is dit gerucht ongegronddaar men er later niet meer van heeft hooren spreken, doch het is op nieuw een bewijs van do hooge achting, dio de Vorstin genoot, dewijl men haar, even als den Prins de Joinville onder do Prinsen, bij dezo gelegenheid gevoelens en gezindheden toekende, welko met dio des volks overeenkomen. Zoo als bekend is heeft on langs de tweede verkoop van do paarden en rijtuigen der hcrtogelijko stallen door den Heer Vaviti plaats gehad. Dc fraaiste reiswagens van 8 a 11000 fr. werden bijna alle voor een' spotprijs verkocht, alsmede 48 Engelscho paarden, waarvan graaf Morruj er één Brama geheeion voor 2705 fr. kocht. Algemeen verwekte het een smartelijk gevoeltoen men vernamdat de Hertogin last had gegeven do met het noodlottige getal 13 geleekendo kabriolet, waarin do Her tog verongelukt was, in lo houden, of, raogt dit te laat zijn, dio voor eiken prijs terug te koopen en lo doen verbranden. Een prachtig rijtuig werd insgelijks ingehouden en met tweo fraaije Engelscho paarden, Sterne en Steppe, in naam dei- hertogin dengeno ten geschenke gegeven, dio haar na do omwenteling van Februarij zijn rijtuig tot hare reis naar Duitschland had aangeboden. Ook is het algemeen bekend dat de kamer van den Prins de Joinville benovens d6 ver trekken van do Hertogin van Orleans op den 24sten Febru arij door de teugellooze bende die gewapend in het slot drong, ontzien werden. In dc huiskamer van den Hertog had do liefde van zijne gade alles, zelfs do geringste voorwerpen, in denzelfden toestand gelaten waarin de overledene hei voor den laatslen keer gezien had: zoo lagen zijne handschoenen «n een verwelkte ruiker nog op dezelfde plaats, waar do Hertog dio had neergelegd. Het gerucht zegt, dat do vor stel ijko weduwe deze sedert dien tijd verlatene en door smar telijke herinneringen geheiligda kamer dagelijks bezocht. Ernstig en zwijgend trok de onstuimig binnengedrongeno hoop dozo plaats voorbij. Dezo stemming van het volk het bewustzijn dezer voortdurende liefde moet voor de edelo vrouw een troostrijk gevoel zijn in het biltere ongeluk, dat ook haar getroffen heeft." Een Fransch dagblad deelt de volgende, geenszins on aardige, opmerking medo Do voornaamste personen der omwenteling van 1848 en de meeste leden der regering van af den 24slen Februarij jl. hebben den gemiddelden ouderdom overschreden. Van alle gouvernementen, welko elkander sodert 1789 zijn opgevolgd, heeft do jongste republiek do meest bejaarde menschen het roer van den slaat in handen gegeven. Do hoofdpersonen der cerslo Franscho omwenteling (17S9) hadden hun 30slo jaar nog niet bereikt. DantonRobes- pierre en Saint Just waren allo jonge lieden. Napoleon was ook ongeveer van denzelfden ouderdom, toen hij eerste consul werd en do meeste der maarschalken van hel keizerrijk waren reeds met deze waardigheid bekleed, voor dat zij hun 36ste jaar bereikt hadden. De reslauralio had tot haren voornaamsten minister den Heer Decazesnog geen 40 jaren oud. Lodeioijk Filips riep achtereenvolgend aan het bestuur do Hoeren Montalivet en Duchatel, welke ter naauwcr- nood 40 jaren oud waren; do Hoeren Thiert, Remusat en Buinonwelke ten hoogste dien ouderdom bereikt hadden. Het provisionele gouvernement, uit elf leden beslaande, telde een' onder hen, dio 80 jaar oud was, den Heer Du- pont de V Eureen een' die reeds een GOjarigen ouder dom bereikt had, den Heer Arago. Deszclfs eerste minister van oorlog, generaal Subervie, was bijna even oud als do Heer Dupont. De Iieeren Lamartine en Cremieux zijn boven de 50 jaron do Heeren Armand MarrastLedru Rollin Mar ie, Garnier-Pages en Flocon boven de 45 jaren. Alleen de Heeren yllbert en Louis Rlanc hadden nog geen 40 jaren beieikt. De generaal Cavaiynac is 46 jaron oud en de generaais Redean en Lamoricière zijn op eenige jaren na, met hem van gelijken ouderdom. Do Heeren Odilon BarrotBer- rijerDuvergier de HauranneDufaure, Rillault en Ducos zijn bijna allen van 50-jarigen ouderdom. Geen der jeugdige leden, waarvan er een aantal in de nationale ver gadering is, heeft zich tol nu toe eenigen naam gemaakt. Ook onder de geëxalleerden en do hoofden der verschil lende partijenwelko zoo velo beroeringen in Frankrijk ver oorzaakt hobben, vindt men slechts weinige jeugdige lieden. De Heer Cabethet hoofd der communisten, is moer dan 60 jaren oud. Rlangui, Barbes, Sobrier en Caussidière tellen ten minste 40 jaren. Do gemiddelde ouderdom van do 60 leden der ullra-repuhlikeinsche partij is 431 jaar. Ook de hoofden der legitimistische partij zijn niet jong meer. De Heeren PactoretDescar en Berryer zijn allen van een' rjjpen leeftijd, terwijl de Hecrcu MonlalemhertLa- rocbe-JaqueUin en Larey meer dan 40 jaren oud zijn. Luidens do jongste berigten uit Italië schijnen do aangeknoopte onderhandelingen tusschen Oostenrijk en den Koning van Sardiniëtol geenerlei schikking te zullen leiden. Eene proclamatiedoor Karei-Albert op den 28 Augustus aan zijn leger gorigt, kondigt integendeel aan, dat allo maatregelen tot do hervattiDg des oorlogs genomen zijn. Do Koning zegt daarin: Wanneer dc wapenstilstand ten einde zal geioopen zijn, sullen wij~of een vrede verkregen hebben, met de regten der natie bestaanbaar, of wij zulien. wan neer do eer het eischt, op nieuw voor do Italiaansche on afhankelijkheid hel voorwerp onzer \veiuchen gaan strijden." Voorts beveelt de Koning zijnen officieren en soldaten, den eed op de grondwet af lo leggen, ten einde dit verbond dc eenheid der soldalen en burgers bewijze, die allen gelijke lijk geroepen zijn, om dezelfde regten lo genieten, en de zelfde pliglcn lo vervullen. Te Korne heeft het ministerie, in do zitting der Kamer van vertegenwoordigers van den 24stcn verklaard, dat het welzijn des vaderlands slechts in do wapening en oproeping in massa der bevolking bestond, Van do onderhandelingen," zeide do Hgcr Sterbinie, nis niets to hopen. Massa's men schen staan gereed te strijden, om do verdrukkende barba ren te verdelgen." - BURGERLIJKE STAND. Gchund J. L. Le Mahieu (n G. Cramer.K. Mensch en 31. Visjcr. Bevallen O. Iitora geb. Neef, D. B. Zussen geb. SevenhuijsenI).— P. Leijen geb. de graaf, Z.D. J. IIctres geb. van Ilerl, B. Overleden 51. Kuijt, 38 jII. ülolennn51 j. H. Belhlehem, 8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3