EEN NÏEUWERWETSGH HUWELIJK. sehaffirsg van sommige voor de Protestanten aansloolelijkc zaken 5°. erkenning der huwelijken van getrouwde Protes- tiinlsrhe predikanten, die met hunne gemeenten tot do moederkerk zouden oierkomeu; 6°. uitsluiting'van do Jezui- ten-orde uit Duitsland7°. vrije keuze in den vorm van de biecht. De Republikaner der Italienischen Schweiz bevat, omtrent den val van Milaan, de volgende lezenswaardige bij zonderhedenvoor welker waarheid nogtans wij niet inslaan. In den nacht lusschen 4 en 5 dezer kapilulerrde Karei-Al- bert in het diepste geheim met RadetzkyHij had de vol gende voorwaarden gemaakt; het Piemontesche leger trekt af; aan do burgers is leven en eigendom verzekerd. Maar toen slond het volk op; eeno mexiigle gebouwen, welke do verdediging verhinderen konden, werden buiten de slads-mu- ren gesloopt. De vijand vertoonde zich den volgenden ochtend niet; dit verwekte kwade vermoedens cn nu ontstond er een oploop voor de woning van Karei- Albertdie van het bal- con verklaarde, dat de kapilulatic door Radetzky geweigerd was, en dal hij de stad lot den laatsten man zoude verde digen. Kort daarop verklaarde Olioieridat de Koning de stad niet langer kon houden en deelde do sluiting der kapi- tnlatio mede. Het volk, daarover in woede geraakt, wilde zich van Karei-Albert meester maken. Zijuo rijsrij tuigen werden in stukken gehouwen daarentegen liet Karei-Albert de Piemontczen op het volk schieten, ten gevolge waarvan tweo burgers op do plaats dood bleven. Anderen, die do kapitulatie eischlen, werden door hel volk vermoord. Het volk wilde zich niet overgeven; maar Karei-Albert liet de kanonnen van de wallen nemen. Ieder werd het verlof ge geven do stad te verlaten, en velen maakten daarvan ge bruik. Op het einde van dit berigt, leest men, dat hel volk zich eindelijk van Karei-Albert had meester gemaakt. Het naschrift echter spreekt dit legen; want hel zegt: »Ten 6h uur is de generaal Zuchi met de tijding aangekomen dat Karei-Albert Milaan had overgegeven, en dal hij zich over den Tessino teruggetrokken had. De Oostenrijkers zijn den 6den Milaan binnengerukt." BURGERLIJKE STAND. Gehuwd A. Spykman en SchoorJ. Bevallen M. Broek hui jzen geb. Brouwer, D. C. P. Schuszler geb. Remer, D. Overleden J. Schendelaar, 7 j.F. Eibers, 4 m. P. van Geel, 5 m.F. de Visser, 6 j. J. T. Valentijn 58 j. T. Drent, 2 ra. Een onbekende drenkeling. (Senmjgbc fiertgfets. In Jassy zijn 9000 inenschen aan de cholera gestorven ook in Egypte heeft zich de ziekte vertoond. In den Bosch is gevlagd op don verjaardag van den overleden prins Alexan- der Nederlanden (2 Aug.Een uit de residentie die zich in het Haagsche Bosch had opgehangen, is door een Ame rikaan afgesneden, terwijl hij nog loefde. Een O.-Indisch militair verkondigt de leer der Afgescheidenen aan do Gro ningers. In do Franklorter Vergadering is een voorstel gedaan om do geestelijken wettig aan do vrouw Ie helpen. Twee Juffers hebben het aanzoek van een haan finaal van de hand gewezen. Harddraverij te Zandvoort 9 en 11 September e. k. Te Kortrijk heeft een arme snijder, vader van een talrijk huisgezin, onverwachts een vermogen van anderhalf millioen geërfd, zoodat hij zijn lappenmaga- zijn heeft opgeruimd. Do gevangene citoijans van de Ju- nij-revolulic kosten do Republiek 17,500 fr. daags. De rijksbestuurder