wVi w STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN nies. BELANG DER EERSTE REUZE VOOR DE TWEEDE KAMER. K J8& *- KESDE J.URGAXC «Sr Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep Be f'rijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor as buitensleden franco per post 90 cents. Men vbooneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. m A A M Ï3 A De herziening der grondwet is tot een eind gebragt en daarbij zijn de vragen: sof alle wijzigingen volkomen voldeden aan de verwachting? of bet wenscheiijk ware geweest dat eenige of alle ontwerpen waren afge stemd?" op den achtergrond geraakt. Wij achten, dat, wat met tran sigeren tot stand is gekomen, onmogelijk eene sterke levenskracht kan hebben en eene behoefte tot verdere wijziging zich eeider zat doen ge voelen, dan men voor eene grondwet wenscheiijk raag lieeten; maar op dit oogenbiik kan daarvan geen sprake zijn; nu geidt het alleen de vraag boa de nieuwe grondwet zai worden toegepast en in werking gebragt. Een harer voornaamste gebreken ligt hierin, dat zij in veie hoogst ge- wigtige bepalingen, in plaats van beginselen vast te stellen, alies aan de wet heeft overgelaten. Zoo is de bescherming van vreemdelingen met woorden erkend; maar dewijl tevens aan de wet de regeling van de loelating en uitzetting is overgelaten, verzekert de grondwet inderdaad niets, liet regt van ver- eeniging wordt evenzeer erkend maar de wet zal alweder de uitoefening regeien en beperken.De langere of kortere levensduur der grondwet, de bijval die zij zal vinden, zal geheel afhangen van de wijze, waarop de wet haar eene uitvoering zal geven. Po'gens het 5de der additionele artikelenzal in de eerste zitting de wet, regelende het kiesregt en de benoeming der afgevaardigden tn de provinciale en de gemeente-wet worden voorgedragen. De ontwerpen vau wet, betreffende de verantwoordelijkheid der ministers, de nieuwe reg- teriijke inrigting, het onderwijs cn arm-bestuur, de uitoefening van het regt van vereeniging in vergadering], zoo mogelijk in diezelfde zitting en in allen gevalle niet later dan rr, de daarop volgende. De wetten op het beleid der regering in de koloniën moeten binnen drie jaren worden voorgedragen. Het regt omtrent de vreemdelingen liet regt van enquête door d# Kamers uitteoefenende algemeene wet voor de onteigeniug bij vestingbouw, herstel van dijken, en besmetting, de regtspraak over de conflicten van attributie, de nieuwe militie-wet, dia over liet bestuur van den waterstaat, zullen ook niet lot over jaren kunnen worden uitgesteld. Hene nieuwe grondwet wil zij wortel vatten, moet spoedig ia alle hare deelen worden toegepast. Alies hangt van den eersten stoot af. Gaat men dadelijk weer den ouden weg van piooijenv an opofferen van be ginselen, van votums van vertrouwen op dan blijft men weer voor altijd tus- schen die klippen ronddwalen. kYij behocren eene krachtige vertegen woordiging in het leven te roepen, zooveel mogelijk van nieuwe men- schen. Een enkel lid der oude Kamer moge Terdienen weer in aanmer king te komen, zij zijn zeldzame uitzonderingen. Hot is gevaarlijk er ve len in te brengen, omdat zij hunne oude denkbeelden, hunne routine medebrengen en door die routine onwillekeurig op nieuwe leden eenen grooten invloed moeten uitoefenen. Een vcrsch leven kan slechts door verscho mannen worden opgeweki. ADTERTENTIF.N gelieTe men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaterdags de» middags ten 12 ure: de prijs van 1 tot A regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 eenten. behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 23 0USOEE K, De natie heeft altijd geklaagd, dat haar geest niet werd uitgedrukt, dat laauwheid en beginselloosheid de kamers beheerschten. Welnu! Thans hebben wij regtstreeksciie verkiezingen, en het gezeten deei der Natie zsi op de proef worden gesteld; of die fiaauwheid het deel was der coterie, die de verkiezingen in handen had dan of zij ts ecue natio nale kwaal; of zij de schuld was van een gebrekkig kiessteiseldan of wij Noord Nederlanders zijn uitgeleefd versuftniet meer in staat om kracht uit eigen boezem te putten. Zullen de kiezers thans denzelfden weg inslaan, die vroeger de provinciale staten bewandelden? Zal men ook vragen naar familie betrekkingen of andere reiatien. Zal ieder Lies- district een afgevaardigde uit zijn eigen inwoners willen kiezen, cn vra gen waar <1e afgevaardigde woont? Dan zijn wij regtstrceksehe verkiezin gen onwaardig. Als men een krachtig cn kundig man kent al moest i.:: uit kudelstaart komenen al moest niet één der Noor '-I'olUcdsche ste den eenen vertegenwoordiger opleverenmen kieze hem tn geen andere. Het geidt thans het heil der toekomsthet bestaan voor ons landen daarvoor moeien alie kleingeestige bedenkingen wijken, kien bedenke wel dat zoo men zeli de zaak der verkiezing van andere beweegredenen iaat afhangen, dan die om den kundigste maar nog meer, om den krach tigste in de kamer te brengen, men zelf alie regt veriiest, om de ver tegenwoordigers bard te vallen, zoo zij bij de beraadslagingen over de wels-ontwerpen zich ook door andere bedenkingen laten leiden, dan die in de zaak zijn gelegen. Zullen de verkiezingen niet aan hel lot, of aan den invloed van het behoud worden overgelaten dan zal men zich bii tijes moeten verstaan over den persoon, aan wien men zijne stem zal geven. Men wachtedaa:- mede niet tot het laatste oogenbiikmaar raake daarvan spoedig zijnweik. Dat zij die vroeger zich bij requeste voor reglslreeksehe verkiezingen heb ben verklaard, zich nu rereenigenom zich over eenen kandidaat te verstaan en daarbij allen kleingeestigen naijver, of persoonlijke vooringeno menheid of' afkeer afleggendie toen aarselden om door een peli'iouenm voor hun gevoelen uittukomen, zullen gaarne bij de stemming aan eenen op die wijze voorgestelden kandidaat oek hunne stem vcricencn. Zoo doende mag men hopen, dat liet nieuwe verkiezingsteisei ook nieu we' mannen aan liet roer ia! brengen cn ons voor de oude rouden van fiaauwheid, plooizucht, leuteren zonder handelen, klagen zonder de mid delen van verbetering te wiiien, zal bewaren. a 3T W S 2 D a R •o- 5.ia HELDER en KIEUWEDIEP, 21 Oclobar. Do Revue des Deux Mondcs doolt in haar nomracr Tan 15 October de volgende opmerkingen mede over den staat dor Ptederlandschc Oost-Indien De Nederlandsche bezillingcn^ffi do OoHrlndien hch-_ bert even als Europa, hare tk untfigft.* stNokkea .ge had, De Februarij-gebeuricniflerf en bare eerste ..getyl-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1