S1EKBLAD van Diü ELDER EN HET N1EUWEDIEP. ZES»*: JAARGANG* Na. 34. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 1 G E N 11 E ®0 AAM A G 1848. ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdagsdea middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 14 AUGUSTUS. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER dor Gemoente Helder, maakt bij deze bekenddat gedurende de geheelo aan staande week, en alzoo van maandag den 14den tot en met zalurdag den 19den Augustus, eenige hcrslcllingen zullen moeten plaats hebben, aan de miiitaire bruggen, gelegen in den Alkmaarschen weg aan het Nieuwediepwelke werkzaamheden tusschen zons-ontlergang en des morgens ten O O O zes uren, zullen worden verrigt: zoodat de gewone gemeen- 7 o - o o schap over de gemelde bruggen, gedurende die week, al leen op den dag zal kunnen plaats hebben. HELDER den 10 Augustus 1848. De Burgemeester voornoemd J. irv 'T V ELT. AANBESTEDING. Op Dingsdag den 29 Augustus 1848, des voor middags ten 10 ure, do Ontvanger der Do meinen te Alkmaar, ten overstaan van den Burge meester der gemeente Helder, in hel Heeren Logement aan den Helder, publiek bij opbod en afslag, aanbesteden Het doen van eenige Herstellingen aan de DQMA- NIALE PACHTHOEVEN, op hel Koegras, in de ge meente den Helder en Callantsoogin één perceel. Hel bestek en voorwaarden, liggen ter lezingten kan tore van den Ontvanger der Domeinen te Alkmaar; ten Raadhuize der gemeente Helder; te Alkmaar in den Roo- den Leeuw en in de Toelast; te Helder in het Hoeren Logement; aan hel Nieuwediep in hel Hecren Logement en in den Burgen aan het Zand bij J. Bergrit. De aanwijzing zal gedaan worden door den Opzigter J- SPFERFERwonende te Alkmaar, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd, B E N T E IJ N. g i os 'i? it s 'i is :d n a 2 m HELDER en NIEUWEDIEP, 12 Augustus. Tegen den middag van j. I. donderdag heeft alhier uit den winkel in manufacturen van M. S. Manheimeen zoo zeer niet belangrijke maar toch stoute diefstal plaats gehad, beslaande in een partijtje laken, ter waarde van ongeveer ƒ130. Aan de waakzaamheid onzer poücie heeft genoemde manul'ac- lurier hel te danken dat de dader zeer spoedig is gearresteerd hebbende slechts een klein gedeelte der goederen in do Bank van Lecning verzet; het overige is nog-in order bij hem be vonden. Het is gebleken dal de dader geen inwoner dezer o o gemeente is, dus waarschijnlijk iemand dio op zijn ambacht reisde. Onze Tweede Kamer heeft in hare zitting van 9 dezer hel Algemeen Verslag uitgebragt OTer de twaalf wetsontwer pen tot herziening der grondwet. Wij deden onzen lezers het belangrijkste daarvan mede: 1°. Het stelsel van F er tegen woord ig i n (jMen wil de invoering der regtstreeksche verkiezingen nog niet als eeno Lieshslo zaak hebben aangemerkt. De meerderheid verbindt hare toestemming daartoe uitdrukkelijk aan de voorwaarde, dal de inrigling der Eersto Kamer een genoegzaam tegenwigt voor Iret democratische beginsel zou wezen. In dit laatste opzigl nu hebben de wels-onlwcrpen wel verbetering onder gaan doch niet toereikend in de oogen der meerderheid.' Men wilde de kiesbevoegdheid voor do Eerste Kamerbe halve aan do hoogst belasten, ook aan bepaalde calhegorien van personen geschonken zien. De verwezenlijking van dit laatste denkbeeld zou op het lot van het wets-onlwerp een beslissenden invloed uitoefenen. 20. De Raad van State. De meerderheid heeft zich le gen het voortdurend bestaan van dit collegie verklaard, zou echter verlangenle dezen aanzien^rn de (TPisjdwelj facultatieve bepaling, volgens welke ,w Siate zal moeten regelen. 30. Dc Godsdienst. Dit ontwerp-blijft bij voortdü

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1