(Bcmetsgbc 'öertgfea. eene Fecslréde van tien WelEcrw.zeergel. Heer L. V. Lede- boer Az.die de schare opwekte om deze herinnering van den Munslerschen Vrede te beschouwen als do Hulde van de dankbare Nakomelingschap voor een kostbaar Erfgoed tier Vaderen; als den Jubeltoon van ware Vaderlandsliefde, die dat Erfgoed hoogschat en als de heilige Keuze om het voor do toekomst te bewaren. Een ander Lid der Feest commissie spoorde in denzelfden geest de hoorders aan, om door Eendragt, Vrijheidszin, Volharding en Gehoorzaamheid aan Orde en Wetuit Godsdienstzin geborenhet Voor geslacht waardig te blijven. Op velerlei wijze werd van on derscheidene kanten bijgedragen tot de vermeerdering der Feestelijke vreugde. In het bijzonder wordt hier openlijk dank loegebragt aan den weiwillenden ijver, vvaarmedo de WelEd. Geslr. II. II, Kommandant en Officieren van Z. M. stoomschip Cycloop het genot der Harmonie Muzijk van dien bodem, der vergadering hebben verschaft. Men scheidde, welvoldaan overeen en anderna middernacht. In den avond van den 20 Ju 1 ijomstreeks half negen ure, hadden wij het genoegen in ons midden lo zien aan komen, Zijno Doorluchtige Hoogheid Monseigneur Baron van WijkcrsloothHeer van Schalkwijk, Bisschop van Guriuin enz. enz., vergezeld van do Wel Eerwaarde Heeren Land deken en Hoogsldeszells secretaris, met het doel, om aan een groot getal gcloovigen dezer gemeente en van die van het eiland Wieringen het II. Vormsel toe te dienen. Deze plegligheid begon den 22stcn daaraanvolgende des morgens om 9 uren waarbij Zijne Hoogwaardigheid verge zeld van eene aanzienlijke priesterschaar, hel H. Mis-offer voor deze gcloovigen opdroeg, en daarna het H. Vormsel aan nagenoeg tweehonderd Gatholijken mededeelde. Indrukwekkend waren do woorden des Hooggeachlen I're- laats, waarmede Hij allen, op do groute gaaf des H. Gees- tes, liefde voor allen en in allesniet alleen opmerkzaam mankte, maar daartoe ook aanspoorde. En dus zal ieder vormeling, welke men vertrouwen mag, bekend geweest lo zijn, met het wezenlijke van dit H. Sacrament (want onze waardige Herder heeft nicls gespaard, hun daarin te onder- riglen) met eene godsdienstige vreugde huiswaarts gekeerd zijn. Oud en jong, vader en kind, namen deel aan dit genade middel hetwelk slechts éénmaal hun ten deel mag vallen, zoodat do dag van heden, in deze gemeente, een dag is, waaraan velen met vreugde, lot aan hel einde van hun le-i ven zullen denken. Ingezonden Men leest in het ontwerp van gewijzigde grondwet; Art. 11. De kroon der Nederieden is en blijft opge dragen aan Z. M. Willem Frederik Prins van Oranje Nassau, om door hem cn zijne nakomelingen le worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de volgende bepalingen: Art. 12. Do wettige nakomelingen van den regerenden Koningzijn de kinderen, reeds geboren of die nog mog- len geboren wordenuit zijn tegenwoordig huwelijk met 11. 51. Fkeiierika Louisa Wii.helmina Prinses van Pruisen enz. De kroon der Nederlanden blijft opgedragen aan Z. 51. Willem Frederik, die omstreeks vijfjaren geleden, te Ber lijn overleedom door Item en zijne wettige nakomelingen erfelijk le worden bezeteti! 5Iaar wanneer zullen dan die wettige nakomelingen aanvangen gemelde kroon erfelijk te bezitten? Thans blijft zj nog opgedragen aan den dooden fVillem Frederik: boe veel jaren dus nu zijnen dood zal men erkennen dat een zijner wettige nakomelingen de kroon der Nederlanden bezit? In de zitting van de Tweede Kamer der Slaien-Generaal van Woensdag 19 Julijis besloten dat er eene belasting op de inkomsten van alle traclemcnlenwachtgelden en pensioeneu zal worden gelegddie vijf ten honderd bedra gen zal. Die belasting zal verschuldigd zijn door allendie openbare betrekkingen vervullen, geestelijken, burgerlijke ambtenaren, militairen, enz., die uit 's rijks kas betaald wordenwaaronder ook zijn begrepen de traktementenpen sioenen en wachtgelden van ambtenaren of gepensioneerden uit Nederlandsche Overzeescho Bezittingen, voor zoo verre de uitbetaling daarvan hier te lande plaats heeft. Van de betaling dier belasting zijn onder anderen vrijgesteld: voor zij, wier traktement, wachtgeld of pensioenslechts f 2000 of minder bedraagt; voor een derde, zij, die slechts 1500 of minder genieten; voor een half zij, die slechts ƒ1000 of minder ontvangen; terwijl zij, die slechts 600 of minder genieten, geheel zullen worden vrijgesteld. De voorgedra- gene wet, zal, naar het laatste artikel, dat het artikel 41 is, in werking komen den dag na de plaatsing in het Staats blad. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd II. N. Groenewold eD L. Tan Marlen. Bevallen G. Verheij geb. Borst, D. G. Smit geb. Drent, Z. C. Hoogendaalen geb. Ma bi manZ. T. Bconacker geb. van Stralen, Z. Overleden A. Betblehem 45 j.C. J. Smit, 59 j. IV. Koning 2 m. C. Koorn 76 j. Echtscheidingen 1. De schrijver van do Kamper- noodigt de redac tie van de Amst. Gt. uit om de aardappelen in Genemui- den te inspecteren. - Op de kermis le Leeuwarden wordt do grootste, schoonste eu zwaarste mensch van de wereld ver toond, zijnde een achttienjarige Italiaan van 8 voet en 11 duim. De Loudensche poiicie wordt in hel hanteren dei- sabel geoefenden do rustbewaarders le Rotterdam zullen hij eventueel opro r met een korten konsslapelsstok moeten vechten. De II. Vader en de Keizer van Marokko heb ben de Fransche Republiek erkend. Het vermoorden van i een mobile garde wordt te Parijs met 50 fr. betaald. De gouverneur van FrieslandBaron van Sijtztnnais den weg gegaan van alle gouverneurs. Vorst Mi tternick wordt op het tooneel le Weenen in karikatuur voorgesteld; zijn collega Guizot heeft een visite gehad van eenige vrij postige versmaders van het achtste gebod. Domiuiyuc do aartsvader der beeren, die zich meer dan tien jaren itt het Pvreneesch gebied had opgehouden, is door een bosch wachter gedood. Het monsterdier woog 500 pond. Vic toria wordt tegen het einde van Augustus hij huro Schot- scho onderdanen verwacht. De gemalin van den aarts hertog Johan, zal voor de cerslemaal aan het hof van den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3