Roeds lang heeft men in Oost-Friesland gepoogd haar te vatten, echter weet zij de politie te ontsnappen, en met baar beroep voort te gaan, 't welk blijkt, doordien zij voor kort in het Oldambt een' van 40 en een' ander' van 20 gulden benevens een nieuw kleedingstuk heeft verlost, hoe wel het nog van haar, ais rijke, eerlijke, nog met het goud des armen reizigers behangene dame terug wordt verwacht. Wij achten hel van belang, deze vrouw eenigzins ta schetsen, opdat men voorbereid wezen kan en men niet iets ondervinde, waarvan zij, die hel ondervonden, getuigen, dat het onpleizierig ii. Men zoude eenige couranten kun nen vullen, wilde inen alle gepleegde afzetterijen, waarvan sprake is, verhalen, welke soms zeer naïf zijn. [Gr. Ct FRANKFORT, 24 Sept. Het legerkorps onder Strüoe Heinzenenz. tol invoering der republiek in het Badensche bovenland bestaat slechts uit 800 man; het grootste gedeel te zijn Franscho sansculotten en Italianen, die van het Oos- Senrijksche leger zijn overgcioopende overige zijn Duitsche vluglelingen. Strüoe maakte zich in den avond van den 22sten van het spoorweg-station van Mühlheitn meester, en bet zich met zijn korps verder voeren, maar de conducteur der locomotief wist de machine te doen stilstaanzoodat de opstandelingen zich volgens do laatste beriglen nog bij Mühl- heim bevonden; zij moeten kleino kanonnen bij zich heb ben. In het Radensche bovenland moest evenwel de alge- rnecne geest zeer tegen deze roode republikeinen zijn. Te Freiburg zijn alle toebereidselen genomen lot eene krachtige verdediging. Strüoe hoeft alle strijdbare mannen van 18 tot 40 jaren opgeroepen, maar tot dusver zonder gevolg, en de verschillendo Rijkstroependie reeds gisteren avond in het bovenland aangekomen zijn, zullen waarschijnlijk geene gelegenheid meer vinden, om met Strüoe en de zijnen te vechten. KARLSRUHE, 25 Sept. Er zijn nieuwo bijzonderheden aangaande de nederlaag van Strüoe en de zijnen ontvangen. Eeno afdoeling rijks-troepen stiet den 24 des middags bij Krolzingen (4 uren van Freiburg) op het zoogenaamde re- publikoinsche leger, cn dreef na een korten strijd de scha ren op do vlugt. Strüoe trok naar Staufen terug, waarbij zich barricadeerde. De troepen onder den generaal Hoff- mann grepen hem dadelijk aan. De verdediging was veel hardnekkiger dan te voren, maar do moed der soldalen o- verwon allo hindernissen. Het verlies was gering; slechts 2 dooden en 10 gewonden. Er werden 60 gevangenen ge maakt, die naar Freiburg gevoerd werden. Men begroot het getal gesneuvelden van de vrijscharen op 81 en dat der gewonden op 44. Na de inneming van Staufen vervolgden de Iroopen do overblijfselen van het republikeinsche leger, naar het Munsterdal, waar zij zich ten getale van ongeveer 1000 man teruggetrokken hadden. Volgens andere berigten zoude Strüoe met ongeveer 80 zijner gezellen op de vlugt achterhaald en gevat zijn, en zelft dadelijk gefusileerd zijn. Dit berigt, van eene ge woonlijk goed onderrigte zijde afkomstig, schijnt evenwel nog nadero bevestiging noodig lo hebben. Strüoe moet, gedu- rendo zijn schrikbewind van twee dagen, verscheidene ho- ambten, die hem niet wilden gehoorzamen, hebben doen doodschieten. Deze bevrijders van Duitschlaud hebben gru welijk huis gehouden. Slechts weinige dezer helden zullen het ongetwijfeld ontkomen. Oostenrijksche cn Eeijersche troepen rukten reeds den 24slen naar de Zwitsersche gren zen op, om de schaar van Strüoe den terugtogt af te snij den, en de Franscho en Zwitsersche autoriteiten aan de grenzen, hebben verklaard dezen gelukzoeker den terugweg te zullen beletten. LONDEN, 26 Sopt. Gisteren heeft in Cremorne Gardens eeno zonderlinge lucht-opstijging plaats gehad. Do luit. ter zee Gale had namelijk een stevig hok doen vervaardigen, een ontzaggelijk grooten leeuw met mej. Battijde ver maarde leeuwenkoningin, daarin geplaatst en wilde nu met dit alles aan den luchtbol vastgemaakt opstijgen; daar de ballon echter niet hooger dan de hoornen opsteeg, moest de dame het hok verlatenwaarna de luchtreis onder het ge brul van den leeuw naar wensch plaats had. Dit experiment zal eerstdaags worden hervat. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd Geene. Bevallen G. Klein geb. de Jong, Z. W. Reinhout geb. Veenendan!, D.D. Berg geb. AbbenesZ. J. E. Heijsser geb. Volkers, D. C. de Wit geb. Harder, Z. A. Rilling geb. Witteveen, Z. 31. Ed- cius geb. Buijs, Z. G. Christoffeis geb. Vos, 1). Overleden A. Sennekes 50 j. J. Lams, 56 j.:T. Boon, 57 i. W. F. Kuit, 20 m. 31. van Gelder, 2 m. N. Nierop 32 j. Oemimgbc Berigten. In den plantentuin te Parijs is een ourang-oulang van 6 maanden met bet versland van een voordeciig driejarig kind, gekleed in een rood geborduurden kiel cn witte broek, als een kost-jongeheer. Blykens het verslag van het Matig heidsgenootschap hebben 56 dorainés afstand gedaan van het Schiedammer nat. De Haagsche Nieuwsbode heeft in .der lijd de matrozen van Z. M. oorlogschepen ook tot leden van dat genootschap willen aanwerven wij hebben Jan-Maat ech ter te vergeefs bij het personeel van do afschaffers gezocht. Te Haarlem xijn 2 besjes, boven de 60, onder het genot van een stevigen borrel bij de kaars verbrand. Beesten markt le Monnickendam 2a October. Die de meeste run deren koopt of verkoopt zal eene zilveren premie hebben, Onsteo biedt aan keukenmeiden 'met koksverstand en be schaafde huishoudsters, die zonder salaris huishouden (HB.) De Duitsche vloot is uit do hand le koop, uit gebrek aan kontanten. Zou onze Regering geen zin hebben haar voor een prijsje over te nemen, al was het maar om jeen handje te helpen togen Bali? Bij bet onlangs aldaar gehouden gevecht zijn 3 hoogepriesters door het springen van eert granaat omgekomen. Te Waalwijk heeft een commies zich doodgeschoten. Jammer! Do postmeester-generaal van Pruisen heeft aan de beambten der posterijen vergund voor taan Snorbaarden tc dragen. Z. M. is Patroon geworden van de Nedcrl, Zeil-cn Roei-Verceniging te Amsterdam. Een ongehuwd heer zoekt eene gestoffeerde voor-en achter kamer, in (ie nabijheid der beurs aldaar, bij cotio knappe weduwe (HB.) In de Salon van Boas en Judcls is een Losbandig Klaverblad vertoond. Te Coblcnls zijn van do 2000 slecht» 150 man van do burgerwacht opgekomen om

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3