meent men echter te kunnen verzekeren, dat het gevoelen der leden, over het algemeen genomen, overhelt tot de goed keuring der aanhangige ontwerpen. Een Londensch dagblad The Examinerbehelsde de zer dagen een artikel aangaande onze Oost-Indische bezit tingen, waarop het zegt dat zijne aandacht bijzonder werd gevestigd door de jongstleden nederlaag, eigenlijk de twee devan eene aanmerkelijke Hollandsche krijgsmagldie voor de Europischo regeringen in het Oosteneen leger mag ge noemd worden, haar toegebragt door het volk van het klei ne eiland Eali. De Hollandersheet het daarineen ver standig, oordeelkundig en vrij volk in Europabesturen hun Oostersch rijk ais waren zij waanzinnig. Het Hollandsche wanbestuur is te blijkbaar om geloochend te worden." In hoeverre dienaangaande een Engelsch dagbladschrijver ais een bevoegd en onpartijdig baoordcelaar mag beschouwd wor den, blijve daargelaten; wat ons opmerkelijker toeschijnt, js het slot van het artikel, na ment! ij k Aangaande de stelselmatige traktaatbreuk ten onzen aanzienzeggen ■wij voor het oogenblik niets. De aangelegenheid bevindt zich in handen van lord PALMERSTQN, h j is juist de geschikte man om haar te behandelenWat dit zeggen wil is duidelijk genoeg. - Onder zonderlinge omstandigheden heeft dezer dagen een 79 jarigo Franscho vrouw hare loopbaan geëindigd. Als marketentster had zij vele veldslagen onder Napoleon mede gemaakt en de moeste grooto veldslagon bijgewoond. Her haaldelijk onderscheiddo zij zich door bewijzen van rnoed cn had zelfs eenmaal het leven van Bernadotte gered. Toen «leze tol kroonprins van Zweden verkozen werd, bevond zij zich to Stockholm en ontving bowijzen zijner erkentelijkheid. Evenwol zag zij, na den val van het keizerrijkzich genood- esakt vodddenraapsler te worden, en dewijl zjjeven als de oude krijgers, gaarne van hare veldtoglen vertelde, kreeg zij den bijnaam van Moeder Napoleon. Toen de verkiezing van prins Lodewljk Napoleon op lil was, gevoelde de voormaliga marketentster hare geestdrift herleven; in weerwil van hare hooge jaren stelde zij alle moeite in het werk om hem stemmen to verschaffenen toen zij zijne verkiezing eindelijk zeker zag, was hare blijdschap zoo groot, dat eene beroerte er hot gevolg van was. Allo middelen der kunst werden te vergeefs aangewend; de schok had haar gedood, De bevolking van Londen bedraagt thans 2,172,380 en wordt tegen 1850 op 2,240,289 geschat, te rekenen naar de vroegero verhouding van vermeerdering. Dit verbazend getal haart, met betrekking tol de grooto menigte armen, die het bevat, niet weinig zorg, en bekende kundigo man non zijn voortdurend bozig met middelen to heramenom ten minste door gezondheidsmaatregelen de gevolgen van armoede eenigermato te voorkomen. Er wordt thans veel geschreven over do vermeerdering van bevolking onder do arbeidonde klassen, die in don regol spoedig huwelijken, en wijst men op het voorbeeldj van een Engelsch edelman laatstelijk te Hindley gegeventer aanmoediging Tan dc eer ste vereischton in een huisgezin, namelijk spaarzaamheid. Sir Th. Pemberton Leigh gaf, bij gelegenheid van een feestmaal aan zijne werkliedenasn ieder twee ponden ster ling in de spaarbank, met bijvoeging, dat hij verdubbelen zoude hetgeen door hen daarbij gevoegd werd, na verloof) van eenen bepaalden tijd, zoodat, indien een werkman t pond bespaard had, hij 5 p. si. voor hem in de spaarbank zoude vinden, do geschonkcne 2 p. st. ingesloten. Deze handelwijze zegt de berigtgever verdient alom bekend, en indien mogelijk, nagevolgd te worden, en zal dit eene betere uitwerking hebben dan onze predikingen'en onzedelijke aan bevelingen van celibaat, waardoor wij den kunstmatigen mensch dezer tegenwoordige kunstmatige wereld nog vernederen. Hetzelfde blad beveelt het bouwen aan van armenverblijven en gelooft dit eene betere speculatie, dan zich te ruïneren met het opriglen van onnoemelijke villa's en cottages die overalwaar slechts een plokje frissche lucht te vinden is, in de omstreken van Londen tegen den horizont oprijzen. GRONINGEN, 25 Sept. Sedert lang houdt zich in deze provincie en Oost-Friesland eene vrouw op, welke zich ten doel schijnt gestold te hebben, om op eene hoogst geslepen wijze zich Tan de eenvoudigheid van anderen te bedienen, om opliglerij te plegen. Een bijzonder aannemelijk uiterlijk voorkomenmet kennis van zaken tot haar oogmerk diens tig, is haar hierin behulpzaam. Soms behoort zij tot de doopsgezinde gemeente en toont dan vele handschriften en namen van predikanten van die gemeente in haar rcisboekje zoo van hier als Oost-Friesland, speelt dan de rol van on gelukkige weduwe, en verhaalt, met welk ecno ruime gift die Heeren haar hebben bedeeld, noemt niet alleen die pre dikanten alle of), maar levens de voornaamste leden dier kerk van ons vaderland, waardoor ze volkomen geloof ver krijgt en aanspraak rnaakt op innige deelneming. Op een' anderen tijd is zij eena, dweepzieke afgescheidene en weet op die wijze haar oogmerk te bereiken. Dikwijls speelt zij do rol van grooto dame en reist dan in rijtuigen of per postwagen en weet zoo den nog onbezadigden jongeling aan zich to verhindenverhaalt op eene slimme manier hare af komst en haren rijkdom, terwijl zij familiën noemt, alge meen als deltig bekend, als tot hare bloedverwanten beboe rende. Een reiziger van Holland, verhaalt men, heeft zich op dia wijze het slagtoffer laten wezen. Reizende met den postwagen van Groningen naar Winschotentrof hij haar als reisgenoote aan, was spoedig zoo voor haar ingenomendat hg haar op diezelfde reis do hand langde als bruidegom, hij kocht haar een' gouden halsketting met horologie en pro poneerde haar naar hare familie terug te brengen. Hiertoe werd een rijtuig gehuurd. In het voorbijgaan van een huis, in hetwelk haar neef zoude wonen, wees zij het aan haren minnaar, doch zeido levens dut zij zich maar niet moesten ophouden, door hem aan te spreken. Zij namen don weg van Winschoten over Finsterwoldwelko trouwens niet do naaste is, naar Oost-Friesland, en hier maakte zij zich uit de voeten, wel zorgende hot bruidgeschenk niet terug to geven. Soms logeert zij als voorname damemen zegt ook wol als een Heer, in do voornaamslo logementen, op een'ande ren lijd als koopvrouw in zeepballen, spelden, enz., of als eenvoudige bedelaarster in de ellendigsto kroegen»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2