Over de oorzaken van den voorspoed der Ycreenigde Staten van Noord-Amerika. Ondertrouwd P. GORDIJN. Helder 7 Oclober 1S48. hebbende, tot op heden alle nog niet zijn opgehaald. De Hertogin tan Montpensier is verlost van eene dochter met 21 namen.In Friesland ig onlangs een arend gescholen, die een vlugt had van bijna 6 roet. In Konstantinopel heeft andermaal een verschrikkelijke brand gewoed; 1200 huizen zijn een prooi der vlammen geworden. De Sia- rneesche tweelingbroeders, die 10 jaren als renteniers ge leefd hebbenzullen uil de N. in de O. Wereld komen om zich voor geld te laten bekijken. De afstand tusschen heide is onlangs in 81 dag door een stoomschip afgelegd. bodewijk Filips sukkelt aan eene nierziekte. De beraad slagingen van Frankrijks vertegenwoordigers worden met he vigheid gehouden, de deurwaarders moeten telkens tusschen heiden komen om vechtpartijen te verhoeden. Daar het slaan met den hamer niet magtig genoeg is om stilte te verwekkenzal de president zich eene lurksche trom aan schaffen ten einde door eenige forsche slagen de represen tanten aaa de orde te herinneren. Do leden der Dubbele Kamer hebben jl. dingsdag met veel staatsie gedineerd en lustig gedronken. FEUIEEET O X. De V autre coté de l' Atlantique s' clèvc unc nat'.on de mêmc origine [que la nation anqlai- sc), de mêjne racemue peut-être par la me nie ambition, mais plas aptesous tous les rap- portsd devenir une des plus grandes puissan ces du monde. G. F. POUSSIJVde la Puissance améri- caine. I. Karakter des volks. Bc eersle en meest gewigtige dier oorzaken vindt men in het karakter des volks. Hetgeen men toeval noemt heeft inioder invloed op ome be stemming, dan men gewoonlijk gelooft. Voor volken even als voor en kele personen, is het toeval of liever het lot eene soort van grilligen bok waarop men onwillekeurig de schuld werpt van al hettkwaad dat ons over komt het is eene gemakkelijke manier om zich van de verantwoordelijk heid zijner eigene daden te ontdoen. Het lot is geene blinde raagt, zoo als men ons wel eens wil doen gelooven; het is meestal het gevolg van onze goede eigenschappen of van onze gebreken. Als men opmerkzaam liet gedrag van gelukkige menschen en welvarende volken onderzoekt«al men bevinden dat zij ook zeer bekwaam en buitengewoon begaafd zijn eveneens tal men bij ongelukkigen gebreken onvolmaaktheden of ondeug den aantreffen. "VVij bedoelen hier mogelijke dingen: er zijn ongetwijfeld stoffelijke en zedelijke betrekkingen, die den wit bebeerschenmaar dat zijn uitzonderingen. Bijna altijd is ons lot in onze handen. Het zou waar lijk al te gemakkelijk zijn zich de eer van het geluk toe te eigenen en de verantwoordelijkheid van al het kwade op een denkbeeldig en kwaad doend wezen te werpen. l)e Angel-Saxische stam is bij uitnemendheid voor den arbeid geschikt. Niet alleen dat hij eene bijzondere hebbelijkheid daarvoor heeftmaar ook door naarstigheid, geestkracht en behendigheid zijn de Angel-Saxen in Wa..t alles te verrigten, met eene koele en bedaarde werkzaamheiddie zich niet afmat, terwijl zij de beste methoden volgen. Het werkzaamste en krachtigste deel der Angel-Saxers heeft Noord-Ame- rika bevolkt. De iuwe arbeid, waaraan zij zich noodwendig op het nieu we vaste land moesten toewijden, de gevaren waaimede zij langer dan eene eeuw le worstelen hadden, hebben er i.iet weinig aan toegebragt oni hunne natuurlijke