STOOMBOOT ZAATiSTKOOM, Keizer verschijnen. Tiaar burgerlijke afkomst (haar vader was postmeester) hield haar lot dusverre van daar verwijderd. Thans zal zij de hoflucht mogen inademen, vvelligt omdat haar gemaal tot de hooge waardigheid van rijksbestuurder van Duitschland verkozen is; men vreest echter dat sommi ge dames van oud-adellijk bloed het neusje voor haar zullen optrekken. In Berlijn hebben soldalen en burgerwacht om eenige bedelende dames gevochten. De wimpelpar tij onlangs op den Amstol gehoudenwas bijzonder verma kelijk, de pimpelpartij nog meer. Bij het Junij-oproer te Parijs zijn 1400 personen omgekomen en 1100 gekwet sten moeten nog onder behandeling zijn. Een bejaard weduwnaar doet aanvraag om een meisje of weduwe met geld. (L. F. I1B.) Do. van Schaick schrijft moederziel alleen de Nederlandse/ie Volksbode. In Belgie betaalt men thans een derde minder aan belasting dun vóór 1830. De Morning Cronicle zegt: In Nederland paart men tijdverkwisting aan geldvcrkwistingweifelmoedigheid en kwe zelarij aan verarming en maalschappelijken achluitgang." Be Heer Luzac is aan de beter band. Tot Koning van Sardinië is do hertog van Genua verkozen. De cquipagie van de zoogenaamde Keulenaars amuseert zich met zwem men midden in do stad Amsterdam, en dat zonder zwem broeken, tot ergernis van de vrouwelijke bevolking. In Zuid-Rusland wordt de naphta als remedie tegen de cho lera toegediend. Een land-meesler heeft te Mainz in het openhaar den vorstenmoord gepredikt. Bij eene Parijsche dame, die voorgaf alleen met hare dienstmaagd te leven, zijn in een verborgen kast in het beschot harer kamer, 27 geweren ontdekt. Zij is dientengevolge in hechtenis geno men. jBarbes, Albert en Blanqui zijn betrapt, terwijl zij uit hunne gevangenis te Viucennes lelegraphische seinen wisseldee met een naburig huis. Maatregelen zijn genomen om hun dit to beletten. "TT¥ bes TTTD n G~ Op dingsdug den 25 Julij 1848 des middags ten 12 uur zal in het Logement de Lindenboom aan den Burg op Texel publiek worden aanbesteed Jfct Funderen en lot 0,90 boven vol zee Opmetselen van eenen Fij zei-watermolen voor den Prins Hen drik Polder op Texel. De bestekken zullen acht dagen te voren ter lezing lig gen Ic Haarlem in de Kroon, to Alkmaar in het wapen van Haarlem, !o Nieuwe Diep in den Burg, te Oudeschild iri de Zeven Provinciën en aan den Burg in de Lindenboom. Zullende op den 17, IS, 19, 20 en 24 Julij in lo co bij den lieer opzigler P. van der Sterr aanwijzing kun nen worden verkregen, en voorts nadere informatie te beko men zijn bij den Ingenieur van den waterstaat J. Ortt te Alkmaa r. Men is voornemens, om op Woensdag den 2 Augustus 1848, des middags te 12 Ure, ten huize van Jacub BergenKastelein in het Logement het Wa pen van Alkmaar, staande aan het Zant in de gemcento van de Zijpe, in hel openhaar te verkoopen Op ongeveer 90 Bunders te veldstaande HAVER GARST en ZOMER-KOOLZAAD. Alles gelegen in het westelijk gedeelte van den Anna Paulow- na Polder, lireeder liij aanplukbillcllcn en noliticn omschreven. De betaling der kooppenningen zal moeten plaats hebben op primo November 1848, terwijl degenen die konlant ver langen te heialen, 2 percent van do koopsom zullen mogen korten. De aanwijzing in loco zal geschieden door H T. Nieburg, wonende aan de Oudesluis. Nader inforniaticn omlrent dezen verkoopzijn te hekomen bij mr. P. BinkhorstGriffier hij de Arondissements Regt- bank te Alkmaar en bij den makelaar J. TV. JVesterman aldaar. ZUNDERDORP Go., Scheeps-Makelaars, to Texel, als daartoe gemagtigd zullen op Woens dag den 26 Julij e. k.des Morgens ten 11 Ure, voor hot Pakhuis der Strandvonderij, aan den Burg, publiek doen Yerkoopen 27 stuks diverse Zeilen, waaronder vele nieuw; 1 Ket ting-Anker en 204 Neder), ellen Kabelkettingen3 stuks Trossen en eene groole partij Staand en Loopend Wand voorts 2 Masten; eenigo Rondhouten; 5 Watervaten; 1 Boot; 1 Chaloup en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Alles afkomstig en geborgen van het op den 26 Junij jl. achter de Westen alhier gestrande Engelsche Schoonerschip Martha., wijlen Kapt. J. F. PATRICK, welke GOEDEREN des Morgens op den Dag van den Verkoop, voor het Pak huis der Strandvonderijaan den Burg, en bij het Rijks Pakhuis, aan de Haven Gekaveld en Genummerd te zien zullen zijn. Information zijn op franco aanvrago te be komen ten Kantore van ZUNDERDORP C°.te Oude Schild, ca hij W. J. 11. BOK, Makelaar aan den Burg, op Texel. Dienst tusschen ALKMAAR, en AMSTERDAM, dagelijks, uitgezonderd Donderdagi, Van Alkmaar 's morgens 5£ uur. Amsterdam 71 Alkmaar 's middags 11 Amsterdam 5 Bij de Wed. J. C. HONIGH, Boekb. aan de Schagerlrug is, zoolang de qeringc voorraad strekt verkrijgbaar: Nederl. Ma gat ij n 18341839, G dl. in Canonn. band. ƒ30. voor 9. Jacob Cats, Dichterlijke werken 2 dl10. 6. Pïösselt, het leren van J. O. den Hl, der Wereld met pl. vertaald door J. B. ROLL12. 6.25. Sara Burgerhart, 3 deelen met platen.4.50» 1.50. Martinet, Catechismus der natuur met pl. verkort door J. A. UILKENS, 3 druk4.90» 2.60. Bijbel met Houtsnee platen in Linnenband 30. 10, SueLe Juif Errant 19 Vol.s 2.50. Uiigegeven hij C. BAKKER Bz. te Nieuiucdicp* Gedrukt bij S. GILTJE3 G. KOUTER, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4