HELDER SN BET MEUWEÖIEP. N°. 31. 1848. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. Het roorloopïg verslag van de com missie van rapporteurs van de tweede kamer der Sta teil-Ge neraal, over de ontwerpen tot [•ziemng Grondwet. der ZESÖE J.11KK4.VC, "Et O Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. RAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. II A i I IJ A ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 24 JFL IJ Het verslag beantwoordt aan hetgeen men van de kamer mogt verwach ten, dat is: dat even als de regerings-ontwerpen een achteruitgang ver toonden op liet werk der commissie van 17 Maart, de kamer een nog wijderen stap achterwaarts wil doen. Zelfs in gewone tijden, wanneer de publieke geest zich sterk doet ken nen is het mogelijk, dat eene kamer van afgevaardigden de overtuiging bekomt, dat het kiesstelsel, dat hare leden zamen bragt, niet langer aan de behoeften des tijds voldoet, dat onafhankelijk van de vraag, wat in abstracta het beste is, het bestaande niet meer aan de Natie past, dat ee ne kamer met overtuiging het doodvonnis uitspreekt over een stelsel waar van zij zelve een uitvloeisel was. Zoodanige kamer kan tevens het besef hebben dat met de wijziging in het kiesstelsel de geheele grondwet van den Staat eene herziening be hoeft om in overeenstemming met de wenschen der Natie gebragt te worden. - Maar ondenkbaar achten wij het, dat zoodanige groote omwerking door de stervende kamer kan worden tot stand gebragt, dat zij met overtuiging beginselen kan vaststellen en uitwerken, die niet de hare zijn. Eene nigerneene doortastende hervorming der grondwettelijke bepalingen zien wij dan ook zelden lot stand gebragt, dan of door een soort van coup d'état, door eene afwijking van den weg der wettigheid of wan neer in buitengewone tijden van spanning door den drang der omstandig heden de personen, die sints lang als de vertegenwoordigers der public- k opi i erden aangewezen overvracht optreden en met kracht hun gansche stekel in korten tijd doordrijven bij eene kamer, die zich geene keuze gelaten ziet, dan om aantenemenwat haar wordt voorgelegdof door het verwerpen der mannen, die in 's Volks dunk hoog staan aange schrevenhet gansche land aan onrust en beroeite bloot te geven. Dan is het geene overtuiging, maar de noodzakelijkheid, die haar de wijzi gingen doet aannemen. Eene afwijking van den weg der wettelijke vormen is altijd hoogst ge vaarlijk daar zij den eerbied voor de wet, zonder welken op den duur geen Staat kan bestaan aanmerkelijk verzwakt. Wij hadden daartoe ook odzc loevlugt niet behoeven te nemen, om spoedig de gewenschle her ziening tot stand te brengen. Wanneer de commissie Yan 17 Maart Da het volbrengen van haren ar beid dadelijk als eeu welgesloten ministerie was opgetreden, wanneer die commissie als ministerie met den krachtigen handelenden Thorbecke aan het hoofd aan de kamer het alternatief had voorgelegd om oi hare ontwerpen aan te nemen of het ministerie in massa te zien aftreden de kamer had moeien toegeven; zij had voor het eenig mogelijk ministerie moeten wijken. Maar dit is helaas! niet gebeurd. Donker Curtius en Luzac hebben de zwakheid gehad zich van Thorbecke te laten scheiden, en nutteloos en onbeduidend geworden in het ministciie Schimmelpenninchdat kost bare weken liet verloren gaan hield de overwegende invloed bij de ka mer op. De aftreding van Schimmelpenninck heeft dit niet kunnen her- slellen. De glans waarin zij hadden kunnen optreden was door hunne dwaze handeling verdoofd. De scheiding van Thorbeckede aansluiting aan Schimmclptnninck heeft aan de kamer gelijk aan de Natie geleerd dat het hun aan kracht ontbrak, dat zij voor transactie niet ontoegankelijk waren. Wanneer het hun te doen ware geweest, om de zaak spoedig en zonder transactie tot stand te brengen zij zouden gevoeld iiebben dat zij 'Thorbecke niet konden missen. Zijn afwezen wordt noch door de Kempenacr noch door Heemstra ver goed. Zonder hem zullen zij nimmer noodzakelijke personen zijn. Ach ter hen staat nu een gestarntedat in de oogen der Natie veel helderder blinkt, dan zij allen te zamen. De kamer zal nu iels toegeven, cm niet het roer van Staat in krachtiger hand te doen oveigaan, maar het minis terie zal moeten toegeven omdat de kamer niet voor hunne gezamenlijke altreding behoeft te vreezen. De kamer heeft van hare toegenomen magt gebruik gemaakt. Het ver slag levert bewijs van den herlevenden moed. Wij willen dit niet in alle bijzonderheden nagaan, maar alleen wijzen op hetgeen in het verslag omtrent de verkiezing en het samenstel der Stolen-Generaal gezegd is. Yolgens het verslag waren vele leden tegen de regtstreeksche verkiezin gen.Zij verlangden verkiezingen met écnen tiap. Tegenover deze nieening stond die van verscheidene leden welke het stelsel der regering voor zoover de tweede kamer betreft, omhelsden. De meerderheid kon inlusschen aan deze leden niet toestemmendat onmiddelijke keuxe in den aard van elke vertegenwoordiging zou liggen. De meerderheid, of schoon in het afgeirokkene den voorkeur gevende aan verkiezingen met ééntn trap, zou echter met het oog op de tegenwoordig» gesteldheid der maatschappij, geneigd zijn om voor de tweede kamer tot het stelsel van regtstreeksche verkiezingen to« te treden maar die toetreding is aan eene on vermijdelijke voorwaarde verbonden, namelijk: aan liet daarstellen van een tegenwigt in eene krachtige eerste kamer en daar nu bijna alie leden, die aan hel onderzoek deel namen, leR volie overtuigd waren, dat de eerste kamer, zoo als deze volgens het regerings-ontwerp zou worden ver kozen, niet die kracht en dien zedelijken invloed noch dat karakter van vastheid en duurzaamheid zou bezitten, als thans meer dan ooit wordt gevorderd, moest de overgroote meerdeibeid zich wel vereenigen in dn^ afkeuring van het voorgedragen stelsel van vertegenwoordiging. S' Men ziet dus hieruit, dat de Kamer, nadat d^fifndenzï^+K^bij rek\v§£ic voor regtstreeksche verkiezingen verklaard h duireu optreden/ maar het blok, dat aan [ïebSlpdaartegen vïiet stejjlf^ ■Ambten Natie onder'jtfcü èfev- - i \*V.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1