krachten te ontwikkelen. Wat den arbeid betreft, heeft de Woord-Ameiikaan zijns gelijken niet; geene zwarigheid houdt hem terug, geen hinderpaal schrikt hein al; men zou zelfs zonder groot spraak kunnen zeggen dat de moeijelijkhcden en hinderpalen voor hem eene kans zijn om wel te slagen. Op hem kan men niet regt de schoo- no gedachte van den Heer GUIZOT toepassen: Alle hinderpalen zijn middelen. Geduldig en beraden is hij altijd in de weer en zou even als BEAUMARCHAIS tot zinspreuk kunnen nemen: Mijn leven is ecu sir ijd. Deze strijd is zijne eenige zaak, zijne eenige bezigheid. De Ameri kaan kent zelden uitspanningen of liever geal't zich zeiden daaraan over, hij verlaat geeu oogenblik zijne bijzondere werkzaamheden, dan om zich met de publieke aangelegenheden bezig te houden. Van den morgen lot den avond, van zijn opslaan tot zijn naar bed gn.in is hij ijverig bezig. Voor den maaltijd zondert hij weinig lijd af; eten eu drinken isvoorhesu eene lastige noodzakelijkheid die inbreuk maakt op zijnen aiheid, waar uit men kan afleiden dat de Amerikanen niet gewoon zijn lange gesprek ken aan tafel te houden. Zij zijn gewoon alle dagen geregeld op het zelfde uur op te staan; niet zoo als de Franschen vóór het aanbreken van den dag, maar als de zon in de kimmen is en hare lichtstralen over het aardrijk verspreidt. Dan begeven zij zieh aan den arbeiddien zij niet dan om noodzakelijke re denen verlaten. Geenszins gedrukt door eene dure en slechte Regering, noch gekweld door een heerleger van commiezen de bandieten der be schaafde Maatschappij, verrigt de Amerikaan zijnen arbeid met belang stelling,' de geringheid der lasten, die wij nader zullen behandelen, be rooft hem niet van de voordeelen zijner henroeijingen. Daarbij bezit hij over het elgemeen eene bewonderenswaardige gemakkelijkheid om zich de beste manier van weiken toe te eigenen, ten einde de voortbrengselen in hoeveelheid en deugd te vermeerderen, zelfs de geringste kleinigheid niet verzuimende om zijne fortuin te vergrooten. Hen cal dus ligtelijk begrijpen welken invloed zoodanige eigenschappen op den voorspoed van een volk moeten uitoefenen,' voor volken even als voor individuen is er één voornaam middel om fortuin te maken en dat middel is de arbeid. Want de werkzaamste, vooral hij die met kracht, belangstelling en verstand werkt, moet natuurlijk anderen op den weg van rijkdom vooruitgaan. £1 b u e v t e u t i t». F. W. GUNTHER 011 A. M. G. Th. JANZEN. Nieuwedieptien 3 Oclober 1848. Den 6 Octobcr 1848 beviel van cenen ZOON, D. HANSSEN, echtgenoote van Do ondergeteekendenKommissarissenzullen onder nadere goedkeuring van den Majoor, Kom- mandant van het detachement 3e regement Artillerie in -garnizoen te Helder, op Maandag tien 16 Oclober 1848, des middags ton 12 uren precies, publiek aanbeste den, do levering der navolgende artikelen, ten behoeve tier menages van genoemd detachement, als: AARDAPPELEN, TURF, GORT, GROENE ERWTEN, GRAAUWE FRWTEN, RIJST, ZOUT, AZIJN, PEPER, KAARSEN en PATENTOLIE. Zullende do voorwaarden van af den 12 dezor, voor een ieder ter lezing liggen, len huize van den Adjudant Onder-Officier, betaalmeester aan de kazerno in de Lan- gestraat alhier. O. W. GobiusKapitein. J. T. Knoop, lo Luitenant. Uiigegeven bij C. BAKKER Bz. te Nieuwediep Gedrukt bij S. GILTJES G. KOUTER te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4