WEEKBLAD van HE de aanstaande verkiezingen. EN HET N". 48. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. EËSDE JAARGAK6. ADYERTENTIEN gelieTe rr.cn ongezegeld «an den Uitgever in te renden uiterlijk Zaturdagsder middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 eenten voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen regelregt voor elke plaatsing. 2© SOVEÜBE IA. MP— L '.V J .v W -.I T^TT.-y-. v\«^lGE® "Mt Co Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen itgegeren bij C. BAKKER Br te Nieuwe Diep De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert rich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG In ons vorig nummer gaven wij den geëerden inzender van het slok, gerigt aan de kiezers van het district Alkmaarde belofte dat wij ceu bepaalden persoon voor het lidmaatschap der twee- do kamer zouden aanbevelen Yolgens liet verslag van de vergadering, den 15 November te Alkmaar gehouden en welwillend ons toegezonden, zijn daar als kandidaten genoemd: de Heercn Mr. C. van ForeestMr. JA. Kluppel, J1- KoornMr. G. van Leeuwen, S. A. de Moraaz en J. G. A. Ferhoeff. Hel is ons nog onbekend, of deze Heercn allen de kandida tuur zullen aannemen, maar wij mogen toch nu reeds veron derstellen dat buiten deze niemand iu ernstige aanmerking komen zal. Omtrent den fleer van Leeuwen hebben wij in ons nummer van den 6 dezer ons gevoelen gezegd; wij meeneu echlcr hier op nog voor een ooganblik lerug te moeteu komen, omdat in een ingezonden stuk eene aauheveling van dien Heer beproefd is. De opname van dat stuk zal den inzender overtuigd heb ben, dat geene partijdigheid, geene bij-oogmerken, gelijk liij schijnt Ie veronderstellen, ons bij onze beoordeeling hebben geleid. Wij mogen dien inzender echter de waarschuwing niet onthouden, dat li ij voorzigtig zij dergelijke veronderstellingen te uiten dewijl daarbij menigeen het oud Hollandschc spreek woord in den zin mogl komen, hetwelk zeg!: »zoo de waard is, vertrouwt hij zijne gasten." Ais men zelf aan overtuiging ge hoor geeft en u:t overtuiging handelt is het niet zeer christe lijk ccn ander van bij-oogmerken te verdenken. Tot aanbeveling vau den Heer van Leeuwen wordt gezegd, dat iiij behoorde onder hel groolo aantal van hen, die vroegere kieswctbepalingcn hebben afgestemd sn daardoor eenigermate veroorzaakt heelt, dat men tol de tegenwoordige herziening is overgegaan. Wal verdienste steekt in die afstemming? Het is bekend, dat de grondwet door het lapwerk van 1840 omtrent de ver kiezingen volstrekt tegenstrijdige bepalingen behelsde; zoodat iu vier of vijf proeven, door verschillende ministers geleverd, ten duidelijkste bleek, dat als men hel eene artikel in acht nam, het andere geschonden werd. Afgescheiden dus van alle beginselen moesl ieder verstandig man zulke onmogelijke wet ten afstemmen. De ultra republikein en de ultra monarchaal konden op dat terrein gelijkelijk afstemmen, wal met de grond wet hier of daar moest strijden. En moest die afstemming leiden lot de tegenwoordige wijzi gingen? In geencn deele. Zij konde evenzeer leiden tot de herziening, zoo als die door het ministerie vau Rappard werd voorgesteld, waarbij die tegenstrijdigheid werd weggenomen, maar voor het overige weinig verbetering werd aangebragt. Dal wij thans zooveel vrijzinniger bepalingen hebben zien opnemen is, omdat door de Fianschc revolutie en de woelingen elders den Koiriso de oogeu zijn open gegaan, dat Z. 51 heeft gezien, dat rust orde en veiligheid alleen door in tijds de mondig wordende natiën in hate regten te erkennen, kunnen worden bewaard en de Kosiyg zelf zich aan hel hoofd van den voor uitgang geplaatst heeft. De Heer van Leeuwen zon niet zcozeer hel nieawc hebben afgekeurdom het oude te behoudenals wel omdat hij iels anders nieuws, iets meer overeenkomstig den tegenwoordigeu tijd en de billijkheid verlangde. Eilieve! wat verlangde hij dan? Toen wij ons artikel schreven, hadden wij zijne rede voeringen, zoo als die in de Steats-Couraut slaan, nevens ous liggen en wij hebbeu niets van hem gezegd, dat wij daar niet in vonden; maar wij bekennen niet te weten, wat meer pas sends, meer billijks de Heer van Leauiven gewild zou hebben. Hij wilde verkiezing met één trap, geene regtstreeksche. Hij was legen het regt van verecnigingtegen de vrij beid van gods dienst. Is de inzender nu van oordeel dat deze reglen zijn iu strijd met de behoeften des lijds, in strijd met de billijkheid, dan hebben wij vrede met zijn besluit; maar dan behoort hij ook onder die personen, die de wijzigingen iu de grondwet betreuren; die wenscheu dat de wet hel kwaad, dat eenmaal ingeslopen is zooveel mogelijk zal temperen en hij handelt volkomen naar zijne overtuiging als hij den Heer vau Leeuwen stemt. Aan dezulken hebben wij hem aanbevolen, maareven- zeer moet ieder, die met ous zich over de vrijzinnige wijzigin gen in de grondwet Terheugt en wenscht, dal die grondwet in haren geest moge wordeu in werking gebragt, zich onthouden om liem zijne stem te schonken. Zelfs de lof, dien de inzen der den Heer van Leeuwen toezwaait, dal hij is een man van karakter, van energie, die tot het laatste toe, volgens over tuiging slemdc, moet voor ons een reden te moor ziju om hem niet te stemmen, dewijl zulk eon man, die niet inet alle winden waait, die niet zijne overtuiging lou offer zal brengen omdat de grondwet nu eenmaal is aangenomen, zich uit besef van pligt tegen eene vrijzinnige toepassing dor grondwet zal verzetten, die wij wcnschelijk achten. Wij betwijfelen of de Heer van Foreesf de kandidatuur zal aannemen, en wel om dezelfde oorzaak, tvaarom wij hem én- ze slem zouden onthouden. De lieer van Foreest was vroe ger eea krachtige voorslauder van de herziening der grond wet. In 1844 behoorde hij onder hen, die individueel een re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1