(öcmctjgbc öcingtcn» Jiorroschgaf do minister fVessenherg de belangrijke ver klaring, dat de Oostcnrijksche regering vast besloten had, den vrede in Hongarije mol al do haar ten dienst staande middelen en op den grondslag van volkomono gelijkstelling aller nationaliteiten to rullen herstellen. BAZEL30 Sept. Volgens bij don Vorort onlvangene berigten, zal eene armeo van 40,000 man Duilsche honds- troepen, in de Zuid-üuitscho staten aan de Zwitsersche gren zen geconcentreerd worden. Het dagblad van Bazel gispt de wij re, waarop de Duilsche dagbladen zich over Zwitserland, wegoni de expe ditie van Strüve uitlaten, daar hunne verhalen van ge wapende invallen enz., geheel ongegrond zijn. Wanneer Duitschland dreigt maatregelen tegen Zwitserland te zullen nemen, zoo moge men daar bedenken, dal zoodanige maat regelen voor beide partijen lastig zouden kunnen zijn en dal het in allen gevalle in Duilschlands belang is, zich Zwit serland r.iet tot vijand te maken. MUNCHEN, 30 Sept. Nadat reeds sedert gisteren hel gerucht verspreid was geweest, dat de acht leden van de democratische vereeniging, op grond van eene valscho aan gifte waren in hechtenis genomen, werden zij hedenavond, ten zes ure, onder het gejuich der volksmenigte, uit de gevangenis ontslagen en door vrienden eu bekenden naar hunne woningen geleid. De vreugdedat hunne onschuld gebleken was, was even groot als de verbazing en verbitte ring, dat de personele vrijheid hier van zulke geringe om standigheden kan afhangen. (A. A. Ztg.) DUSSELDORP, 3 Oct. Heden heeft de jury den dichter JFreiligrath vrijgesproken. Onder het loestroomen der ge- hcele bevolking wordt hij, op dit oogenblik in triomf door de stad geleidterwijl hem een bloemkrans boven het hoofd gehouden wordt. KEULEN, 3 Oct. Daar de rust in onze stad als hersteld kan beschouwd worden, is de staat van beleg weder opge heven. Eergisteren avond hebben te Koblents bloedige twisten luSschen de militairen en dc burgers plaats gehadwaarbij van weerskanten onderscheidene personen zijn gewond ge worden. PARIJS, 3 Oct. Men zegt, dat de prinses Lieven we der te dezer stede zal terug komen, daar men hare vertrek ken welke zij met de Februarij-omwenteling verlaten had, thans in gereedheid brengt. Volgens de Evenement zou de Heer Proudhon voor nemens zijneene volksbank te organiseren waarin de werk lieden iederen Zondag lvunno wekelijkscho verdiensten zou den storten, welke bank hen daarvoor comsumtiebillellen zou geven, die door verschillende kooplieden in ontvangst zouden worden genomen. In minder kan een jaar zou doze bank, volgens berekeningen van den Heer Proudhon, een kapitaal van meer dan honderd millioen francs realiseren. De kwestie der staalkundige feestmalen krijgt thans eene groote belangrijkheid. De dagbladen der departemen ten zijn met verslagen van gehoiuleno feestmalen en de pro- grammas daarvan opgevuld, en naar men ïegt, zijn naar alle rigtingen agenten afgezonden om dergelijke manifesta- tiën in verschillende streken des lands uit te lokken. Hel blad le Peuple Souveraindat te Lyon verschijnt, beval een artikel, waarin het zegt, dat de toekomst thans van onheilen zwanger en de democratie, Ihans met de geld aristocratie in strijd is, en dat aan de slechte organisatie der maatschappij, thans alle onheilen te wijten is. In dit arti kel wordt verder do arme tegen den rijke aangehitsten ten slotte gezegd, dat, indien men langer zou dralen den armen arbeid to verschaffen, men door de geregtigheid des hemels zou omkomen. PARIJS, 3 Oct. De Reforme geeft het volgend staaltje van do wijze waarop do getuigen door den voorzitter van de krijgsraden toegesproken worden: Ga zitten, zegt de voorzitter legen do getuigen en wees zonder vrees. Zoo lang gij hierzijt, zult gij door de gewapende magt beschermd worden en bq uw vertrek zal ik u twee soldalen mede ge ven indien gij bet begeert; zij zullen u tegen elk gevaar beschermen. Bovendien kunt gij de policie verwittigen een paar geladen pistolen bij u dragen en een ieder voor den kop schietendie u mogt willen aanranden. Te Marseille heeft een gerucht geloopen van een opstand le Ajaccio ten gunste van Bodewijk Napoleon. Do gehee- le zaak komt echter neder op de verontwaardiging, welk© uitgebarsten is wegens de oneerbiedige wijze, waarop zich zekere chirurgijn Saurel te Ajaccio over den legenwoordigen afgod dor Corsikancn had uitgelatenen welken persoon men gedurende 4 uren bij vrienden beeft moeten opsluitenom hem voor mishandeling te vrijwaren. LONDEN, 4 Oct. Inde zaak van de muitende manschap der tusschen Londen en Harlingen Tarende stoomboot Lion heeft de Lord Mayor beslist, dal uit aanmerking van tien ernsligen aard van het gebeurde, al de weerbarstige sche pelingen naar de aanstaande aisises worden verwezen, ter wijl zij inmiddels onder cautie in vrijheid zijn gesteld. Uit Ierland wordt gemeld, dal de uitspraak in do zaak van den Heer S. O' Brien niet voor Donderdag zal plaats hebben. De door Ibrahim Paeha aan den Zoölogischen tuin alhier geschonken giraffe, kameelenstruisvogels, enz., zijn onder geleide van twee Arabieren hier aangekomen. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd Geene. Bevallen E. Biuning geb. van Os, Z.J. W. Krul geb.'BruijnsI). N. Yader geb. AYesterhof, D. E. Pielers geb. Hes,,Z.T. D. Abbe- ues geb. Ouen Z.J. Amelung, D. Overleden M. Geuzen, 45 j. G. Dekker, 11 m. P. G. Kitse 15 d. A. O. Sinids 14 d. M. Kok 65 j. T. Jansen 68 j. Volgens de Alkinaarsche Ct. zijn le Alkmaar den 20 Sept. II, de kiezers voor die stad verkozen; dat blad voegt er echter niet bij dal de stcmbilleflcndaartoe betrekking

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3