van lusschen de êÖO en 800 voel; de kollen worden op 40,000 dollars berekend. PARIJS, 10 Oct. De rneest tegenstrijdige geruchten blij ven in omloop over don toestand en <le plannen der regering. Als zeer stellig wordt opgegeven, dat de generaal Cavaig- nac besloten had, zich onmiddelijk van zijne functien te ontdoen. Intusschen is hij van dit besluit, niet op den raad zijner staatkundige vrienden, maar op dien zijner moeder, teruggekomen, en is thans besloten, dat degen. Cavaignac dadelijk na do aanneming der constitutie zijne waardigheid zal nederleggen, terwijl hij alles in het werk stellen zal om die bepaaldelijke aanneming zoo veel mogelijk te bespoedi gen zelfs zoo, dat zulks nog voor het einde dezer maand zal kunnen plaats hebben dadelijk daarna zou de president be noemd worden. Wal Lodtwijk Bonaparte betreft, zijn zijne vrienden en zelfs de leden zijner familie eenparig van oordeeldat zijne redevoering van gisteren hem een groot nadeel heeft berokkend. Hij zelf schijnt dit gevoelen to omhelzen; maar hij moet het plan hebben do geleden ne derlaag to herstellen, door eerlang als staatsman en als re denaar op de tribune te schitteren; hij zal namelijk de rooeijeljko en uitgestreklo kwestie, der marine behandelen hij gelegenheid van eene memoriewelko hij morgen op hel bureau der Nationale Vergadering nederleggen zal. Wat het ministerie aangaat, schijnt het almede niet meer van langen duur te zullen zijn; zoo veel althans is zeker, dat do Heer Goudchaux reeds gisteren zijne plaats als vertegen woordiger weder wilde gaan innemen, onder verklaring, dat hij op die wijze zijuo ambtgenooten slechts acht en veer tig uren voorafging. Op veler aandringen echter verscheen hg in do vergadering als minister. Om de reeks der zonderlinge keuzen voltallig te ma ken, die op de lijst der benoemingen in de Fransche diplo matie voorkomen, ontbrak nog slechts de volgende: Mmo. Belgiojotodio zich op dit oogenblik te Parijs bevindt, zal, naar men verzekert, mot cene bgzondere zen ding aan Koning Karei-Albert worden afgevaardigd. BURGERLIJKS STAND. Gehuwd A. Driessen en C. M. A. Buijtenkamp. Bevallen C. Donker geb. Buisman, 1).M. Drager geb. Rieuwers D.C. Baas geb. Roeper, Z. T. Ilenkes geb. Bakker, Z. C. Go- vers geb. Bakker, D.G. Bakker geb. Reinderman D. II. Nonnekes geb. de Groot, Z. II. R. S Koster geb. de Vries, D. C. Denneman geb. Smit, Z. E. J. Leeuw geb. Prins, D. J. Ellmer geb. Boon, Z. R. Klaverstijn geb. Holstijn D. I'. de Haan geb. Seiijn, Z. A. Bouhuijs geb. de Vries, Z. A. Smit geb. de Wijn, Z. Overleden A. Deelder, 57 j. A. Klein, 17 d. J. van der Teen, 23 j. - [INGEZOKHE N.] Door den Deer van der Heijden werd dezer dagen in de Tweede Ka mer aangemerkt: »Dat men zich geen juist denkbeeld van de grondwet vormt, wanneer men van haar bezuiniging verwacht; dit behoort tot bet gebied der gewone wetgeving.AVanneer de voordragten aangenomen zul len zijn, moeten alle vaderlandslievende mannen zich beijveren, om goe de volksvertegenwoordigers te verkrijgen; daardoor zal Nederland gered kunnen worden, dan zullen er goede wetten tot stand kunnen komen, waardoor men van lieverlede tot bezuiniging en vereenvoudiging zal ge raken." Thans, nu die voordragten reeds in de Tweede Kamer zijn aangenomen, is het alzoo wenschelijk, dat bij bet verwacht wordende nieuwe kiesstel sel, de verkiezing der leden voor de Tweede Kamer, met naauwkeurig- heia en belangstelling zal worden behandeld en dat door de natie, voor de Eerste of Tweede Kamer, nimmer afhankelijke personen zullen wor den gestemd, evenmin als de zoodanige, welke aan het hoofd staan of leden zijn van polderbesturen of collegiën en welke uit eigenbaat tot de behoudende partij behoorenen in huune betrekkingen gewoon zijna- rislocratisch te bandelen. AVil men voorwaarts, dan geene afhankelijke ambtenaren 1 (j-) en eigenbaatzuchtige leden in de Tweede Kamermaar man nen onafhankelijk en bekend als bezuinigend, en vereenvoudigend ge zind zonder het belang van hen zeiven of dat hunner familién maar al leen dat der gebeele Nederlandsche Natie te behartigen. ©emengbe De apenluin te Amsterdam zal eerdaags failleren. De Groningers willen Z. M. verzoeken om hunnen burgemeester die levens direcleur der posterijen i«, in het bezit te latent van beide winstgevende baantjes, welka volgens de wet niet door cén persoon mogen worden waargenomen. De chlo- roforme wordt in onze industriële eeuw aangewend om op- ligterg te plegen. Een Londensch heer werd onlangs door eene dame 's avonds op straat hartelijk omhelsd. De hee« werd bedwelmd, en toen hij zijn bewustzijn terug kreeg,' ondekte hijdat men hem zijn horologie en zijne beurs had afgenomen. Een doctor met wicn do bestolene raadpleegde, was van oordeel dat de dame hem waarschijnlijk een zak doek met chloroforme onder den neus had gehouden, om haar boos opzet te volvoeren. Do gouverneur van Jamaica heeft eeue ribbe in het Ijf gebroken. Te Heimsprung (Boven-Rbjn) heeft een veertienjarige knaap zijn stiefvader met knuppelslagen vermoord. Een grijsaard van 75 jaren, wonende te Zuurdijk, heeft zich aan 'l eind van zijn leven opgehangen. Een heer van 24 jaren vraagt eene vrouw ten huwelijk met contanten, kraak zindelijk, fijn gerefor meerd zachtzinnig en vrolijk. NB. Ook voor gebrekkigen cn leelgken is de concurrentie opengesteld, do man is op dat punt zeer liberaal. (HB.) Oostenrijk heeft de bemid deling van Engeland en Frankrjk finaal geweigerd. (Times.) De keizer van dat land is met vrouw en kinderen op de vlugt, zijndo de residentie andermaal het tooneel van bloed storting. Onze Majesteit zal aanstaanden maandag in per soon de vergadering der Slaten-Genoraal openen. Aange boden een Lierzang op de Grondwetsherziening voor 20 ets. Zingt nu, gelukkig volk van Nederland Nabij Alkmaar is bij gelegenheid van een bruiloftspartijlie door de genoodig- den do voel beruchte Hans de Kruijer voorgesteldonder het gezang vanKom mijn bruintje eet. Velen der genoo- digdon hebbon hunne magen overladen. Snorkoetsjes kos ten niet veel, dit komt tegenwoordig te pas; de oudelur zijn gewoonlijk niet gierig, maar dood zuinig. Naar 't woud gereisd oen paar jong getrouwdenom de genoegens van den echt to smaken deze landelijke genoegens kosten niet veel, bij grootvaders heeft men gewoonlijk een goed leven. (-jj Ambtenaren zoo als de baron van Lijnden maken evenwel ee ne eervolle uitsondering. Ook zijn rijke lieden niet altijd onafhankelijk, er zijn geboren slaven niet geld. (Red.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3