liggen het schip de Resolutie kapitein Roelofs. Er is dus gelegenheid roor het verzenden van brieven naar dat eiland, over het postkantoor aan den Helder. In de Staats Courant van 5 dezer vindt men vijf la bellenbevattende den zukelijkeu inhoud der opgavenwel ke, omtrent de landverhuizers uit Nederland van 1831 tot 1847 ingesloten, bij het departement van Binnenlandsche Zaken van de gouverneurs der provinciën zijn ontvangen. Ons bestek laat niet too die tabellen over te nemenwij ontleenen er do volgende bijzonderheden uit. Het gehecle aantal landverhuizers, die van 1831 lot 1847 ingesloten, uit Nederland zijn vertrokken, bedraagt 8052 personen of 2333 hooiden van huisgezinnen of op zich zel ve staande personen. Hiervan komen uit Noord-Braband 137 Gelderland 3027, Zuid-Holland 953, Noord-Holland 233, Zeeland 1624, Utrecht 215, Friesland 443Overijssel 874 Groningen 227, Drenthe 315, Limburg 4. Uit al de pro vinciën is in 1847 verreweg het grootste aanlai landverhui zers vertrokken. Van het geheelo aantal 8052 behoorden volgens do vcrdceling in do eerste tabel tot do Christelijke Afgescheidenen 653 tot de Roomsch-Katholijken 451, do o- verigen lot de verschillende Hervormde gemeenten. Wat de klasse der gegoedheid betreft, behoorden van huisgezinnen of op zich zelve staando personen tot wclgeslelden 295, tot tic mingegoeden 1513, tol de behoeftigen 496; voorts be- hooren hierbij 1357 vrouwen4281 kinderen 81 diensthoden. Blijkens do tabel B waren onder do beroepen of bedrijven der 2333 personen die vertrokken zijn, 382 arboiders16 arboidsters, 65 boerenknechts, 51 broodbakkers, 11 brood- bakkersknechts, 13 commissionairs, 70 daglooners36 dienst knechts, 49 dienstmeisjes, 12 gaardeniers, 7 grofsmeden 91 kleermakers, 24 klompenmakers, 16 kooplieden, 18 kuipers, 503 landbouwers, 1 leeraar bij do hervormden, 2 leeraars bij do afgescheidenen, 18 metselaars, 14 naai sters, 15 schippers, 45 schoenmakers, 33 smeden, 144 timmerlieden, 15 timmermansknechts, 15 tuiniers, 17 veen arbeiders, 18 schilders, 12 voerlieden, 10 wagenmakers, 72 wevers, 3S winkeliers, enz.; 157 zonder beroep. Volgens tabel C, betreffende den ouderdom der 2333 landverhuizers, waren de meeslo tusschen do 18 en 60 jaren oud. Nopens do redenen, welko do landverhuizers voor hun vertrek hadden opgegeven, bevat do tabel 1) voor hen, die van stand en bestaan wilden verbeteren 868speculatiegeest 9; om do fortuin lo beproeven 41; om lasten te ontgaan 11 wegens vermindering der middelen van bestaan en voor- 'o o uilzigl oj) beter 72; te weinig verdiensten, lioogo belastin gen en inoeijelijkheden voor do grensbewoners 338; gods dienstige meeningen 149; meerdere godsdienstige vrijheid 217; om godsdienst en onderwijs 41; achteruitgang van z"a- keugebrek aan bestaan en werk 204; armocdo 36; vrees voor da toekomst 18; enz. om onbekende redenen 149. Volgens tabel E, omtrent bel vermogen der vertrokkenen had een persoon ƒ16000, een 11000, een 7000 me degenomen, terwijl voorts ecnigo van een tot vijf duizend guldens in kontanten medegenomen hadden. o o Het volgende slrekke tol een bewijs van do verregaande vüimindering der waarde van dc eigendommen te Parijs: Een jong mensch die den bruidschat zijner vrouw had ontvangen, kocht iii do maand December jl. voor 500,000 frs. een prachtig huis in do voorstad St. Honoré. Geduren» do do wettelijke bemoeijiugendio altijd eenen koop var gezellen, plaatste hij die soin bij do schatkist. Maar do Fe- bruarij-omwenteling kwam en deed do schatkist-billctlen 40 pCt. dalen, zoodat zijn kapitaal lot 300,000 frs. smolt; bij gal deze op rekening en hoopte voor het overige uitstel to verkrijgen; maar er waren scbuld-eischersdie hiervan niet wilden hooien; derhalve werd hij vervolgd en het bovenge noemde huis voor zijne rekening weder verkocht; het bragt juist de 200,000 frs. op, die hij schuldig was gebleven. Thans is hij lot den bedelstaf gebragt, zonder dat men hem do minsto onvoorzigligheid of slecht beheer kan ten laste leggen. Men loest in do Allgemeine Zeitnnrj Allo papie ren, die na do omwenteling van Fobruarij in de koninklijko gebouwen, do Tuileriën en de Kamer dor Pairs gevonden zijn, vormen, gedeeltelijk in do grootste wanorde lo zamen gevoegd, 30,000 liassen, welko in het nationale archief zijn gebragt, om aldaar vervolgens naar orde gerangschikt te worden. Hoevele, gedeeltelijk ook voor do geschiedenis be langrijke stukken en briefwisselingen in do eerste dagen na do omwenteling, in de Tuileriën verscheurdvertredenver nietigd of ontvreemd zjjn, is echter met geene mogelijkheid to bepalen. Da geheelo briefwisseling van den Koning en do koninklijko familio in en buiten Frankrijk, eigenhandige brieven, concepten en afschriften, werd in chronologische orde in kisten bewaardhieronder bevonden zich acten en politieke goschriften, dio tot do lijden der eerste omwente ling opklommen, benevens kleine brieven van de koninklijke kinderen uit hunnen vroogsten leeftijd, dio bij bijzondere gelegenheden goschreven waren. Van zulke handschriften uit verschillende tijdperken, dio gedurende verscheidene we ken in de kamers der Tuileriën rondslingerden, hadden do indringers, gedurendo hun langdurig verblijf in bet slot, op de snoodste wijzo misbruik gemaakt. Het geringsto is nog dat zij zc door de vensters naar builen wierpen of er als brandstof gebruik van maakten. Eerst later heeft men do overgeblcveno stukken verzameld en in veiligheid gebragt, nadat er reeds velo van vernietigd of medegenomen waren, over welko waardo met geeno do minste waarschijnlijkheid kan geoordeeld wordon. Steller dezes beeft daarvan helaas maar al to veel bewijzen in handen gehad. Van het van- dalismus van eenen anderen aard, waaraan zich de opstan delingen in het Palais Royal schuldig mankten, zal men zich een denkbeeld kunnen vormen, wanneer men weet dat do in de kelders van dit gebouw opeengehoopte scherven van gebrokeno spiegels, glasruiten cn onderscheidene andere voorwerpen van glas cn kristal bij den verkoop niet minder dan 50,000 pond wogen. Behalve liet dagboek van Louis Philippe, in twee bandjes, hetwelk volgens de bcrigten van ceriigo dagbladen in do Tuileriën werd gevonden, sprak men ook van een dergelijk bandschrift van do Hertogin van Orleanswaarin zij, met bepaalde afkeuring van do staatkunde des Konings du cdelslo gevoelens zou hebben opgelcekcndwaarschijnlijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2