Holland dd. 14 November il. No.-—- aan de belanghcb- OUZO benden bekenddal bij eone circulaire van Hoeren Gede puteerde Slalen der gemelde Provincie, dd. 18 Oclober jl. N°. 11is vastgesteld lo. Dat, ingeval bij de stemopneming in de kiezersverga dering in de Hoofdplaats van het Hoofdkiesdistrict mogt komen te blijken, dat niemand do volstrekte meerderheid heeft erlangd, alsdan uit het resultaat der slommingon een dubbeltal voor elke keuze zal worden opgemaakt, en dat door het lot zal worden beslist, wie op de dubbeltallen zal worden geplaatst, indien bij gemis van volstrekte meerder- •heid mogt worden bevonden, dat twee of meer personen een gelijk getal stemmen hebben bekomen. 2°. Dat de voorzitter dor Kicsvergadering in het hierboven bedoeld geval, onder terugzending der ledige stembussen binnen 24 uren, de alzoo opgemaakte dubbeltallen tor ken nis brengt van de plaatselijke besturen van het geheele kies district, welko daarvan op do gebruikelyke wyze aan do Ingezetenen kennis geven. 3°. Dat het tijdstip, waarop tot eene tweede stemopneming in de Hoofdplaatsen der Hoofd- en der onderkiesdistricten zal worden overgegaan, door Heeren Geduputeerdo Slaten zal worden vastgesteld en kenbaar gemaakt. HELDER den 16 November 1848. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. in 't VELT. Ter ordonnantie van IIEd. Achthare J. SCHOON, Seer. HELDER cn NIEUWEDIEP, 18 November. Aan Heeren Kiezers. Wij ^voldoen gaarno aan het verlangen van eenige kie zers in deze Gemeente, om aan hunno mede-kiczcrs kennis te geven, dat de alhier te houden vergadering Toorloopig is moeten worden uitgesteldaangezien er eerst op Maandag den 20sten dezer, voor kiezers in het Hoofddistrict Alkmaar een bepaald besluit zal genomen worden, omtrent do kan didaten, welke voor de Eerste cn Tweede Kamer zullen wor den voorgesteld. Dit besluit zal onmiddclijk aan de kiezers in dit oiider-dislrict worden medegedeeld, ten einde te voorkomen, dat do stemmen verbrokkeld on daardoor nut teloos worden, üo kiezers kunnen en mogen gerustelijk vertrouwendat men de keuze zal doen vallen op onaf hankelijke mannen, die in allo opxigten waardig zullen zijn als vertegenwoordigers dei Volks op te treden en die het heil des vaderlands niet uit hel oog zullen verliezen. Zij wordon alzoo verzocht om eenstemmig met de kiezers in het Hoofddistrict te handelen en daardoor in den waren zin des woords krachtdadig medelewerkcn tot bevordering van 's volks geluk. (Z?e Bed IIUEZOA0EIÏ. Altlier is gister avond, eene voorloopige vergadering van Benige kiezers gehouden. Er waren 13 Ileeret) tegenwoordig, welke besloten hebben, He kiezers in dit onder-district, 1G4 in getal, tegen a. s. Vrijdag op te roepen, en als dan aan deielve mede te deelendat zij geiustelijk dg Heeren S. A. de Moraaz, G. van Leeuwen en Jh. C. van Foreeti als kandidaten voor de tweede kamer durven aanbevelen, dat zij bij onderlin ge stemming (onder hunne 13) bevonden hebbendat 7 voor den Heer S. A. de Moraaz 4 voor den Heer van Leeuwen en 1 voor Jb. C. van Foreestzich verklaard hebben, en dat één zich buiten stemming ge houden heeft. Voor de eerste kamer zullen genoemd wordende Heeren Matthiessen van Brienen en J. C. Baud. Texel den 18 November 1848. Alkmaar den 15 November 1C43. Ten gevolge der oproeping in deze en andere couranten door Mr. 1'. A. de Lange, gedaan aan allen, die binnen dit kiesdistrict belangstellen in bet werk der verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Sta- ten-Generaal en van de twee kandidaten voor de Eerste Kamer, werd beden bier in het lokaal Harmonica in de Lombardsteeg eene vergadering gehouden. Ofschoon de presentie-lijst(die