IT 3 B ff W S 3 M D II K 3B tien, achter in het Nieuwediep, bij het Nieuwe Werk, on der töezigt Tan een van L. M. kanonneerbootenen dat alle vroegere bepalingen, opzigtelijk hel sloppen of ankeren en Quarantaine liggen in den mond van de haven, van Quarantaine-schepen van volle kracht blijven, en gemelde schepen aldaar de eerste visitatie zullen moeten ondergaan, na welke visitatie do visiteur der Quarantaine (indien er geene bedenkingen bestaanaan genoemde schepen de vrij heid zal verleencn, om naar het Nieuwe Werkleverhalen, ot' te verzeilendoch ingeval er onverhoopt ziekte of be smetting aanwezig of te vermoeden is, zoodanige schepen zal gelasten, om in den mond der haven aan den Steenen Dam te meerenalwaar zij gestreng zullen bewaakt worden tot dat daaromtrent de orders van hoogerhand zullen verno men zijn. Het zal echter aan schepenweike slechts aan visitatie, zonder Quarantaine onderworpen zijnvrijstaanom do visitatie op de Reede af te wachten, indien het met hun belang in strijd is, om in hel Nieuwediep te komen. Do BURGEMEESTER voornoemd herinnert bij dezealle schippers, sloepiieden en andoren, dat het aan geene sloe pen of vaartuigenonder welk voorwendsel ook, geoorloofd is, zich naar boord van Quarantaine-schepen ter adsistenlie als anderzints te begeven, alvorens daarloo do noodige per missie van den Heere Kapitein ter zee voornoemdof wel zoo noodig een Quarantaine-wachter van het wachtschip ter surveillering te hebben bekomen, en waarschuwt dientenge volge eiken een iegelijk, om zich bij voorkomende gelegen heden, dien overeenkomstig lo gedragen, ten einde zich voor de nadeelige gevolgenwelke uit eene tegenstrijdige handelwijze noodzakelijk zoude voortvloeijeu, te vrijwaren. HELDER den 6 Oclober 1848. De Burgemeester voornoemd J. in 't VELT. HELDER en NIEUWEDIEP, 7 October. Z. K. H. Prins Hendrik wordt legen den 10 dezer hier •verwacht, om de schepen te inspecterendio bestemd zijn om de troepen naar O-Indie in lo nemen. Onze lezers zullen zich nog wel herinneren dal, een jaar of tweedrie geledenin do geleerde wereld zeer vele opschudding ontstaan is, ten gevolge der ontdekking van eene nieuwe planeet door den Franschen sterrekundigen Le- -vtrrierwelke ontdekking door vele andere sterrekundigen destijds is bevestigd. Men zal dus niet weinig verwonderd zijn te vernemendal die geheele zaak op eene vergissing berust, zoo als blijkt uil een rapport van den Heer Babu- rètop den 29slen Augustus en 11 September, in de aka- demie te Parijs voorgedragen, en waarin beweerd wordt, slat de gewaande ontdekking niet anders is dan de verdwaal- O O do planeet Neptunuswelke zich toevallig in de door den Heer Leverrier aangeduide rigling wederom heeft laten zien. •Volgons den Heer Leverriermoest de door hem ontdekte planeet zich 36 maal verder van do zon verwijderd bevinden dan do aarde, terwijl Neptunus er slechts 30 maal verder van af ligt, zijnde een klein verschil van 200,000,000 mijlen, de planeet van den Heer Leverrier moest 38 maal den om vang der aarda hebbenNeptunus echter heeft maar een derdo van deze grootte; genoemdo planeet moest 217 jaren besleden, om haren omloop om de zon Ie volbrengen, ter wijl Neptunus zijnen loop in 164 jaren aflegt. Hieruit volgt dat de door den Heer Leverrier bedoelde planeet geeszins Neptunus zijn kan, als kunnende zijne berekenin gen niet op deze laatste toegepast worden zoo als dan ook door den Heer Leverrierin de zitting van 14 September erkend moet zijn. LONDEN, 4 Oei. Gisteren morgen kwam de koningin der Belgen per stoomboot to Dover aan en heeft van daar den logt naar Londen en Claremont vooitgezet. Lord John Russell heeft drio dagen op Inverary Cast- Ie doorgobragt als gast van den hertog en de hertogin van Argyle en is jl. Vrijdag vertrokken naar den Hoer M'Dou- gall, op Dunolly Caslle. Alvorens Schotland te verlaten zal lord John Russell nog eenigen tijd doorbrengen op het landgoed van den markies van Breadalhane. Een brief van sir James Ross, van den llden Julij, geschreven aan boord van den Investigatormeldt het vol gende Wij zijn hier bezet in het ijsdoch doen pogingen om in een paar dagen er door te komen. Voor als nog is er geene tijding van sir John Franklin. Wij zijn hier omringd van ijsbergen, die zeer gevaarlijk zijn door de groo- lo stukkendio zich er dikwijls van los scheuren. Hier is de laatste plaats van waar wij schrijven kunnen. Men zal aan ons niet meer hooren, vóór onze terugkomst." Van Malta verneemt men, dat de schepen, die van dit eiland vertrekkente Napels en te Messina sene qua rantaine van 50 dagen moeten houden. De herigten van de Kaap do Goede Hoop van den 24sten Julij melden weinig bijzonders. Pretoriushet op perhoofd oener bende boeren, was weder onder de wape nen, en het gouvernement had een prijs van 1000 p. st. uitgeloofd voor zijne in hechtenisneming. De gouverneur zou zich naar de plaats des opstands begevenen reeds zijn troepen derwaarts gezonden. De havens aan de Kaap zijn verklaard, in het bezit te zijn van vrij entrepot; deregten, van Engelsche goederen te heffenbedragen 5 pCt.en die van vreemde goeduren 10 pCt. De bcriglen van Laboan, van 18 Julij, luiden voor die kolonie zeer gunstig. Het eiland levert velerlei nuttige artikelen op, terwijl men den grond beschouwt als geschikt om velerlei producten voort te brengen. De gezondheids toestand is er zeer voldoonde en bet klimaat aangenaam. Men verwachtte er den gouverneur James Brookein den loop der maand Auguslus, van Serawak. WEENEN, 29 Sepl. Volgens een alhier in omloop zijnd gerucht, zou Ie Pesth de grootste verwarring heerschen en graaf Lamberg op eene wreodaardigo wijze vermoord zijn. Men hoopt echter, dat deze bcrigten overdreven zul len wezen, Ten aanzien van eene interpellatie van don afgov.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2