PUBLIEKE YERKOOPING. equipage. De praktijk zou wel gekomen zijn, had hij maar equipage gehad want een loopend doctor is in onze dagen geen doctor met eere. Ma urits was arm. Hij bei.it niets dan zijne bul en nog een vijf-en- twintig overdrukken van zijne dissertatie, waarvan liet drukken hem de laatste tientjes uit den zak had gejaagd. Maar SI a u r i t s was knap en bezat de kunst om ziah goed woor te doen. Op deze eigenschappen en op zijn doctorstitel had hij zijne plannen gebouwd. Bat waren de vaste eigendommen waarvoor hij eene koopster zocht; die er den hoogsten prijs voor betaalde. Van zulke ontwerpen zwanger gaandetastte Slaurits eens 's moigens in het kolfijhuis naar da courant. Zijn gelaat helderde plotselijk op want hij las de volgende Eene weduwe, bemiddeld en zonder kinderen, wenscht zich te ver hinden niet een jongen man van aangenaam voorkomen en manieren en in 't bezit van eervollen grand of rang. Op vermogen aan zijnen kant zal niet gezien viorden. Brieven onder letters E. D. ii. Bureau Ilandelsh." Dat is eeiv vingerwenk van Fortuna dacht Slaurits. ïk ben jong, durf mij vrij laten zien, heb een graad en geen vermogen, en ben dus juist de man. Een geparfumeerd billetje, dat eeu bescheiden schildering zijner eigen schappen behelsde, werd dadelijk naar het Bureau van hel HandelsLdad opgezonden. III. In eene met alle levensconfort rijkelijk toegeruste kamer vinden wij L u c i e. Daar toilet is uiterst smaakvol. Het moest de jaren en onihre- kende bevalligheden bestrijden en had werkelijk eene schitterende over winning op deze beide maglige vijanden behaald. Een fijn parfum van •uitheemsche gewassen vervulde het boudoir. I.ucie lag schilderachtig in eene causeuse: hare voetjes rustten op een elastieken fauteuil. Hare hand hield een rosa briefje, 't Was dat van )I a u r i t s. 't Getal der brieven, die op Lucies annonce waren ingekomen was legio. Jonkheoren zonder heerlijkheid, Heeren met epauletten maar zon der vermogen, Advocaten «onder cliënten, jonge Doctoren in de wijsbe geerte, die nogtans niet als lliogenes schenen te denken luidden zich als begueiig naar Lucies hand en niét hart, maar geld aangediend. De meesten beantwoordden niet aan Lucies smaak. Baar had zij andermaal een greep onder de talrijke epistels gedaanen ze hield nu M a u r i t s brief in handen. Een rendez-vous in de komedie had de kennismaking eene schrede ver dei gebragtzonder dat Ma urits nog wistwie de geheimzinnige, trouw- zieke dame was. De jonge hupsehe man beviel Lucie. De donkere vurige oogen de smachtende blik, het zwart krullend haar, 'tmannelijk schoon gelaat vonden op 't eerste gezigt genade in hare oogen. En M au rits was daarbij gepromoveerd doctor! Hij kon professor, kon daar bestaat immers tegenwoordig het levend voorbeeld vanlid van de Tweede Kamer worden en dnar het lint halen van den Leeuw. Me vrouw dat klinkt lang? zoo kwaad niet, dacht Lucie. jj Tegen heden wachtte Lucie van haren Adonis het eersle bezoek. M a n r i t s kwam zag en overwon volkomen. De schil is bitter, maar de kern is zoet, dacht hij heimelijk. Een ■vrouw met 200,000 mag; er uitzien, hoe ze wil; ze zal altijd een com plete engel wezen. Mijne eenige Lucie thans eerst besef ik de waarde van het leven, nu ik u heb leeren kennen! Een blik van u beslist over mijne eeuwig heid! lispelde Maurits, terwijl hij het weeuwtje zacht omvatte. Beste