ter teekening was neergelegd, slechts 110 namen telde, mag men bet aantal aanwezigen op omstreeks 200 be- grooten. De Heer de Lange het woord opnemende wees met eane korte toespraak op het hoogst gewigtige van bet oogenbliknu voor het eerst de verte genwoordigers regtstreeks door de kiesgeregtigden souden worden gekozen vooral dewijl van die vertegenwoordigers zou afbangen of de vrijzinnige wijzigingen, in de grondwet gebragt, tot volledige uitvoering zonden gera ken, of bij bekrompen toepassing onbruikbaar blijven zouden. De vraag, die zich van alle zijden deed hooren, of men niet bijeen zon komen getuigde dat het algemeen van bet gewigt der zaak doordrongen was. Yelen zijner mede-kiezers hadden hem verzocht eene oproeping te doen en aan dat verlangen had hij toegegevenvan oordeel zijnde dat zoo bet in gewone tijden niet van eenige aanmatiging mogt schijnen te zijn vrij te pleiten ais men zijne mede-burgers bijeenriep, zonder in den aard zij ner betrekking daartoe eenige aanleiding te vinden, tbaos de weigering niet dan eene verkeerd geplaatste bescheidenheid zou verraden. Hij deed opmerken, dat bij niet uitsluitend alleen de kiezers, maar in het algemeen allen die belangstellen ia de verkiezing, bad opgeroepen en daarin aan veler verlangen had gehoor gegeven. Hij verklaarde hiertoe bewogen te zijn omdat hij begreep dat in deze eerste bijeenkomst slechts in het algemeen over de beginselen, die de keuze behooren te leiden, konde gesproken worden; waarbij het belangrijk mogt zijo, niet uitslui tend den geest der kiesbevoegden maar die van liet algemeen te leeren kennen; vooral dewijl de booge census en de verwijzing naar de stedelij ke reglementen, die een zesjarige inwoning voor de kiesbevoegdheid vor deren zeer veel geachte ingezetenen dezer stad, op wier oordeel men prijs kon stellen, van bet kiesregt hadden verstoken. Men had daarna de gelegenheid om eene bijeenkomst van kiezers te provoceren, om meer bepaaldelijk over de keuze der kandidaten die bier mogten worden voor gesteld te spreken. Hij vergunde zich wijders de opmerking, hoe ijdel de vrees werd be vonden van ben, die de regtstreeksehs verkiezingen hadden bestreden, omdat zij meenden, dat onze natie öf te onverschillig was óf te zwak om aan kleingeestige overwegingen weerstond te bieden, en zicii in den blinde tot een speelbal voor der eerzuohtigen kuiperij zou laleu misbruiken ter wijl intigendeel over bet ganscbe vadarland Tergaderingcr. werdeu belegd om de kandidaturen te bespreken en met oordeel eene keuze uittebrengen. Hij hoopte hieiin een» voorspelling te mogen zien, dat op gelijke wijze de vrees voor de gevolgen van het regt van vereeniging en van zoo vele andere regten en vrijheden, thans in de grondwet geschreven, door de uitkomst beschaamd zou worden gemaakt. Na eenige discussie over het w enschelijke dat de oproeping zich ai- leen tot de kiesbevoegden mogt hebben bepaald, wordt besloten, de leiding dezer vergadering aan den Heer P. A. de Lange over te laten, en bij eene volgende bijeenkomst van de kiesgeregtigden een besUur te verkiezen. De vergadeting heeft daarop, na wisseling van denkbeelden, de volgen de verklating als de uitdrukking harer gevoelens aangenomen: Do vergadering, bijeengekomen met hot doel oni zich te verslaan over de keuze van een lid der Ivvee- »de kamer van «lo stalen generaal cn van twee kandi- dalen voordo Eerste Kamer voor hol kiesdistrict, waar- van Alkmaar hel hoofdtlislricl uitmaakt heeft besio- i) len, om alvorens ecnigo bepaalde personen als kandi- dalen voor te dragen, do beginselen vasl lo stellen, ycl-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3