WEEKBLAD va» bes HELDER es BH KffiüWERIEP. ïv. 41. "T 0Q S848. Waarom verlangt men de aanne ming der ontwerpen tol herzie ning der Grondwet EESDE JAAI&GAA'flï. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Ba te Nieuwe Diep. De l'rijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandeloren en Postkan twen zijner woonplaats. HAASTDAG ADVEBTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2 Cl ES B 15. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. Wij Noord-Nederlanders, indien wij eens voor een oogenblik de blind doek der eigenliefde willen afleggen, zullen tot de erkentenis moeten ko men dat wij al een zeer wonderlijk volkje zijn. In het begin dezes jnars boden dc oude ministers, omdat de Koning nu eenmaal beloofd had dat de grondwet herzien zou worden eenige wij- jigingsontwerpen aan, die naast de treilende veranderingen van 184Ü, eeae waardige plaats zouden vervuld hebben. Wal waren wij boos! Mis schien dat de revolutie in Frankrijk onze irrilabiliteit wel wat verhoogt! Onverwachts verschijnt daarop het besluit des Konings van 17 Maart en hoeden en pellen vlogen met een hoerah! en luid gejuch in de hoogte. Onder al dat gejubel nam men het zeer kwalijk als iemand opmerkte dat Schimmelpenninck zicli in den ministerzetel draaide, om eene spaak in hst wiel to steken.-liet was wel wat onbestemd, wat hij voor een regeringsprogramma verkocht, maar hij liad toch van eene navolging van da Britschc constitutie gesproken, en de Britten roemen niet weinig op hunne viijheden, dus, dat zou wel goed wezen! Toen Schimmelpenninck aftrad en de commissie van 17 Kaart intusschen liaar werk ten einde had gebragt, vond men het wel wat vreemd, wat onpleizierigdat Thorbecke giad achter de bank werd geschoven en builen het ministerie bleef; maar Diih Donker en Luzac waren er toch in,' en wij hadden een maand tijd gehad, om wat tot bedaren to komen. Ten einde de Opgewektheid lot het normale punt Tan rust verder le lalen afdalen werd het ontwerp der commissie nog weer een behoorlijken tijd bij den raad van Siate overwogen en toen het in ontwerpen van wet was verwerkt, merkte men wel op, dat het niet in liberaliteit had gewonnen; maar men had nu al zoo lang ingespannen geweest, dat men er ook maar mede te vrede zou zijn. Luzac trad af en men sloeg er ij naouwciijks acht op. Inlusschon waren er nog in de opgewektheid van de eerste dagen verschillende requesten in ontwerp gebragt en duizenden adresseerden zich aan de Staten-Generaal. Blaar nu schijnt men dood af. Ter naauwernood heeft men acht geslagen op hetgeen in hel onder handelen tusschen de regeling en de Tweede Kamer veiloren is gegaan, is op! Sleehis cén kreet gaat er hij het algemeen uit. Aannemen, Men wat er wordt aangeboden! Nemen, wat men Krijgen kan! liet Ha deisblad, dat men altijd meer, als de uitdrukking der publieke opinie dan als leider dier opinie kan beschouwen, aan het hoofd! Van waar dit algemeen verlangen? Is men te vrede met de ontwer pen Keuit men ze goed? Helaas! zoo er al verschillende bepalingen m voorkomen, waaraan men zijne goedkeuring hecht, het geheel vindt hij niemand bijval. De oude behouders achten het te liberaal en de vrij zinnigen zien zeer goed in dat onder schijnbaar liberale bepalingen een wijde deur voor du reactie is open gezet. En toch aannemenaannemen blijft de kreet. Van welke zijde zou er eene verwerping te vreezen zijn? Van de zijde des behouds? Onmogelijk. Van dien kant mag men den schijn van on wil aannemen, met zeer geringe uilzondering zal men de behouders zielr- goedkeuren. En inderdaad zij hebben gelijk. De ontwerpen zijn voor hun zoo gunstig, als zij in de omstandigheden kunnen zijn. Moet merv al over de regtsreeksche verkiezingen heenslappen voor de tweede kamer, de provinciale staten hebben sich van de eersle meester gemaakt. Om trent liet regt van vereeniging is het terrein voor den wetgever zoo rumi, gelatendat er des noods niets in den code pénal behoeit veranderd te, worden. Vreest men, dat eene afstemming van eene liberale zijde gedaan, om dat de ontwerpen niet genoeg aan de wenschen voldoen, het behoud nog meer zal doen winnen? Die vrees is zeer opmerkenswaardig. In den regel toch verwacht men niet, dat de verwerping eener wet als onvoldoend» aanleiding zal geven, om eene andere voor te drogen, die nog meer on voldoende, nog slechter is. Waaiom dan hier die vrees? Die vrees laat zich alleen verklaren uit het instinctmatig bewustzijn der menigte, dat men reeds afgewerkt en te vermoeid is om met hetzellde vuur tegen het behoud le strijden; en dus een redelijken wapenstilstand verkiest boven den sliijd, die tot eenen eervollen en duurzamen vrede kan leiden. O Nederlanders denkt aan de waarschuwing van Piet Jjogchcljoen Verbranden Holland! zult gij niet, Wat ook geschiedt Maar wacht u Toor 't verzuipen! Bil? W S S £3 S) H SS SI Sn HELDER en NfEUWEDIEP, 30 September. Het onderzoek in de afdeelingen van de Tweede Ka mer der Slaleii-Geueraalin dubbelen getale vergaderdover do ontwerpen van wet, tot herziening der grondwet, is ten einde geloopen, Het vtfslag "van de commissie tan rappor teurs over dio gevvielioe aangelegenheid is achlcrvolgens, naar O O 53 O male het onderzoek is voortgezet, in gereedheid gebragt. De antwoorden der regering op het verslag zullen spoedig aan de Kamer worden toegezonden. Men denkt niet, dat er alsdan een nader onderzoek in do afdeelingen over di« voordraglen zal worden gehouden. .11 en ziet der!mlvfi*«jJ» - beraadslagingen hij do Kamer, over tly. ontworpen yraflt gin der aanstaande weck te gemoet en men vleit d«it zij nog in den loop dier week ten. einde zullen kiwheryvvor^, p den gebragt, Zonder dal verslag to willen vooiVjslbopcuy S'V,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1