BL.1» ÏTLLISW. Fragment eener Foor-lezing onlangs in Baden door den heer Saphir gehoudenover de eerste algemeene Standen-vergadering in de arke Noachs. «De geheels wereld, mijne waarde hoorders en hoorder resten heeft God alleen voor zich zeiven geschapen: aarde, lieraei, hoornen, zee, enz,doch toen hij den mensch wilde .scheppen, heeft Hij de hulp zijner verantwoordelijke minis ters, dc engelen, ingeroepen en gezegd: «Wij willen oen mensch maken,'! Waarom? Dewijl Hij geweten heeft, dat er van den mensch niets goeds zon worden, en Hij dan de schuld op het ministerie kon schuiten. Alle ministers waren met de uitvaardiging- van den mensch bezig. Alleen do minister van Financien had er niets hij te doen, want dc eerste mensch was naakt, en zulke mensehen kan de mi nister van Financien niet uilkleedenNadat God den mensch aldus uitgerust had, plaatste Hij hem op do aarda, om heerschappij le voeren over de visscben, over de vogelen, o»or het rae en over het kruipend gedierte. De mensch kan dus «Lij do gratie Gods" over niets anders heerschappij voeren dan ovar visscbenvogelen, en het kruipend gedierte, doch niet over den mensch. Wat hoeft echter de mensch uitgedacht om zich diets temaken, dat hij over den mensch kan beerschenWacht, hij heeft er wat leeps op gevonden! Hij heeft de menschen zoo laten opvoeden, dat xij stokvis- schen, aasvogels, kruipend gedierte en dorn vee werden, en dacht nu «door de gratie Gods" erover te kunnen heerschen. Do eerste mensch was ook do eerste Koning dor wereld daarom viel hij terstond teregt in een diepen slaap! Gelool mij, de slaap is nog sene der schoonste deugden van vele heersehers. Men zou denken dat wanneer zulk een regent tang gerust heolt, hij eindelijk opstaat om te arbeiden; het 'is echter niet waar. Wanneer de vorsten wat al te lang gerust hebben, staan de volken op." Qlbtfevtentiên. "F Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER ADRI- ANA GEUS, geliefde F.chtgenoote van J. JONKER. Hei-dkr, 3 November 1848. vvordt gevraagd eene zindelijke Eerste MEID, die niet onbekend is met de kookkunst. Adres bij den Uitgever dezer courant. fcy ZK ZOOKM, aan den HELDER-. Beste ROER-, Groro ENGELSC11EKAGCHEL- en SMEE- KOLENtegen de naaste prijzen. Da DIRECTEUR en KOMMANDANT der Ma rine te Willems-oordis voornemens aan do minst-inschrijvenden bij onderhandsche mededinging aan te besteden: De levering van het MUNITIE- en WITBROOD VERSCH VLEESCH en BIER, van den 1 Januarij tot den 31 December 1849, en van de benoodigdo AARDAPPELEN, van den 1 December e.k. tot den 1 Ju lij 1849, voor het Marine-Hospitaal onder deszelfs superinLerulentie alhier. Gegadigden worden verzocht op den dag, vóór den dag waarop de aanbesteding ta doen, behoorlijke bewij zen van gegoedheid van het Plaatselijk Bestuur alhier in- tezeriden, cn voor elk artikel afzonderlijk do inschrij- vings-billetters, met vermelding van prijs en voorwaarden, op den 9 November 1848, des middags vóór twee ur« te bezorgen; zullende die bR'lelten vervolgens in. tegen woordigheid der inschrijvers worden geopend. Men is voornemens, op Dingsdag den 21 No- 1 §§g^ vember 1848des avonds ten 7 ure, in het Kce- aaaësfiÉS- ren Logement aan het Nieuwediepten overstaan van den Notaris PIETER ARNOLD BEETS, in het open baar te verkoopen lo. De sedert jaren gunstig bekend zijnde TAPPE RIJ, genaamd bel Tesekche Veerhuis, met het daarbij gebruikt wordende PAKHUIS on ERVE, staande en gelegen op een der beste standen aan het Nieuwediep, gemeente Helder, aan de noord zijde van 's Rijks werf Willems-oordin het eer ste blok, gemerkt K, No. 8, helend ten oosten den havendijk en ten westen het Logement den Burg, op den kadastralcn legger dier gemeente bekend onder Sectie A, No. 2753, groot 1 roede en 52 ellen; thans verhuurd voor ƒ10 per week, 2o. Een GEBOUW bevattende 13 WONINGEN, staande en gelegen ten noorden van het voorgaan de perceel, gemerkt No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, kadastrale Sectie A, No. 2747, 2748,2749, 2750 en 2751, elk groot 39 ellen en No, 2752 groot 84 ellen. Deze 13 woningen brengen een JaarliJk- schen huurprijs op van ruim f 1000. 3o. Een HOUTEN KEET, staande op een Steenen Voeling, met het daarbij behoorende ERF, gele gen als voren, tegen den zeedijk, thans ongenum merd, kadastrale Sectio A, No. 2746, groot i roede cn 5 ellen. De verkoppsvoorwaarden en bewijzen van eigendom zul len vier dagen vóór den verkoop ter lezing liggen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS, aan hot Nieuwe- diep. Uitgegeven bij C. BAKKER Bi. te Nieuwediep, Gedrukt bij S. GILTJES G. KOOTER te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4