolutionair kleermaker biedt aanjusbroek en vest, te zamen voor ƒ3-. Adres Wapen van Bern, No. 7te Amsterdam. In Londen zal een nieuw dag blad verschijuen in de Fransche taal, getiteld: le Speeta- teur de Londres, onder loezigt Tan twee weggejaagde mi nisters Guizot cn Meltcrnich. In Engeland is onlanes eene jonge vrouw, die nog slechts zes weken gehuwd was, met een touw om den hals door haren man le koop rond ge leid, ter zake van ontrouw. Prins AIbert is bezig om de papegaai van zijne vrouw, ik bemin uin hel Hoogduitsch te leercn vervoegen. De terugkomst van den Keizer van Oostenrijk te Wecnen, wordt vertraagd door zijne ongesteld heid. In Pruisen is het ministerie vacant. Uit Dok- kum zijn twee vrouwen gearresteerd, wegens hel verzilveren van centen en aan den Helder heeft een Engeltje deze week een nacht in do policiekamer doorgebraglals hebbende zich lijnregl in strijd gedragen met do bedoelingen der Matig heidsgenootschappen. FEU JEEETOJV. In eene Nederlandsehe stadwier eerste letter in het alphnket ligt leefde eens een man die zeer lang was. Maar een goed een uitmuntend goed hart Klopte onder zijn lang Test, dat overigens dun genoeg was om het hart er door te ziejn kloppen. Een kind had hem om de pink kun nen vinden. Zijn hoofd was klein, doch desniettemin beminde hij regt naar behooien. Maar hij was arm, zijn Maaltje was de dochter van een gepensioneerd officier en ook arm. Arm en arm klinkt zeer eentoo- nig; daarom wilde ook de gepensioneerde officier niet instemmen en zeide neen. Maar Jo hannes Li n d c weende. M a a 11 j e ook. Zij bemin den elkander zoo zeer. Johan nes zeide Maaltje, ik zal u ecu- wig beminnen en ncoit een ander trouwen." Maaltje sprak: »Jo- hannes, ik bemin u als mijn hart, en trouw nooit eenen anderen." Daarop hervatte Johannes: M a a 11 j e zoodra ik een post heb, die eene vrouw kan voeden, kom ik en baai u af." Dan vielen zij el kander om den huls en weenden. Zij hadden echter reeds ondci het ne~

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3