gfcn ïijn voorzien, en die goten, welke langs den algemeeneii weg loopan, [met doelmatige planken zijn gedekt; verma nende de Burgemeester voornoemd, een ieder wien zulks betreft, do voorgesehrevene bepalingen en verordeningen, stiptelijk na te komen, ten einde zich te vrijwaren voor, kosten en onaangenaamheden, die uit verzuim of achteloos heid, noodwendig zouden voortvloeijen. HELDER 3 November 1848, De Burgemeester voornoemd J. m 'T VELT. m a i "§w s g m is a ss m gu HELDER en NIEUVVEDIEP, 4 November. Op den 30 October 184S, is door een inwoner dezer Gemeente op do Huisduiner stranden eene arend geschoten, hebbende eene vlugt van ruim 2 Nederl. ellen. Door eenige kiesgeregligden in het derde kiesdistrict der stad Amsterdam zijn aanbevolen als kandidaten tot het lidmaatschap der Eerste Kamerdo Heeren A. van der Hoop, Mr, J. TV. van HomundeP. HuidekoperJ. Brouwer Ancheren lot het lidmaatschap der Tweede Ka mer, de Heeren Mr. F. A. van hall, Mr. M- TViardi Beekman en J. J. A. Santhagene. Ta Gouda hebben de HH. N. IJ zendoornJ. L. A- do Grace en J. A. Remy eene circulaire gerigt aan de kiezers van het 3do kiesdistrict van Zuid-Hollandom hen vooral eenstemmigheid aan Ie bevelenbij do ophanden zijnde verkiezing van leden voor de Slalen-Generaalen worden zij opgeroepen tol het bijwonen eener vergadering op 8 Nor. tot hst verstigen der keuzen. Do Aldeeling Heldervan bet Nederlandsch Bijbelge nootschap zal haar jaarlijkseh verslag houden op Woensdag 8 November, e. k. in de Westerkerk, des avonds ten half zeven ure. -—-Do volksvertegenwoordigers in de Veroenigda Staten leven onderling "alles behai vou op een goeden voetzij beieedigtm en bedreigen zich en menigmaal zag men ben handgemeen worden iri de vergadering van het congres zelve. Ongehoord is bet echter tot dusverre, dat advocaten sich in belang hunner ciiënlenjvuistslagcn toedienen tijdens de zitting der regt- bank, en evenwel had dit onlangs to Ncw-York plaats. Zekere Sullivan had namelijk een meisje, Emeline Richmond genaamd, geschaakt. De vader riep do hulp der policio in en do beide vlugtelingen werden weldra te Utica achterhaald, in een hotel, waarin zij als een paar jonggehuwden, kamers gehuurd hadden. Emeline werd aan hare ouders terug gegeven, maar Sullivandie ge huwd was, bieef in hechtenis en werd alsou dadelijk een proces aangevangen. De eersto dag dat du zaak diende, belcedigdo de Keer Tracy, advocaat der civiele parlij den verdediger van den gevangene; dezo betaalde hein onverwijld met dezelfde munt en dit deed den Heer Tracy zoodanig in gramschap ontste ken, dat hij zich zelf vergat, naar zijne tegenpartij toesnelde en hem een geweldigen vuistslag in het aangczigl toabragt; maar onraiddelijk greep deze hom hij de haren on begon hemeven als een schoolmeester dit d'en ondeugenden knaap doet, met alle kracht te kastijden. De verwondering van de regters was zoo, dat zij geeno woorden konden vindon, om een bevel te, gevende deurwaarders liepen uil eigen beweging naar do strijdenden en slaagden er, na niet weinig moeite in, hen to scheiden. In dien tijd had Sullivan echter gebruik gemaakt van de algemeene verwarring; hij was van de bank der beschul digden afgesprongen, liep naar zijne beminde Emeline on omhelsde haar herhaaldelijk, voor dat de van woede bijna stikkende vadeF van het meisje er iets aan doen kon. Zoo- dra hij echter zijno handen en voeten weder ter zijner ha- schikking had wierp hij zich op do verliefdenniet alloun met hot doel om hen te scheiden, maar ook om don be schuldigde een regon van stokslagen toe to dienenbij welke gelegenheid hij hem eene ernstige wonde aan het hoofd toe- bragt. Sullivan daarentegen deed al wal hij kon, om zij nen aanvaller met gelijke munt to betalen; hij schopte cm sloeg en toen de deurwaarders eindelijk de verdedigers had den gescheidenkonden zij met ds partijen weder een aan vang maken. Do Heer Tracy heeft zich bij het geregtshof verontschul digd en beloofd, voortaan minder driftig te zijn. Wat de vader van Emeline betreft, deze is niet tot bedaren le brengen en spreekt van niets minder dan om Sullivan te vermoorden, overal waar hij hem vinden zal. Volgens het Journal de Verdun zoa do laatste geeste lijke der abdij van Orval dezer dagon in Belgio overleden zijn doch op zijn doodbed het bestaan van eenen. aanzien lijken schat geopenbaard hebben, welke deze geestelijken in de omstreken der abdij begraven hadden, toen zij genood zaakt waren Frankrijk te verlaten. Uil Rome wordt onder dagteekening van den 15den October aan het Journal des Déhats geschreven Sedert langen tijd was do weg van Rome naar Civita- Yec'nia niet veilig; herhaalde malen, zelfs nog in do afge- loopene week had men de diligence aangehouden. Verschil lende landhuizen in do omstreken der stad waren geplun derd en enkele personen niet alleen beroofd, maar zelfs vermoord geworden. Do policio wondde alles aan om de bedrijvers dier misdaden op het spoor 'ie komen; eindelijk gelukte het haar ook hunne verblijfplaats ie ontdekken. Zij hielden zich namelijk in eene landbouwerswoning op, te midden van een wijngaard, op eenigen afstand der wallen van bet kasteel van St. Angelo, in een veld, gewoonlijk de weiden' van Nero genaamd, gelegen. Gisteren zijn daar met het vallen van den nacht 14 roovars, op hetzelfde oogen- blikdat zij op het punt stonden eene expeditie to onder- nemondoor 8 policie-agenlen gevangen genomen. Deza werdentoen zij do woning naderdendoor «en der roe vers ontdekt; zij besloten toen onmiddelijk aantevallen. Du roovers ontvingen hen eerst met snaphaanschotendoch we ken vervolgens naar do bovenste verdieping van het huis te rug, daar zij geloofden, door een groot aantal policie-agcn- lon aangevallen to worden. Toen schijnt eene twist onder hen to zijn ontstaan. Nadat een hunner gedood en twee I gekwetst waren, gaven zij zich over. Negen mannen en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2