/EEKBLAD de» HELDER en bet MEI WEDIEP. P UBLICATIE. ZESDE JAARGANG. N°. 45. „,t>vgen Bet r G°fü DU Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franeo per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG 1848. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsde» middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 30 O T O B E K. PUBLICATIE. BURGEMEESTER on ASSESSOREN der Gemunte Helder, rakken bij deze aan de Ingezetenen bekend: lo. Dat ter voldoening aan art. 17 van het voorloopig Kies reglement, opgenomen in de wet van den lldenOctober 1848, Staatsblad. No. 70) een afschrift der voorloopig op gemaakte lijst van hen die ter zake van hunnen aansiagin do Rijks Direkte belastingen op de grondlastenhet perioneel en patent (hoofdsom en Rgks-opcenten) bekend slaanals tot do hoogst aangeslagene» te behooren en alzoo tot Afge vaardigden derEersto kamer van de Slalen-Generaal verkies baar zijn, gedurende den tijd van acht dagente rekeneu van heden en alzoo tot en met den eersten November aan staande, in het Raadhuis, op het secretarie der Ge meente ter visie is gelegd. 2o. Dat bezwaren tegen die lijst, binnen acht dagen moe ten zijn ingediend, en dat alzoo, na den 9dcn Novem ber aanslaande, geeno bezwaarschriften daartegen meer zullen aangenomen worden. 3o, Dat bezwaren tegen do lijst, in geschrift, vrij van ze gel, moeten worden gebragt, en dat het, ter bevorde ring oener geregelde behandeling cn Ier voorkoming van anders verpligte frankering hunner bezwaarschriften, rneest geraden voorkomt, dat die bij hel Gemeente be stuur worden ingeleverd, teneinde vervolgens door tus- schenkormt van het Gemeente bestuur aan Hoeren Ge deputeerde Stalen te worden ingezonden. En zal deze van de Puije van het Raadhuis gepubliceerd voorts aangeplakt en in het eerst uitkomende Weekblad van den Helder geplaatst worden. HELDER den 24 October 1S4S. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. IK 'T VELT. Ter ordonnantie van tl Nd. Achtbare J. SCHOON, Secr. BURGEMEESTER on ASSESSOREN der Gemccnlc UrlJtr, maken bij deze aan de Ingezetenen bekend: lo. Dat de voorloopig opgemaakte lijst van zoodanigo inge zetenen der Gemeente, die ingevolge de artikels 2 en 12 van het voorloopig Kiesreglement, opgenomen iu de wet van den lldenOctober 1848 (staatsblad n°. 70) geregligd zijn tot het kiezen van Afgevaardigden voor de nieuwe Tweede en van Candidaten voor do nieuwe Eerste kamer der Staten-Generaalop heden in het Raadhuis, tor secretarie der Gemeentevoor bet publiek ter inzage is gelegd. 2o. Dat bezwaren legen die lijst, binnen acht dagen na heden en alzoo voor of op den 5uen November aan slaande, ingeschrift, vrij van zegel, bij het Gemeenta bestuur moeien worden ingeleverd en dat, na gemeldcn 5den November, gecne bezwaarschriften daartegen meer zullen aangenomen worden. En zal deze van de Puije van het Raadhuis gepubliceerd voorts aangeplakt en in liet eerst uilkomend Weekblad vurv don Helder geplaatst worden. HELDER den 28 Oelober 184S. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. ik 'TVELT. Ter ordonnantie van dezelve J. SCHOON, Secretaris. q 3 ÜB 'ff W S 'J IJ SISË jB EU HELDER en NÏEUWEDIEP, 2S October. Men verzekert, dat, zoo niet allo, de meeste dor iegeu- i woordige tijdelijke ministers, bij do vestiging van een defi- j nitief ministerie, in hunne tegenwoordige betrekkingen zul- I len verblijven. Men verwacht, dat de benoeming en vcsti- ging v«n een definitief ministerie zal geschieden; hetzij den den 3den November aanstaande, den dag der afkondiging van do wijzigingen in da grondwet, hetzij tegen den lijd, dat do verkiezingen voor de Slalen-Generaal zullen zijn afgeloo- pen en dc nieuwe Kamers der Stateu-Generaal Zullen bjoen- komenwanneer hel zal blijken, of de meerderheid der Ka mers aan het alsdau gevormd ministerie haar vertrouwen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1