WEEKBLAD tan de» HELDER es det MEUWEDIEP. N°. 49. 1848. DIT NUMMER WORDT DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN. RATIS UITGEGEVEN. 4 Vïl «Bi STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ENZ. ZESDE JAARGANG. Dit "Weekblad wordt eiken Maandag-morgen ilgegeren bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De l'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. V S IJ O A O ADVERTENTIEN gelieTe men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdez middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is CO centen voor eiken regel meer 15 ceDten. behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 34 X O V E II li E IJ. Door de Heeren Boomsma eu J. Schoonis eeno circu laire aan hunne mede-kiezers van het district Alkmaar gerigt ter aanbeveling van de kandidatuur van den Heer Mr. G. van JLceuiven. Die circulaire is hier in de gemeente en te Alk maar en ook, zoo het schijnt, in de overige gemeenten binnen ons district in groote menigte ver spreid. De bijzondere achting, die deze Heeren genieten, die elke gedachte, als of zij zich door min edele beweegredenen lot dien stap hadden laten verleiden, buitensluit, geeft aan hunne aan beveling een dubbel gewigt. Wij hebben niets dan lof voor den moed, om zich als open lijke kampvechters voor eenon kandidaat te vertoouen en voor eigen overtuiging ruiterlijk uitlekomen. In het algemeen achten wij echter de anonymileit meer wen- schelijk, om dat alle persoonlijke invloed daarbij zwijgt en al leen do redenen gewogen worden. Wij willen"die Heeren zeiven de vraag voorleggen, of zij ge- loovendat hun brief dcnzclfden invloed binnen deze ge- meeule zoude hebben, indien hij zonder onderteekeniug ware rondgezonden, als nu, dat menige kiezer minder onderzoekt, wat er in den brief wordt aangetoond, dan wel, welke kandi daat de assessor Boomsma en de secretaris der gemeenteScnooir aanbeveelt? Zullen zij met ons daarop een ontkennend ant woord geven, dan zullen zij ons moeten toestemmen dal deon- derleekeningdie zij uit een edel beginsel er ouder plaatsten, voor een onbevangen oordeel meer nadeelig dau voordeelig moet werken. Dien brief mogen wij niet met stilzwijgen voor bij gaan, daar hij begint met eeno tegen ons gerigle beschul diging, dat het schrijven is uitgelokt door onze eeiiziidtse voorstellingen. Dat woord eenzijdig is hier een leelijk woerd, omdat men in het algemeen daarbij denkt aan iels, dat niet goed is, ter wijl het hier zonder nadere bepaling toch zonder zin is, of heeft liet ecnige bedoeling, meer eene prijzenswaardige dan te berispen hoedanigheid is. Wij erkennen zeer gaarne, dat wij een afkeer hebben van alle transactie met liet behoud, die ons weldra met veranderde vor men geheel op het oude standpunt zoude terug voeren. Wat er liberaal is in de gewijzigde grondwet wenschen wij gelijk het manifest der Alkmnarsclie vergadering uitdrukt opruimen en onbekrompen voet te zien ontwikkelen. Wij hinken in dit opzigt niet op twee gedachten, heden wat behoudend, morgen wat liberaal; neen wij staan aan ééne zijde, aan de liberale zij de en in zoo ver ziju wij éénzijdig, gelijk ieder die ecne ge vestigde overtuiging heeft in dien zin éénzijdig moet wezen. Tegen die eenzijdigheid staat de tweezijdigheid over, die heet en koud uit ééuen mond blaast en voorzeker tot dezulken be lmoren wij niet. Over de definitie dio de Heeren Boomsma en Schoon van een vrijzinnig man geven, willen wij niet lang twisten, »een man van een opgeklaard verstand en helderen blik, die zich op een onafhankelijk standpunt weet te plaatsen, bijzon dere belangen voor het algemeen belang weet achter te stellen en die de vereischlo kunde bezit, om te beoordeelen wat voor het algemeen welzijn goed is of niet." Deze definitie deugt niet, omdat men daardoor de uitersten vau ultra-monarchaal en die van ultra-republikein niet kan onderscheiden. Do een zal u een man aanwijzen wien men noch onpartij digheid, noch helderen blik kan ontzeggen en die in eeno vol strekte allecuheerschappy het heil des lands ziet, de andere zal u een ander wijzen, die het in een algemeen stemregt en een presidentschap zal zoeken. Liberaal, vrijzinnig, tegen over behoudend is hij, die door drongen is van het besef, dat welke regeringsvorm in andere tijden ook wcnschelijk moge geweest zijn, de volkereu thans tot die rijpheid gekomen zijn, dat zij mede hun invloed op het staatsbestuur kunuen doen gelden, dat terwijl door de verdere ontwikkeling, dat aandeel steeds grooler moet wordenhel be lang des lands vordert, dat meer en meer dat regt worde uit gebreid cn de volkeren worden opgeleid, om daarvan gebruik lo maken opdat niet door den stroom des tijds te keeren, do woede des volks in regeringloosheid eu anarchie zich openbare. Bckauder is hij, die dezou natuurlijken voortgang tracht tegen te houden, den invloed des volks tol liet minst mogelijke tracht te beperken. Yrijzinnig noemen wij hem, die de vrijheid die hij voor z"ch zelf verlangt, ook aan anderen wil gunnen, die wel alle misbruiken wil straffen wanneer er misbruik uemaak t wordt; maar niet door preventive maatregelen de vrijheid vut, aan banden leggen, uit vrees dat er vau die vrijheid midirS?K^ kan worden gemaakt. Behouder is hij, die, ziende (Pc'^Gciy banden, vreest ze losser te maken, omdat hij geen genqj*azi(rim'r'. vertrouwcu stelt in hel gevoel van zelfstandigheid cn van-s.oi de cn vau vaderlandsliefde, dal op den bodem van het IfriH'der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1