MONB-INSPEGTIE. BE WINKELIER EN BE STRAATJONGENS, ro.J. J. Rustemeijer9 w.P. A. Pieterman 53 j. J. Klein, 10 ni.3!. Budt, 27 j.G. van Eerde, Cl j.T. Selderbeek, 8 d. J. G. Smit, 7 M.— (Bemcngbc ïïcvigten» Een Engelschman is op het idee gekomen om sloom onder de wortels van keerkringsplanlen te brengen len einde daar door do vruchten spoedig te doen rijpen; de proef is gelukt en het bleek dat do vruchten eenen aangenamer smaak had den dan die uil do broeibakkon. Pomaré, de koningin van Otaheile, heelt een vredestractaal met da Fransche Re publiek gesloten. De Overijsselsche dominés zijn een- dragtiglijk vergaderd geweest. Bij de aanslaande verlos sing der Spaausche Infante Maria Louisa Fernanda zul len de gezanten van Portugal, Nederland en Chilie tegen woordig zijn. Verwacht in den Haag de Koning van Wur- temburg, om zijne dochter de prinses van Oranje te bezoe ken. Radetzky is door den Russischen keizer mei do ordo van St. Andreas en door Zijne Hanoversche Majesteit met de groote orde van Sl. George vereerd, ter zake van zijne overwinningen in Italië. Te Giessen heeft een stu denten-oproer plaats gehad, 1 doode. Te Manheim zijn republikeinen bij fakkellicht door de gewapende magt uit een gedreven. Onder de gedeporteerde Junij-mannen zal een dagblad worden uitgegeven, om tijdingen aan de familie 1t> brengenhet zal de Zwaluw heeten. Victoria is met haar man naar Schotland geslevend. Be Hollandscbe boeren aan de Kaap willen het Engelsche juk maar niet dragen. De Frankforter Vergadering heeft den met Denemarken gesloten wapenstilstand verworpen. Hot groote dollemans-huis bij Ëloemendaal is na gehouden in spectie goedgekeurd. Een cundidaat-nolaris biedt ƒ500 voor eene betrekking van ƒ1000 'sjaars, (HB.j - Hard draverij te Oosthuizen 13 September. 1? XI U X 3* Et E T O N. «West gij," zegt eeu I'ransch schrijver, «waarom bejaarde lieden veelal knorrig en stilzwijgend zijn, en gewoon de zaken steeds van de slechtste zijde te beschouwen en daarover een ongunstig oordeel vellen? IJet is omdat zij geen tanden meer hebben. De tanden zijn niet slechts het sieraad van den mond, de medehelpers tot een goede uitspraakmaar zij zijn ook voornamelijk de scharen, de klemtangen, de maalsteenen, de pers, ten dienste van de maag. Geef aan een grijsaard een goed ge bit terug, en hij zal op nieuw spraakzaam worden, en zijne denkbeelden, weer meer vrij geworden, zullen de somberheid verliezen, welke hun aankleeft door de moeijelijkheid om ze bij gebrek aan tanden te uiten en zullen zich weer verheffen hoven die nedergedruklheid welke het ge volg is eener slechte spijsvertering, hij gebrek aan een goed gebit." Itet zou misschien der moeite waardig zijn eens eenu mond-inspectie te doen honden hij onze leden der Eerste Kameren zoo noodig aan dezelve een nieuw kunstmatig gebit te doen bezorgen, om eens te zien, of de uitwerking aan de theorie van den Franschman zou beantwoorden? Eene zoodanige mond-inspectie acht hij van bet hoogste politiek belang. «Komt het er op aan," zoo zegt hij, »een regerings-lid te kiezen kiest hem niet die groote snijtanden heeft, hij is een knager aan het volk. Heeft hij lange scheurtanden, kiest hem even weinig: hij zou het volk verscheuren; zijne eigenaardige bestemming is commissaris van policie,of openbare vervolger in strafzaken. Vertoont zich een kandidaat voor de betrekking van volksvertegenwoordiger met zware kiezen, wacht u wel hem uwe stem te geven; want daar deze soort van lieden onophoudelijk bezig ii met de spijsvertering, en deze onophoudelijke bezigheid de wer king der verstandelijke vermogens belemmert, zoo tal htj op de har/k der afgevaardigden steedf als in den dut zitten en daar niet uit ontwa ken dau op het oogenhlik der stemming, ten einde op de ministeriële v oord rag tzijn ja uit te geeuwen, om zich vervolgens te haasten naar zijn middagmaal. Geelt integendeel uwe stem aan een burger, die kleine, welgerangscirikte tanden heeft; zulk een is een matig mensch een vriend van orde en regt; hij zal u niet vermorselen." Wij zouden wel wenscheneens in de gelegenheid te zijn, bij onze leden van de Tweede Kamer waar te nemen, in hoeverre de theorie van onzen Franschman steek houdten in het bijzonder om eens te onder zoeken of de ontwerpers van de nu ingetrokken voordrngt van eene be lastingwet op de bezitirigen ook groote snijtanden en lange scheurtanden hebben? Kaleidoskoop Een winkelier had veel to lijen, Van kwade jongens uit de buurt, Die steeds door spotlust aangevuurd Hem stoorden door hun plagerijen; De tnan deed alles wal hij kon Om zich daartegen te verzetten Maar ach! hoe hjj zijn brein mogt wetten,1 Het baatte niets wat hij verzon. Nu kwam de kermistijd en 't ergste stond te duchten,' Hoe zou bij de uitgelaten jeugd, Die dan den teugel aan haar vreugd Zoo ruimschoots vieren mogt, ontvlugten? Daar viel den man iets in, hij kocht veel snuisterijen, Trompetjes, rateltjes en fluitjes cn nog meer, Nu kwamen dra de knapen weêr, En stortten op het huis als zwerm verdoolde bijen, Maar daatüijk riep de man, komt jongenskomt eens in Zoekt uit, een ieder naar zijn zin." Dat leek de jongens zeer, elk hunner was te vreden, 't Was »dankje, dankje baas." Zij snelden voort met luid geraas, Doch lieten hem voorlaan vrij van baldadigheden, De mensch blijft kind geheel zijn leven; Hoe wijs hij wordt, hoe hoog in stand verheven. O i duidt het vorsten dan niet kwaad Dat ze ook aan hen, die nooit iets goeds bedreven; Ja, tol niets edels zijn in staat, Een kruisje, lintje of titel geven. Vaak smaakt hetzelfde suikergoed, Dat brave kinderen loont, ook stoute knapen zoet! J. J. Abbink Proeve van staat- en huishoudk. fa- helen en vertelsels. dbücvtfintisu. Bij Jb. KOORNaan den Helder BOTER per achtste ton a Contant 11.0(T. 5 Ons 0,30. En hetero soorten tegen hoogeren Prijs. Uiigegeven bij C. LAKKER Bz. te Nieuwedicp Gedrukt bij S. GILTJES G. KOOTER te Helder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4