WEEKBLAD van DE» HELDEREN BET NIEUWEOIEP. N°. 35. 1848. AAN BESTE G. A A B S S S D ZESDE JAARGANG* avs\-o1GE4 "Et C0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADYERTENTIEN gelieTe men ongezegeld aaa den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 ceoten, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 21 AUGUSTUS. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER, der Gemeente Heldermaakt bij deze bekend, dat de lijst der personen, welke ingevolge art. 12 van het Reglement op het Brandwezenmet ont heffing van de dienst aan de brandspuiten over het jaar 1848 op Contributie zijn gesteld en waarop is vermeld het bedrag tan den aanslag, voor eiken Conlribuabclen voorgedragen, van heden af, lot den 27 Augustus aanstaande op alle werk dagen van des morgens 9 tot 12 uren, voor de belangheb benden aan hel Secretarie tier Gemeente ter visie ligt eu dat degenenwelke zich door den voorgedragen aanslag bezwaard achlen hunne redenen schriftelijk aan het Secre tarie voormeld zullen behooren in te dienen vóór of op den 29 Augustus daaraanvolgende, na welk tijdstip geene reclames meer kunnen worden aangenomen. Helder19 Augustus 1848. De Burgemeester voornoemd, J. IN 't V ELT. Op Dingsdag den 29 Augustus 184S, des voor middags ten 10 ure, zal de Ontvanger der Do meinen te Alkmaar, ten overstaan van den Burge meester tier gemeente llclder, in het Heeren Logement aan den Helder, publiek bij opbod en afslag, aanbesteden Hel doen van eenige Herstellingen aan de DOMA- NIALE PACHTHOEVEN, op het Koegr.vs, in de ge meente den Helder en Callantsoogin cén perceel. Het bestek en de voorwaarden, liggen ter lezing, ten kan tore van den Ontvanger der Domeinen le Alkmaar; ten Kaadhuize der gemeente Helder; te Alkmaar in den Koo- den Leeuw en in de Toelast; tu Helder in het Heeren Logementaan het Nieuwediep in het Heeren Logement en in den Burg; en aan het Zand bij J. Bergen. Dc aanwijzing zal gedaan wordeu door den Opzigler J. SfVERFEB, wonende lo Alkmaar, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd, B E N T E IJ N. Op Woensdag den 30 Augustus 1843, des middags len twee ure, zal onder nadeie approbatie, door den Slaatraad Gouverneur der Provincie Nooid-Hollan I of, bij deszeifs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van derf Hoofd-Iugenieur van den Waterstaat, aan liet Lokaal van het Gouvernement Ie Haarlem, worden aanbesteed Het maken van een gedeelte üeverwerk aan het Westaaner Buitenland. l)eze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. liet bestek, op hetwelk deze Aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernemems-Gebouw van Noord-Hol landin de voornaamste Logementen en Kolfijhuizenals: te Aiwteithm t in het JVapen van Mcdemblikop den Dam, in het Koffijhuis het Vos je, bij het plein van de afgebroken Beurs, in het Logement htt Harlin- ge 7' Veerhuisop de Texelsche Kade, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, in de Jjecrebijtbuilen de Utrechlschepoort en in de Bel op den lioek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in het Logement dc Kroonin de Halve Maan en in het Nuord-Ho/landsche en Jjossche Koffijhuiste Alkmaar, in den Roodcn Leeuwin het IVapen van Haar lem en in de Todast; te Hoorn, in het Ongemaakte Schip; aan den Helder, in het Heeren-Logementte Nieuwediep, in den Ifurg en bij Ihnente Medernblik en te Ënkhuizen in de Logementen den Valk; te Purmerendein den Vergulde Roskam; te Monnickeiidamin deu Doelenie Edam, in het Heeren-Logementte Zaandam, in den Otter en in de Drie Zwanen; te Buiksloot, in het Roode Hert en in de Ver gulden Roskamte Westiaan in het voornaamste Logement; te Sliedrecht, in het Beglhuis; te Hardinxveldin de voornaamste Herberg; te Weesp in den Roskamen te Muitien, in het Hof van Holland. Zullende des Zaturdags vóór de Besteding de r.oodige aanwijzing in loco worden gedaan en iumiddels informatien te bekomen zijn bij den Hoofd ingenieur E. dc Kruijffte Haarlem, en bij den Ingenieur A. B. Meritz te Purmerende. gr ttaTrwstrnjnpasKSUBa» HELDER en NIEUWEDIEP, 19 Augustus. Bij den wedstrijd der Koninklijke Nederlandfrche Club, onlangs lo Rotterdam op de Maas gehouden, ze plaatsgenoot de Heer Edw. Taïlor met de kollf^^»- V* - \fe 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1