WEEKBLAD van den HELDER es det NIEUWEDIEP. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente Helder, maken bjj deze, naar aanleiding eener ontvangene dispositie van Z. E. den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Hollandd. d. 9 dezer No. 226/7886, aan de be langhebbenden bekend: lo. Dat van Maandag den 23sten, tot en niet Zaturdag den 28sten Octoher aanstaandealsmedo nog op Maan dag en Dingsdag den 30sten en 31sten dier maand, bij de Nederlandsche Bank en bij do Betaalmeesters in de Arrondissementen, met uitzondering van dien te Am sterdam, op de gewone kantoor-uren, ter inwisseling kunnen norden aangeboden De Oude voor 25 Centen koers hebbende Schel lingen en Zesthaleen en de één vierde Guldens. 2°, Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats hebben, legen nieuwe zilveren munten, tegen muntspeciën volgens de wet van den 28sten Septem ber 1816 (Staatsblad No. 50), en de daarop gevolgde wetten geslagen, of ook tegen muntbiljetten van ƒ10 of ƒ5, volgens de wet van den llden December 1845 (Staatsblad No. 90) daargesteld. 3<>, Dat bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door do Betaalmeestors zullen worden afgegeven, bewijzen op de Nederlandsche Bank te Amsterdambij ver toon aldaar betaalbaar ais bij 2 vermeldof bewij zen bij henzelven mede in dier voege betaalbaar, vijf dagen na dato, en zulks naar keuzo door de belang hebbenden, bij de afgifte der speciën te doen. 4°, Dat de Ontvangers der Belastingen, de inwisseling zul len bevorderen, door overneming tot en met den 30sten October aanstaande, van de voorgemelde buiten koers gestelde speciën tegen andere, zooveel hunne kassen dit toelaten. 5°, Dat do oude voor 25 Centen koers hebbende Schellin gen en Zesthalven en één vierde Guldensmet den 29 October aanstaande, buiten omloop worden gesteld cn dientengevolge niet meer in betalingen voor de schat kist zullen aangenomen wordennoch door de Iugeze- tenen zullen behoeven te worden aangenomen. En zal deze worden gepubliceerd ter plaatse alwaar zulks te geschieden gebruikelijk is en in het weekblad van den Helder worden geplaatst. HELDER den 14 October 1848. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. ik 'T VELT. Ter ordonnantie van HEd. Achtbare J. SCHOON, Secr. HELDER en NIEUWEDIEP, 14 October. De zeildag van Z. Ms. op vertrek naar Indie liggende fre gattenPrins van Oranje en Sambre en corvet Boreas op den 12den dezer bepaald zijnde, gaf Z. K. H. Prins Hen drik der Nederlanden, een nieuw blijk van Hoogstdeszeifs belangstelling in do zeemagt, door de gemelde bodems mot een afscheidsbezoek te vereerentot welk einde Z. IC. H. in den avond van den lOden dezer alhier is aangekomen en de beide volgende dagen alhier heeft vertoefd. v Reeds vooraf hadden eenige ingezetenen aazer gemeenlo zich vereenigd, om bij gelegenheid van gemeld vertrek, aan do alhier aanwezige bevelvoerende en andere officieren der Vlarine, een Collation aantebieden, ten einde gelogenheid te vinden, aan hen die het Vaderland verlaten, om in verre gewesten voor dcszelfs belangen te strijden, een hartelijk vaarwel toelewenschen. Niet alleen werd van deze uit- noodiging door bijna alle genoodigden gebruik gomaaklmaar mogt men ook do eer genieten Z. K. H. Prins Hendrik aan het Collation lo zien deelnemen, waardoor het feest van den avond aanzienlijk werd verhoogd, vooral daar X, K. H zich langdurig en minzaam met de aanwezenden «ndèvhield en eenige toasten op cene heusche cn hartelijke wijzu, be antwoordde. LaDg zal dit feest ecno aangename herinnering *ijn Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. ï)e l'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor «Ie buitensteden franco per post 90 cents. Men «bonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N A G ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aar» den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdagsdes middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 O T «9 B E R. 5EESDB JAARGANG. "*T oo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1