gen, waren in de maand Maart reeds Ie Batavia be kend. De domonstralien der liberale partij, de misschien overdrevene aanmatigingen, welke zij, in hare geestdrift, zich veroorloofde, boezemden den gouverneur-generaal on gerustheid in, en deden hein besluitenbuitengewone maat regelen van voorzorg te namen. Hij heeft evenwel het hou den eener vereenigiag van progressisten veroorloofd, en het resultaat dezer vereeniging was, het opstellen van een ver zoekschrift aan den koning der Nederlanden, waarvan het voornaamsto doei de intrekking der wetten was, waarbij aan de jonge lieden, in de koloniën geboren, verschillende openbare betrekkingen ontzegd wordentenzij zij hunne opvoeding aan Nederlandsche hoogescholcn hadden genoten. Vrij ernstige gebeurtenissen zijn den toestand van de Indische regering nog komen verzwaren, Eene tweede expeditie lo gen de oproerige radjahs van het eiland Balï gerigt, ten einde hen te noodzaken, de tractaten, welke men hen in 1846 gedwongen had aan te gaan, te houden, is mislukt. Nadut de Nederlanders eers der meest geduchte redoutes, door de Balinezen opgeworpenstormenderhand hadden in genomenhebben zij er zich, hij gebrek aan ammunitie, niet kunnen staande houden. Het Indisch gouvernement kan er niet in berusten om de belecdiging zijne wapenen aange daan ongestraft lo laten. Dit is eene kwestie van eer en eene van veiligheid, voor het tegenwoordige en voor de toekomst. Het openbaar gevoelen in Nederland heeft zich veer ten gunste van het hervatten der vijandelijkheden ver klaard en Bali zal zich vroeg of laat aan Java moeten on derwerpen. Op andera punten van den Oosl-Indischen archipel heeft het Nederlandsche gouvernement met minder ernstige moeije- Ujkheden ta kampen. Sumalra is rustig en men houdt er -zich slechts met do uitbreiding der landelijke hulpbronnen bezig. Te Borneo doet de onrustbarende nabuurschap der Eogelscho etablissementen van Laboan en Scrawakde Ne derlanders dc noodzakelijkheid gevoelen om zoo veel moge lijk partij te trekken van de natuurlijke hulpbronnen, hun door het langdurig bezit van xekera belangrijke punten en door hunne betrekkingen met een groot aantal inlandsche ■vorsten verzekerd. Gelebes poogt voordeel te trekken uit het eenigzins laat genomen besluit, waarbij Macassar van den 1 Jonuarij des jaars 1847, tot eenevrijhaven is verklaardmaar da gebrekkigo organisatie van het fxnaiitieel stelsel van Java, -naakt het overzenden van remises mocijelijken dc binncn- landsche handelwelke door den uitvoer verlevendigd wordt, is thans in een kwijnenden slaat, ten gevolge der vijande lijkheden welke lusschen den vorst van Boni en die van So- ;ieng zijn uitgebroken. Men vleit zich te Macassar met do hoop, daL binnen kort expeditien in Frankrijk en in Beigie zuilen georganiseerd worden, ten einde da producten van de fabrijken dezer beide landen daarheen te voeren. Daar zou inderdaad voor onze nijverheid een belangrijk débouché ziju. Ongelukkig schijnt de slaat van het kredietten minste voor eenigen tijd, den Franschcn handel aiie operalicn van dien aard te ontzeggen. Het is te hopen, dat met het tcrugkee- rtn van het vertrouwen, de aandacht onzer kooplieden meer en meer op den Oost-Indische archipel en op de Nederland- che bezittingen zal gevestigd worden, In den nacht van den 3 op den 4 Oclober jl.is in de R. K. kerk der gemeente Neer, en in den nacht van den 9 op den 10 daaraanvolgende, in dio van Zwolgen, gemeente McerJo, ingebroken, telkenmale onder dezelfde omstandigheden. Dc daders namelijk hebben iederen keer bij ingezetenen, die nabij de kerk woonden, dc werktuigen ontvreemd, waarmede zij in de kerk zijn gekomen; onder anderen twee ladders, waarvan de ecne diende om tot aan een glasraam der kerk te klimmen; de andereorn zich aars de binnenzijde néér lo laten, zijnde de braak aan een der ramen gepleegd. De daders schijnen te zijn verjaagd, daar alleen in de kerk van Zwolgen een zwart laken gemist wordt. De Heer IhiyskesRaadsheer in het Hof van Z.-Hol land heeft aan de stad Enkhuizen geschonken hel zwaard van Graaf Maximiliaan van Bossulaatstelijk bewaard in de familie der Semeijnenwaaraan de gever vermaagschapt is. Dat zegeteeken uit den 80jarigen oorlog, waaraan Enk- huizen een zoo groot deel narnwordt er nu op hel stad huis bewaard en aan de belangstellenden vertoond. De boden uit Italië ontvangen berigten doen de uitbar sting voorzienwelke de Weener gebeurtenissen noodzakelij kerwijze ten gevolge moeiten hebben. Het dagblad hetwelk te Milaan door het Ooslenrijksche gouvernement wordt uit gegeven, deelt op den llden slechts de berigten uit Wee- iien van den 5den medoalhoewel de regering sedert meer dan 24 uren de ernstige gebeurtenissen van den 6uen en 7deu aldaar welen moest. Dezelfde stilzwijgendheid wordt door de keizerlijke regering in acht genomen, ten aanzien van de in Lombardyc heerschendo gisting. Inlusschen zegt een der to Milaan verschijnende dagbladen uit ecne goede bron te weten, dat drio duizend insurgenien nabij Gremona, op dei iinker-oever van dc Po, door eene stoutmoedige demonstra tie, het garnizoen van Piacenza genoodzaakt zouden hebben die stad lo ontruimen. Vervolgens Is Cremona binnengerukt zijnde zouden de opstandelingen door van alle kanten toe geschoten troepen aangevallen zijn geworden. Bij het ver trek van den post was de stad Cremona met. harrikades over dekt en de strijd op het punt van uit lo barsten. Te Mi laan maakte men zich almede tol den strijd gereed. Uit Turijn wordt van den 13den dienaangaande het volgende geschreven: «Heden ochtend zijn in onze stad een aantal ammunilie-wagens en eenige slukken artillerie aangekomen. Wij welen uit eene zekere brondat de militaire toebereid selen te Alessandria verdubbeld worden en, wat meer is, dat hef garnizoen het bevel beeft ontvangen, zich lot uil- trekken gereed te houden. Aangaande de uit Milaan ont vanger) berigten, omtrent de scheuring, tusschen de Honga- icn en Kroalen ontstaan, verneemt men, dat lïadetsky ver klaard had, bij de eerste nieuwe beweging, de Hongaren en Kroafen te zullen decimeren." In de Concordia Tan den ISden leest men het volgende: Op dit oogenbük ontvangen wij hoogst belangrijke tijdin gen. De iweedragt welke in bel vijandelijke leger gedron gen is, schijnt het thans geheel lo zullen doen ontbinden. Talrijke Hongaarsche en Kroatische benden zijn gedeserteerd. De mecslen zijn naar Lugano gevlugt, anderen naar Intra en Pallanza. De moeste, in Italië zich bevindendo Oosten-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2