WEEKBLAD van den BEKENDMAKING. n». 38. EN EET KIËSJWEDIEP. *^lG" e ZS9DË JAARGANG. Dit Weekblad wordt elkea Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdea middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 00 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. IIAALKR AG 11 gEPTESISEK. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gcmeenlc maken bij deze, ten gevolge eener aanschrijving van Z. Esc. den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Hol- 288 land, dd. 31 Augustus 11. No. G-~- (Provinciaal blad No. 48) aan de ingezetenen bekend, dat het Zijne Majesteitlot aan moediging van het aanwerven van Nederlander» voor de dienst in de overzecsche bezittingen, bij besluit van 9 Augustus II. No. 85, onder anderen heeft behaagd, het hand- en aan- breriggeld voor ieder rekruut, Nederlander van geboortedie zich 'voor niet minder dan zes jaren voor do Indische dienst zal verbinden, respeclivelijk tol op ƒ40.-en ƒ10.- te ver- hoogenterwijl door bel departement van Oorlog is vastge stelddal aan alle zoodanige personen bij hunne aanneming al dadelijk, en voor hunne opzending naar Harderwijkeen gedeelte van het handgeld, ten bedrage van 12,- zal kun nen worden uitbetaald. Voorts worden do personéndie zich voor dc koloniale dienst wcnschen te verbinden, herinnerd, dal zij zich lot dat einde zullen kunnen aanmelden bij de plaatselijke en garnizoens-kommandantendie gemngligd zijn, hen, mits aan de hierna vermelde vereischlen voldoende aan te nemen. Deze vereischlen zijn de volgende: Voor de koloniale dienst zullen voor niet minder dan zes jaren (te rekenen in te gaan met den dag der inscheping) worden aangenomen, alle ongehuwde personen van 18 tot 40 jaren, die de volle ligchaamskrachlen tot do active dienst bezitten, en de lengte hebben van 1,622 Ned. el, (5 voe ten 2 duimen Rijnlansch) mits legale bewijzen overleggende, zoowel van goed gedrag, als dat zij aan do wetten op de Nationale Militie voldaan hebben, en, voor hel geval, dat zij minderjarig zijndoor legalo declaratie van hunne ouders ol voogden, kunnen doen blijken, dat hunno dienstneming geschiedt met toestemming van hunno ouders of voogden, of van zoodanige andere personen aan wien hel toezigt over hen is toevertrouwd. HELDER den 9 September 1848. Burgemeester en Assessoren voornoemd D. BERGHU1JSL. B. Ter ordonnantie van HEd. Achtbaren J. SCHOON, Secr. BUBiJWSg&MBttSffrlB Kt» HELDER cn NIEUWEDIEP, 9 September. Er wordt aan het publiek bekend gemaakt dat er gele genheid bestaat tot het verzenden van brieven en drukwer ken door middel van do overland-post over Londen, Sout- hamplonAlexandrie en Singapore naar Nederlandsch-Indie. De expeditie langs dien weg verlangd wordende, zijn daar omtrent in acht te nemen, do navolgende bepalingen: lo. De wijze van verzending moet op het adres der brie ven en drukwerken door het opschrift: over Soulhumplon zijn aangewezen. 2o. Do brieven kunnen naar verkiezing der afzenders of geheel ongefrankcerd 61 geheel gefrankeerd vertrekken. Gedeeltelijke irankering wordt niet meer toegelaten. 3o. Het port over den geheelen afstand bedraagt ƒ1.70 per enkele brief. 4o. De nieuwspapieren of andere gedrukte stukken op de gewone wijze onder kruisbanden ingepakt en generler schrift bevattende, kunnen over den geheelen afstand legen 15 cl. per rel worden gefrankeerd; ongefrankeerde verzen dingen van dien aard zijn aan het briefport onderworpen. 5o. De verzending geschiedt eenmaal in de maand; ui terlijk van hier 14 September, 12 October13 November cn 13 December dezes jaars. Go. In do wijze van behandel#}^ cu—vcxzgndijig van do blieven met dc overland-rnaal ovpf-jjifvrseltle komt nóg voor- eerst gcene verandering en blijft alles op «1? oulV,vjbet. Tegen den 20 dezer zal alhier naar Curnfao\$i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1