IELDER m eet KfEUWEDiEP N°. 46. VAN DEN 1848. BE AANSTAANDE VERKIEZINGEN. BEK'E"N 9ÜE1NG. KEÜïSK JAA.RGAXG. iGES Het "üt Weekblad wordt eiken Maandag-morgen «ilgegeveu bij C. HAKKER liz te Nieuwe Diep. De i'rijs is 00 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. SS A A W DAS ADYEKTENTIEN gelieve men ongezegeM aan den Uitgever in le zenden uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regeis is 60 centen voor eiken regel meer 35 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. e 1ÏO VE1SBE K. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ekz. De Grondwet is afgekondigd en weldra zal liet oogenblik daar zijn dat de stemgeregtigdeo zullen moeten doen blijken, of zij het regldal zij heb ben verworven, tot heil d«s lands weten te gebruiken, dan of zij in het oude spoor der Provinciale Staten zullen voortsjokken. Mst genoegen mogen wij het fei-t erkennen, dat de verkiezing leven en beweging opwekt; van alle zijden boort men van vcieenigingen die zich ten doel stellen zich omtrent den persoon van den kandidaat te verstaan, opdat niet door eene onvoorbereide stemming de keuze aan de leiding van het toeval worde overgelaten. Wat ons betreft, het naaste wat ons aan het hartgaat, is thans de vraag: Wie zullen de kandidaten zijn in het District waarvan Alkmaar de hoofd plaats is en waarvan de Helder eeu der onder-kiesdistricten uitmaakt? Van de zijde der behouders kan hier de keuze niet moeijelijk zijn. fiöt moet uit den aard der zaak de Heer Mr. Cr. van Leeuwen te Alk maar zijn, een volbloed-behoudereen behouder pursang; niet een dier lamme kwezelaars, die niet weten, wat zij willen en bij de herziening van de Grondwet tegen eigen wensch en verkiezing ja zeiden, terwijl ;ij in hun hart die nieuwigheden naar de maan wenscliten; neen een kras, orthodox behouder, die niet van zijn hart een moordkuil maakte, maar ailes wat naar eenige meerdere vrijzinnigheid geleek, heelt bestreden en afgestemd. Hoor hem in de zitting van den 16 Augustus: «Het ontwerp der commissie van 17 Maart kon hem niet voldoen. Eet «ontwerp der regering van 19 Junij was wel wat minder liberaal, maar »&elfs na de veranderingen die daarin na de aanmerkingen der Kamer «gemaakt waren, bleef in zijn oog het Democratisch beginsel het Mo- unarchaal meer heheerschen dan hij voor den klem der regering wen- schelijk achtte. Hij was tegen regtsireeksche verkiezingen en wilde de vleden der Eerste Kamer voor hun leven benoemd hebben.'7 Zulk een man mogen de behouders niet voorbijgaan. Men kan er vei lig op aan, dat hij bij de definitive kieswet cle census zoo hoog mogelijk zal doen opvoeren om toch het kwaad der Grondwet, zooveel mogelijk te temperen en den invloed der Natie tot het kleinst mogelijk bedrag le verminderen. In de zitting van den 18den Augustus verklaarde hij een gemoedelijk bezwaar te hebben tegen het régt van vereeniging, behoudens de wet, die de uitoefening daarvan in het belang der openbare orde zal regelen. Dit is in zijn oog niet voldoende. Wat kan er onder zulk eeneu cfontncra- iischen Grondwet al niet uit dat regt van vereenigen voortkomen? Hij heefit dan t>ok overeenkomstig met zijn spreken (hetgeen niet altoos ge paard gaat) tegen het eerste ontwerp gestemd. In do zitting van den löden verklaart hij zich tegen de ontbindb.iarheid der kamers. Dit is vooral opmerkelijk, want dat regt is immers niet in het belang der zoo gevreesde democratie maar 'van de kroon, opdat deze zich niet door de vertegenwoordigers zou behoeven te laten dwin gen maar een beroep op de Natie zou kunnen doen. Men zou hier eer wd een aristocratisch beginsel deuken dat zooveel mogelijk de magt van den koning en der Natie zou willen verlammen. In de zitting van den 23slen Augustus stemde hij tegen de vrijheid van godsdienst in zoo ver vrij wat meer consequent clan zijne coliegas die ecu jaar vroeger den strijd voor liet placet streden, maar nu hunne overtuiging, volgens hun zeggen, op liet altaar des vaderlands, ten oüer brogten. Men ziet dus dat voor ieder, die zich ergert over de wijzigingen welke in de grondwet gebragt zijn ca den hemel bidt, dat de eerit volgende vertegenwoordiging, zoo veel de letter der grondwet het slechts zal veroor lovenden vrijzinnigen geest miskennende tot het oude ons zal terugvoe ren dat voor hem de Heer van Leeuwen een uitgezochte kandidaat moet zijn. Maar evenwaar is het, dat ieder die zich in de vrijgevige bepalingen onzer gewijzigde grondwet verheugt, die met leedwezen zien zou, dit her goede door eene ongelukkige toepassing verloren ging, die doordrongen is- van het besef, dat de grondwet alleen geen heil vermag aan te brengen,, maar dat het vooral van hare uitvoering zal afhangen, ot wij iets gewon nen hebben, dat ieder die een krachligen vooruitgang wil, onmogelijk den; lieer van Leeuwinhoe veel achting men overigens zijn persoonwegen het consequente zijner handelingen, mag toedragen lot zijnen kandidaat voor de tweede kamer verkiezen kan. Zuilen er ecnigen in ons district zijn die hem kiezen omdat bij toch reeds éénmaal in de kamer zat, omdat men het onaangenaam vindt zijn; persoon voorbij te gaan? "Wij hopen het niet. Hei was de kwaal, diei onze Provinciale Staten had aangetast zich door de redelijke beweegre denen te laten leiden. Het oogenblik is te gewigtig; de wetten, die aan de eerste, door de Natie regtstreeks verkozene, vertegenwoordigers zullen worden voorgelegd om de uitvoering der grondwet le verzekeren lijn te belangrijkzijn van al le 'êel iuvlced op de toekomst, dan dat men door eene bloote welwillendheid vooreen peisoon, beginselen in. de tweede kamer zou doen vei tegenwoordigen die men zeil afkeurt. ca 1 «8 Dc BURGEMEESTER dezer Gemeente, maakt bij deze bekend, dat do jaariijkschc ulgemeene schouwing over de plaatselijke uitwateringen, straten eu wegen, door fleereu Wijkrneesteren zal worden gehouden op Vrijdag den ze- I ventienden November e.k., en herinnert elk en een iegelijk, vvien zulks zoude mogen aangaanaan de bepalingen vai* art, 8 en volgende vuri hel Plaatselijk Reglement van den 2Sslen Augustus 1S44, om ulzoo te zorgen-, (lat allo goten en waterleidingen, voor zooverre dgrfcivo ziju reippende of strekkende langs ieders orf of woning behoorlijk zyn op gemaakt en de straten van allo vuilnis cn onreinheid °tfzni.- I verd zoomede dal dezelve goten van behoorlijke schoeijin-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1