EEN U U Li SLAPENS. Qbacrtcnticn. bij hunne benoeming lot leden der Eerste Kamer de voor waarde gesteld dat zij daarooor geene bezoldiging wen tellen te ontvangen. De 900 representanten der Frausche Republiek kosten maandelijks 712,500 fr, Do Iersche op stand gaat achteruit. da Russen hebben Moldavië verlaten en zijn achter de Pruth getrokken. Öp de koningin van Portugal is gescholendoch niet raak. Item op den aartshertog Jolian. F JE U I Ij Ij 11 '£y O X. Wij kunnen slechts zeer onvolkomen de wederwaardigheden kennen, welke eenen onmiddelijken invloed op den loop van ons leven en be paaldelijk op onze lotsbestemming uitoefenen. Maar er zijn andere voor vallen die naast ons plaats grijpen die ons van zeer nabij aangaan zon der eenig resultaat achter te laten, zonder zelfs eenig licht of eenige scha duw op den spiegel van onzen geest achter te laten. Indien wij al de wisselingen van onze fortuin kenden zoude het leven al te vol hoop en vrees, al te vol beloovermg en onttoovering zijn, om ons een enkel uur wezenlijke helderheid over te laten. Om dit denkbeeld des te beter te verklaren, zullen wij hier eene pagina uit de geheime geschiedenis van D a v i d S w a n t o n laten volgen. Wij hebben niets van David te verhalen tot aan den dag, waarop wij hem in den ouderdom van twintig jaren aantreffen op den weg, die van zijne geboortestad naar Boston leidtterwijl hij zich naar deze laatste stad begeeft, waar zijn oom, een eerzaam koopman, hem in liet kantoor van zijnen winkel zou plaatsen. Het zal voldoende zijn te zeggen dat Da vid in New-Hampshire van brave ouders geboren was, en eene goede opvoeding had ontvangen, welke door een jaar veitoevens aan de acade mie van Gilmantor haar beslag gekregen had. Iïij reisde ie voet sedert den ochtend; het was zomer; toen de middag aanbzak werd hij door hitte en vermoeijenis genoodzaakt in de schaduw eene lustplaats te zoeken ten einde daar de komst der diligence af te wachten. Juist bemeikte hij een boschje nioerbeziënboomen dat expres selij k voor hem scheen geplant te zijn: het vormde een gewelf van groen, waaronder een beekje kabbelde, welks water zoo zuiver was dat nog nooit de lippen van een reiziger zich aan hetzelve schenen bevochtigd te heb ben. Hij leschte zijnen dorst in dien helderen vliet, en vleide zich aan zijown oever neder, nadat hij zich een hoofdkussen gemankt had van een pakje hemden en een pantalon welke in een gestreepten katoenen zak doek geknoopt waren en zijne geheele bagagie uitmaakten. Onder dezen alkoof konden de stralen der zon niet lot hem doordringen; daags tevo ren had hei sterk geregend zoodat het stof van den weg hem niet hin derde; de groene giond scheen voor den jongeling eene zachtere leger plaats dan een donzen bed; de heek murmelde welluidend in zijn oor; de lakken der moerbeziënboomen bewogen zich ais breede waaijers boren zijn hoofd; hij iel in een diepen slaap, die welligt ook door gelukkige drooinen bezield werd 31 aar in plaats van Davids droomeo zullen wij de voorvallen verha len welke niet in die drcornen plaats grepen. Terwijl hij zoo gerust in de schaduw sliep, gingen andere reizigers onophoudelijk vooibij zijne landelijke slaapkamer, te voet, te paard en ia allerlei soorten van rijtuigen. Lenigen /.ogen noch ter regter noch ter linker zijde uit, en wisten zelfs niet eens dat hij zich daar bevond; an deren bemerkten hem, maar hadden hem twee schreden verder veigeten sommigen hem zoo vast ziende slapen glimlachten nog anderen einde lijk lieden die overal kwaad in zien, beschouwden hem met eene uit drukking van verachting. Eene weduwe die al niet meer jong wasmaakte gebruik van een oogenblik dat zij alleen op den weg was, om het hoofd> in het boschje te seken, en zij verklaarde bij zichzelvedat de slapende jongeling inderdaad een bekooilijke jongen was. Een preekheer van het inatigheidsg'-noolschap bleef ook staan om hem te beschouwen en schreef eene aanteekening in zijn zakboek, met het voornemen, om in de preek, die hij 's avonds zou houden, den armen David afteschilderen als een voorbeeld van die dronkenschap, welke