Slaurits, aan u mijn hartmijne hand, en al, wat het lot mij geschonken heeft! De mijne voor eeuwig?" »De uwe voor eeuwig!" antwoordde onze doctor op theatralen toon. IV. De wittebroodsweken waren voorbij de reisloer den Rijn langs en even de Alpen over was volbragt en vergeten. Maurits begon zich onplei- zierig en ongemakkelijk te gevoelen. Hij stond verzadigd voor gouden schotels. Lucie bewaakte hem op al zijne gangen met ijverzuchtigen blik. De plotselijke wisseling van fortuin had verslappeud op hem gewerkt. Zijn vak had bij er aan gegeven; hij was immers op eenmaal een geze ten man geworden. Eene elegante equipage houden, rijden, bals, con certen en comedie bezoeken, wat kon hij de mooijemaar naar hart I geest en verstand arme en nietige man veel anders beginnen? Maurits werd koeler van dag tot dag. Lucie begreep, hoe zeer a zij zich had bedrogen. Zij verwenschte duizendmaal hare onberaden keus maar dat hielp niet. Maurits wa» haar echtgenoot en, krachtens 'l onzalig huwelijkscontract s-ond aan hem 't beheer over haar vermogen. Maurits had lang zijn plannetje opgemaakt. Hij wilde het daarheen zoeken te brenger.dat Lucie hem eene goede som uitkeerde, en dan bewilligen in scheiding van tafel en bed. 't AVas eindelijk Lucie zelve, die hem hiertoe het voorstel deed, daar ze wel merkte, dat hij haar de hel van dag tot dag gloeijender zocht en wist te stoken. De scheiding werd gevraagd en ze had eerlang plaats, d.»ar beide partijen 't in dezen volmaakt eens waren en afdoende gron den wisten bij te brengen. Met ƒ100,000 disponibel in den zak kwam Maurits Lucie voor eeuwig adieu zeggen. »Ik begeer u nooit van mijn leven weer te zien!" viel zij giftig uit. »Lieve schat! geloof me, ik wensch vurig ?t zelfde." En met venijnig n spot duwde Maurits zijne gewezen vrouw hier nog 't nommer van het Handelsblad onder de oogen, waarin hare dwaze Huwelijksaanvraag zwart op wit prijkte. »Zeg reis, kind, die letters E. D. S. beduiden ze niet: Een Domme Streekof Eigen Dwaasheid Schuld »Mensch Maurits! Monster Arme Lucie! Heden overleed zeer plolseling ons leeder bemind DOCHTERTJEANNA ELIZABETH, in den ouderdom van bijna 65 jaar. C. GILTJES. Helder B. GILTJES 8 Aug. 1848. geb. P ALINEA IJ. Dc oridergeteekende vraagt bij deze een 4Ü!LEERLING en een LOOPJONGEN die genegen zijn bet vak van jiorologiejiakeu io willen leeren. Adres met franco brieven of in persoon bij den hokologiemaker. B. J. POTTING, Kanaalweg No 109 te Nieuwediep. Men is voornemens, op Maandag den 28 Augustus 1848, des avonds om achl uren, in hel lokaal Ti vol i, aan den lleiderten overstaan van den Notaris J. Schoonpubliek te verkoopen: Twee onder gelijke bekapping gebouwde WOONHUIZEN, waarvan een tevens lot Winkelhuis is ingerigtmet oen BOET en ERF, slaande en gelegen op een' goeden stand, aan den Kanuahveg, aan den Helderkadastrale seclie A No. 2403, groot 40 ellen, No. 2404, groot 2 roeden ert 80 ellen en No. 2405, groot 35 ellen, helend met P. B, Pastoor ten westen en J. Staalman ten oosten. Toehehoorende aan de erven Ilerm*. Pepijn. Dc bewijzen van eigendom en de veilcondiliënzullen vier dagen vóór de verkooping, ter lezing liggen, ten kan tore van den Notaris Schoon voornoemd, bij wien inmiddels nadere informaliën le bekomen zijn. Uiigegeven bij C. BAKKER Rz. te Nieuwediep Gedrukt bij S. GILTJES G. KOÜTER, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4