van Duitschland is door do militairen gehul digd. Op Macassar is gebrek aan klecr-, schoen- en lio- rologiemakers. Uit do Nederlanden zijn sedert 1845 naar de Nieuwe Wereld verhuisd 7000 personen, waaronder ruim 6000 landlieden. De Deutsche Reichstags-Zeitung meldt uit Weenen, dat de keizer van Oostenrijk heeft geabdiceerd ter gunste van zijn neef Frans Jozef. Tc koop2 ezels, mak in hel tuig cn hard kunnende loopen. (HB). Het giootile en bet kleinste lid der nationale vergadering Thou- ret en Louis Blanc stonden j. 1. maandag naast elkander op do tribune om het woord to voeren, hun contrast deed de medeleden in gelach uitbarsten. Verwacht het \ierde Ncder-Rijnsch-Nederlandsch-zangersfeest 19 en 20 Augustus te Arnhem. De maatschappij van 't Nut heeft deze week hare jaarlijksche vergadering te Amsterdam gehouden. Ver- i lost van een zoon Isabelle Ferdinande de Bourboninfante van Spanje; alles wel. FEUXXjEETOW. ül. D. 2?» OF i. L u c i e was weduwe. De lente van haar leven was voorbij zij nader de den nazomer. De godinnen der schoonheid en der bevalligheid moe ten bij hare geboorie niet bij hare wieg hebben gestaan en zoo was Lucie noch mooi, noch leelijk geworden; nietemin was zij in haren nazomer eene zoete vrucht; want zij bezat wat den ouden mensch jong, den leelijke mooi, den domme verstandig maakt, n. 1.geld. Haar iuan liad bij zijn leven gewoekerd en geschraapt, alleen om zijn mammon te vermeerderen. De grootste dienst die hij haar ooit had bewezen, wasdat hij de beleefdheid had gehad van te sterven eu haar tot eenige eifgenaam van zijn aanzienlijk vermogen te benoemen. Lucie toonde geestkracht; zij liet de smart over het verlies van haren echtgenoot geen meester oyer haar wordende gedachte aan de nalatenschap verleende haar troost. Het vermogen viel haar alléén toe, want god Hymen had haar echt met den overledene, met geen spruiten gezegend. Het ging Lucie als onzen stamvader in het paradijs. Die had ook alles wat zijn hart wenschte en begeerde, en was toch niet tevreden. De eewige monotonie is doode'ijk; Adam begon zich te vervelen. De ver veling is de moeder van alle domme streken en Adam beging den eersten, toen liij zich et-De Eva wenschte aan wie 't voor de helft te wijten is, dat er tegenwoodig geen paradijs op aarde rater bestaat. Lucie-Eva maakte het omgekeerd. Zij verveelde zich ook en wenschte zich in het zelfgeschapen paradijs een Adam. Haar eerste Adam was oud en leelyk geweest, haar tweede moest jong en mooi zijn. De Huwelijken naar den ouden trant, toen de jongeling om het meisje vrijde zijn lang uit de mode. Tan zulke ouderwetsche ideën leest men heden ten dage nog maar enkel in romans. De vrouwen hebben zich daarin geëmancipeerd; die geld hebben kiezen zichzelve den mac. 't Is een pure koop. De man rijst in prijs naar gelang hij knapper is en een klink end er titel heeft. Onze tijd is vindingrijk. Hem komt de eer toe van de huwelijksaan- vragen in dc couranten te hebben uitgedacht. Eenc gioole, eene gewiglige uilvinding! Zij ontslaat de vrouwen van het lastig wachten op een huwelijks-candidaat eu verleent haar de keuze ouder de zich aanmeldende. Lucie kende het middel. Zij greep het aan; waarom zou ze niet? II. Mauri ts was doctor, 't Ontbrak hem cokel aan praktijk en aan «ene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3