Over'de oorzaken van den voorspoed- der Yereenigde Staten van No o rd-Amerika Qfovevtentiên. vermoed hadden. De hoofdaanvoerder der Fransche com munisten, de Heor Cabet, is voornemens zich met zijne bande in Texas ta vestigen. Hij heeft zijne apostelen in 3 klassen verdeeldde Oraleurs, de Nimrods en do Ménagers: dg eersten zullen do wilden tot het communismus bekeeren, da Nimrods op de jagt gaan, de laalsten den huis-en veld'- arbeid verrigten. In China is thans volkomen vrijheid van drukpers. Uit Griekenland wordt gemeld, dat aldaar vele -roovers hun bedrijf op den publieken weg uitoefenen. 'Duitsohland cn Denemarken zullen ta Londen den vredo slui ten.De koning van Pruissen beweert nog dal by by de gratie Gods regeert, Aangeboden een goed gedresseerde ■erel; oen heer van gezelschap, tegen genot van kost en inwoning; eene jufvrouw van 30 voor een druk huishouden of een boekwinkelextra beste breukbanden en een weduw es-u met kinderen en ƒ40,000, (HB.)- i' -EU I 'X, JL JE T OW. De V autre cott de V Atlaniïque s' clive nat nation de méme origine qxic la riation anqlai- se), de rnême racemus pèut-être par la mê- me ambitienmais plus aptesous tous les rap" por Isa devenir une des plus grandes puissan ces du monde Cl. x\ POUSSINde la Puissance améri- caine. III. 0211 alias zelf (tc elocsE, Niels is onhandiger dan een ir.ensehdie gehoon is zelf niets le cloea, wanneer bij toeval de hulp van anderen hem ontbreekt. Wat van één itter.soh waar is, geldt ook ten opzigte van een volk. De bewoners dsr Vereenigde Staten zijn sedert eeuwen gewoon alles zelve te doen. De F.ngelsche koloniën van Noord-Amerikahebben se dert haren oorsprong, ten naasten bij zich zelven bestuurd. Zij gaven tot het opleggen van belastingen door hare vertegenwoordigers hare stem 0 ft dr-ze hielden het oog op de verdeeling en het gebruikvoorzagen inde middelen om den eigeudom tegen de aanvallen des vijands te verdedigen ••n beslisten eindelijk in alle kwestien van inwendig beheer. Zoodat de ^afhankelijkheid voortvJoeijende wit de vrij-verklaring van het moeder land niet anders heen kunnen strekken, dan om de stellige vrijheid te bestendigen en te heiligen. Men kan zeggen dat de Amerikaan altijd, zoo *oor «is na de omwenteling, in het bezit is geweest van de incest uit gestrekte staatkundigs cn administradve vrijheid, en dat hij nooit, noch aan de kroon noch aan de centrale magthet regi heeft gelaten, om iine r-Aen, den eigendom betreffende, verband op tc ieggen. Hij is van zijne kindschheidom zoo te zeggen bij overlevering, gewoon ojn het initiatief in elke omstandigheid te neroen. Als hij oordeelt, dat er iets ie cioeu valt, dan deel hij liet. Hij rekent niet op het gouvernement /.alfd niet eens in die zaken welke in deszelis wettigen kring van haode- *n vallen, men ziet den Amerikaan altijd van zijne eigene middelen ge- Jbnjifc maken. Jn één woord, in plaats van de voogdijschap vaa het gouvernement te dulden, steil hij het gouvernement onder voogdijschap. vVil men b. t. eene kerk bouwen, dan vereenigt men zich, men ver- oligt 7.b;h om eene zekere som te betalen, 'ten einde de noodige fondsen se mnken; daarna koopt rrten grond en bouwt. Men voorziet op de zelfde •v ijs in ile kosten van hei ondeihouri en in het honorarium van de ieer- 1 f.hr godsdienst. Geldt het eeoen wegeene brug of iets anders van Sc*ï-*<*u nut, men gaat altoos op dezelfde wijs l« Werk: men handelt, d i Arnerikoansche volk geniet eene werkelijke vrijheid en dit wordt z y goed begrepen, dat elke beperking, men zou bijna Jkuooen zeggen, elke daad van het gouvernementmet een kwaad öog beschouwd en aan gemerkt wordt als een hinderpaal voor de publieke welvaart. Het offici eel dagblad van de voorlaatste administratie, de Globevan Washington, bad tot zinspreuk deze beteekenis volle woorden: De wereld wordt te veel beheerschten de Democratische Revue draagt nog voor devies dezelf de gedachtemaar duidelijk uitgedrukt. De beste regering is die welke het minst regeert. Tan daar die beradenheid, die eene der hoofdtrekken van het Amt- rikaansche karakter uitmaakt, en die zoo mngiig veel door eene onver moeide en doeltreffende bedrijvigheid, tot de ontwikkeling des rijkdoms bijdraagt/ van daar die onweerstaanbare voortgang van eene Maatschappij, waarvan ieder lid onveranderlijk handelt naar het grondbeginsel Help u zeiven en de Hemel zal u helpen van daar eindelijk dat degelijke en praktische verstand, dat alles op eene nuttige wijze aanwendt. Voor den Amerikaan hebben de minste dadea een doel. 151, A B 1r U la li I Mf CJ EUGÈNE CAVAIGNAC, de tegenwoordige cnof van bet Fransch bewindwerd den löden December 1802 te Parijs goboren. Zijne familie schijnt Tan lersche alkomst te wezendoch met uitzonde ring Tan zijn vader, lid der voormalige conventie en een broeder, ganaamd Godefroi, heeft geen der leden van die familie zich naam verworven. Eiig'ene ontving zijne mili taire opvoeding in do polytechnische school, trad bij het 2da regemerit der genie in dienst en maakte in 1830 den veld- logt in Morea mede. Onder den ouderen tak der Bourbons werd bij niet veel begunstigd en had vervolgens in 1831 het ongeluk zich het misnoegen der regering van Lodewijk Filips op elen hals le halendoor zich te voegen hij da ontwerpers der nationale associatie te Metztengevolge daar van werd hij op non-activiteit geplaatst. Maar Algiers kwam op hst tapijt en Lcdeieljk Filips nam de gewoonte aan om derwaarts allen te zenden, dio in het moederland tc ge vaarlijk waron. Ook Cavaignac moest derwaarts vertrekken, en onderscheidde zich zoodanig, dat hij steeds hooger klom en eindelijk den rang van generaal bereikte. Regenten van het Algemeen Weeshuis, inde Gemeente Helder, brengen ter kennisso van al- la neringdoende Ingezetenen dezer Gemeente, welke ge negen zijn tot de levering van do benoodigde Eetwaren Kleedingslukken en andere artikelen, voor het opgemeldo Gesticht, voor den lijd van één jaar, van primo Novem ber 1848 tot primo November 1849, dat zij zich daar toe schriftelijk zullen behooren aan te melden vóóf of op Bingsdag den 3i October 1848, des middags ten 12 urenen dat inmiddels acht dagen te voren deswege in- formalien kunnen worden verkregen bij den Weesvader K. BEUGELING. Ciijjegevtn bij C. BAKKER Ei. te Nieuwe diep. Gedrukt bij S. GILTJES G. K00TER te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4