hare slngtoffers op de wegen laat liggen. Berisping, loftuiting, verachtingoverschiliigheid wat bekreunde I) a v i tl zich om dat alles? Hij sliep nog eenige oogenblikken toen eene bruine berline met twee schoone kleine paarden bespannen, voor eene pleisterplaats stil hield, weike niet verre van het boschje was verwijderd. Een ijzeren bout van een der wielen was losgeraakt, en had zonder groote schade te veioorza- ken, voor eeo oogenblik een bejaarden handelaar en zijne vrouw, die met het rijtuig naar Boston terugkeerden, schrik aangejaagd. Terwijl de koetsier en de lijfknecht hun best deden, om dit ongeluk te herstellen, namen de heer en de dame de wijk naar het boschje waar zij den in geslapen Da vid vonden en de beek, die door haar gemurmel zijnen slaap onderhield. Toegevende aan diea indruk die zelfs de geringste mensth, wanneer hij slaapt, verwekt, liep de handelaar zoo zachtjes als de jicht hem toeliet, en zijne dierbare wederhelft droeg zorg dat h«t rammelen van haar zijden kleed David niet onverwacht uit den slaap wekte. »Wat slaapt hij!" zei de koopman fluisterende; wat gaat de ademha ling gemakkelijk door die breede en sterke borst! Om zonder opium het zoete van zulk eenen slaap te smaken, zou ik gaarne de helft van mijn inkomen gevenwant die slaap zoude voor mij het uitwerksel van eene goede gezondheid zijo en tevens van de verwijdering van alle onge rustheid. »Voeg er wat jeugd bij," zeide de dame; «noch gezondheid, no?h bedaardheid van geest zijn meer voldoendewanneer men onze jaren kent, om zóó te slapen; ons slapen en waken gelijkt geenszins naar het slapen en waken der jeugd." Hoe meer het oude paar David beschouwdehoe meer belang het stelde in dien jongen onbekende, wien eenige hoornen aan den zoom van den weg eene geruste en bekoorlijke slaapplaats hadden aangeboden. Ontdekkende dat een zonnestraal van lijd tot lijd op 'sjongelings voor hoofd viel, wist de goede dame dit te beletten, door de takken wat bij elkander te halen. Na dit bedrijf van waakzaamheid gevoelde zij eeoc moederlijke aaudoening voor hem, die er het voorwerp van was. »De Voorzienigheid," zeide zij tot haren man, «schijnt ons hier ge- bragt te hebben, om hem er te vinden, juist nu de zoon van onzen neef ons verlaten heeft. Mij dunkt ik ontdek in hem eenige overeenkomst met onzen armen Hendrik. Zullen wij hem wakker maken?" «En waarom?" zeide de negociant aarzelende. Wij weten niet wie dat jonge mensch is »Dat open gelaat," hernam zijne eehtgenoot met dezelfde zachte stem en de/elfde belangstelling, «die onschuldige slaap Terwijl deze gesprekken in zijne onmiddelijke nabijheid gehouden wer denklopte het hart Tan David niet »neller, zijne ademhaling werd niet verzwaard en zijn gelaat verraadde niet de minste aandoening. En evenwel opende de fortuin inmiddels hare hand, gereed om eene van hare kostbaarheden te laten vallen. De oude koopman had zijn eenigen zoon verloren en hij had niet anders dan een zijaelingschen erfgenaam, die van hem verwijderd was en wiens gedrag hem mishaagde. In der gelijke omstandigheden doen rijke lieden soms vreemder dingen dan de toovenaars. Zij waren op het punt om tot den jongeling te zeggen Gij zijt arm ingeslapen, ontwaak in den rijkdom. Zullen wij hem niet wekken?" herhaalde de dame op overtuigenden toon. «Het rijtuig is in orde, Mijnheer," zeide de bediende, die hen juist op dat oogenblik verraste. Het oude paar schrikte, bloosde en verwijderde zich haastiglijk; man en vrouw beide verwonderden zich, hoe zij aan zulk eene belagchelijke zaak hadden kunnen denken. De handelaar nam achter in zijne berline plaats en begon een plan te maken van een loevlugtsoord voor ongeluk kige koopliedenGedurende dien tijd sliep David nog maar immer voort. Ondertrouwd J. L. LE MAHIEU, te Luiti. l>ij het corps Mariniers. Nieuwediep, en 20 Aug. 1848. GEERTUIJDA CRAMER. Eenige kennisgeving. Getrouwd E. J. M. vak der ROEST met C. M. SIKKEL. Nieuwediep, 17 Augustus 1848. Uitgegeven bij C. BAKKER Bi. te Nieuwediep. Gedrukt bij S. GILTJES G. KOOTER te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4