WEEKBLAD van den HELDER en het MEliWEIIIEP. het STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. De bijdrage tot herziening der Grond wet, door Mr. J. R. Thorbecke. m N°. 36. ZESDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De Prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men ibouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ABVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdngs den middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 28 A l' (ll'ST 1" S. De Heer Thorbecke heeft eene bijdrage geleverd, die 200 als wij uit het slot vernemen, reeds in het midden der vorige maand het licht zou hebben gezien, indien ziekte die vroegere uitgave niet belet had. Ofschoon de behandeling der ontwerpen tot herziening bij de Tweede Kamer thans naar het schijnt spoedig zal afloopen, meenen wij de aan dacht op deze belangrijke brochure te mogen vestigen niet alleen omdat de herziening later nog in de dubbele kamer in overweging zal komen maar ook omdat bij de wijze, zoo als zij thans met loven ca bieden tot stand wordt gebragt, weldra de eisch eener nadere herziening levendig zal worden. In het ontwerp van de commissie van 17 Maart ontdekte men meer dan eene bepaling, die moeijelijk te rijmen was met de beschouwingen van den Heer Thorbeckezoo als die van elders bekend waren en men mogi vermoeden dat de meerderheid der commissie hun gevoelen boven liet zijne had doen gelden. De broehure bevestigt dat vermoeden. Wij zien daaruit, dal op ver schillende, zeer belangrijke punten zijne overtuiging van die der meer derheid in de commissie afweek, en wij behoeven n.et te zeggen, dat de regerings-ontwerpen nog verder van hetgeen hij wenschelijk acht, afwij ken. Het is onze bedoeling niet die brochure hartelijk doorteloopcn en de punten van verschil anntewijzeneen ieder die een wezenlijk belang stelt in de xnak der herziening en zich een meer dan oppervlakkig oordeel wil vormen, zal zich de brochure zelve aanschaften. Wij wilien echter niet ontveinzen, dat het ons een genoegen was, het gevoelen, dat wij in vo rige nummers van ons blad omtrent het regt van vereeniging, de nutteloos heid eener Eerste Kamer, de onvolledigheid der magt aan de wetgeving omtrent de koloniale aangelegenheden verleend, en anderen door den kun- digen Hoogleeraar te zien deelen. belangrijk is de inhoud van hetgeen de behandeling der verschillende punten van herziening voorafgaat. Ofschoon volgens den schrijver de tijd nog niet is gekomen om alles te zeggen wordt daar to:h een slip opge heven van het kleed dat de wording van het ministerie Schimmelpcn- ninck bedekt. De Heer Schimmelpenninck had ia zijn rapport oan den Kouing van 11 Mei 184b getegd»dat hij eene roeping had aanvaaid welke door hem niet gezocht was.77 De Keer Thorbecke verklaart dit ge zegde niet te kunnen rijmen met de feiten die hij bijgewoond heeft. Zoo dra de overtuiging zegevierde dat de ontslagen ministers door een krach tig voorloopig bestuur onverwijld moesten worden vervangen, was dn lieer Schimmelpenninck aangewezen voor eene tijdelijke waarneming van list ministerie van buitenlandsche zaken. Men zag hem uit Londen te ge- moet in de stellige verwachting, dat hij geen oogenbiik zou aarzelen de gevraagde dienst aan het J«nd te betonnen, gelijk anderen, omdat de nood het eischte zich lot tijdelijke aanvaarding van andere departementen bereid hadden verklaard. Maar neende Heer Schimmelpenninck kon niet besluiten eenvoudig minister van buitenlandsche zaken ad interim te worden. Daarentegen bood hij den Koning aan een ministerie tefonnereo. Het ministerie dat hij beoogde, was een definitief ministerie tot invoering der noodige hervorming. Dit was inderdaad eene poging om de commis sie van 17 Maart uiteen te jagen, want deze was met zoodanig ministerie onbestaanbaar. Eerst als de hoofdtrekken der nieuwe grondwet waren vastgesteld, kon men naar personen uitzien, bekwaam en genegen, om volgens die beginselen de hervorming te leiden. Geen verstandig man. of hij zou, aangezocht, voor olies vragen ivaartoe hij geroepen werd. Een definitief ministerie kon niet anderen voor zich loten werken, het zou in eigen geest een ontwerp moeien maken. De meerderheid der commissie begreep dat ook en zij liet zonder een advies te geven den Koning de keuxe tusseheu liet stelsel van het besluit van 17 Maart en hel aanbod van dea graaf. Men verklaarde evenwel aan dezen, dat indien de Koning advies verlangde, men zou afraden den last door Schimmelpenninck ge vraagd hem optedragen. Men dacht nu, dat Schimmelpenninck ronder verdere omwegen of hooger vlugt zich schikken zou en zich met de waar neming van het ministerie van buitenlandsche xaken zou belasten j doch neen den volgenden dag schrijft hij weer een brief, waarin hij aanbiedt een tijdelijk ministerie tot stand te brengen. Een ministerie moest er zijn voor het dagelijksch bestuur niet slechts maar ten einde aanstonds alle krachten des lands intespannen en liet nieuwe stelsel krachtig voorteberei- den.Uit den aard der omstandigheden was dit het werk der commissie geworden, die een algemeen veitrouwen genoot en genot van vertrouwen is in dergelijk oogenbiik meer waard dan de hoogste bekwaamheid. De lieer Thorbecke vraagt: »Mogt de commissie den Koning aanraden die taak aan een onbekend personeel overlegeven? Beging men niet, wan neer men liet onzekere \oor het zekere nam de groots e feil, die iu eeDen krilischen toestand kan woiden gepleegd? En wanneer nu die onbekende en ongenoemde ministeriële hoofden zich daarenboven meester maakten van de grondwetsherziening en liet werk der commissie naar hunne denk beelden omvormdenspeelde dan niet hijdie tot zulk eene wending medewerkte, met de toekomst des lauds?En toch dc meerderheid der commissie adviseerde den Koning ter gunste van het tweede aanbod des Heeren Schimmelpenninck. Het besluit werd vrijdag-avond geteekend en met verrassende snelheid zag men een ministerie bijeen gebragt. Het verscheen zaïurdag in de Tweede Kamer; verrassender nog dan de spoid was de wijze der plotselinge schepping. Menschen die hel ieder voor zich zonder twijfel goed en ernstig met hun land meenden, gaai; ronder elkan der politiseh te kennen, zonder eenigen dwang van omstandigheden, uit vrije keuze nevens elkander zittenniet oin een partijtje te maken maar 0111 als gouvernement het bestel van den staat im.4rut1'!t,n-«4e nemen De president van den ministerraad draagt aan defhamer een progiamma voor, door zijne amblgenooteu óf niet-^Kend^d ij^t ov\ gen, doch waarin zij zich voegden. Wie ging.«^iW-metvzTtoveèiilucl beid een vennootschap aan? J j - Wij hebben deze geschiedenis met de eigejï woordea van den iJtdï* Thorbecke medegedeeld zij behoeven geene comwènlarie. j Belangrijk is de beschouwi van de president zehc zijns am A, ver de instelling vnnYch' luinistèrle, ynar\. nbtgenooten kiestde schrijver naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1