WEEKBLAD m bes N°. 50. 1848. M BET BE AANSTAANDE VERKIEZINGEN." STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOGEN enz. SESS&& «JAAR®ASG. -01G s N H E T r h m Q O Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen itgegeren bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De l'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor ie buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert licli bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. I A A I 0 A ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdei middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 27 K OTEHBSE. Toor de laatste maal spreken wij over de aanstaande verkiezingen weldra zullen wij gelegenheid hebben om oordeel over den afloop der •verkiezingen te uiten. Het moge niemand verdrieten in de laatste nummers geen ander onder werp te zien aangeroerd; het is dat onderwerp, dat ieders gedachten ver ruit en welks belangrijkheid alleen eene herhaling van wat vroeger gezegd is, zou verschoon en en wij, die door niets, ook als wij mogten dwa len clan door de zuiverste vaderlandsliefde zonder eenige achter-gedachte worden .gedrevenvrij zouden meunen aan onzen pügt te kort te doen, in dien wij in den beperkten kring onzer lezers de belangstelling niet le vendig bielden en dc gedachten naar andere zaken deden afdwalen. Wij strijden niet als vijanden van den Heer van Leeuwen, noch als vrienden van den Heer S. Ade Moraazwij strijden voor beginselen, en nis wij den lieer dc Moraaz boven den ander aanbevelen het is niet omdat eenige voorliefde voor zijn persoon ons bezielt, maar omdat wij in hem beginselen zien vertegenwoordigd, die de onze zijn; die naar onze overtuiging tot ontwikkeling van den volksgeesttot heil des vaderlands zullen leiden. Wij hebben bij onze laatste toespraak tot onze kieaer3 nog een ernstig woord tot ben te rigfen. Wij hebben de oude grondwet zien werken; wat was bet resultaat der verkiezingen? In de steden, zag men de slemgeregtigden zelden de billet— ten invullen, als het niet was om een lid der familie of een goeden vriend in bet kiezers-collegie te brengen, bij den eenvoudige vei zocht de bode of policie-bediende gewoonlijk, om maar te teekenen, men zou het voor hem wel invullen. De aftredende kiezer werd altijd herkozenomdat men niet kon weten of hij in denzelfden geest gestemd had. Dc kiezers kozen da leden van den raad, die meestal zelve kiezers warenen daar de leden van den raad voor hun leven werden benoemd hield voor het vervolg alle invloed van den stemgeregtigde op de keuze van het lid der Provinciale Staten, of het lid der Staten-Generaal op. Op bet platteland was bet trappen-stelsel iets liberaler; maar wat wisten de stemgeregtigden hoe ieder kiezer stemde, hoe liet lid der Provinciale Staten zich in zijne vergadering gedroeg. bij bet onbeduidende, bij de weinige werking die men van de eerste keuze zag, werd zij met gioole onverschilligheid behandeld en men vroeg meer, of de te kiezene tot eene zoogenaamde fatsoenlijke familie behoor de, of door vermogen in het licht geplaatst was, dan naar eenige begin selen, en het gevolg was dat alle invloed gerankte in handen van cöterien van een zekere aristocratie, en wat heil is uit eene vertegenwoordiging daaruit voortgesproten, geboren Niets] "Wij hebben onzen schuldenlast tot eene verpletterende zwaarte zien opstapelen en de grootste helft van bet koningrijk zich zien afscheiden. Nooit beloonde de vertegenwoordi ging eenige energie; men mogt soms bij de kreten vnn verontwaardiging die uit de borst der Natie oprezen en zich in de dagbladen deden hoo- icu, met dreigende woorden eene vreeselijke houding aannemen, weidra liet men bij de zoele, maar ijdeie beloften d^r regering het zwaard zak ken en volgde haar leidzaam. En hoe kon het anders, daar de verte genwoordiging, builen de Natie gekozen, in haar geen steun vond, en de coterie, die uit mannen met posten en betrekkingen meestal bestond, geen steun kon geven? Het trappen-stelsel al ware het ook met één trap moet daartoe altijd leiden het is het daarstellen eener coterie die eerder gehoor geeft aan de stem van hoven, dan aan die welke van onder komt. Vrijheid van godsdienstvrijheid van onderwijs bestond er niet. Hebben wij niet jaren achtereen de afgescheidenen met geldboeten en gevangenis straffen zien vervolgen, wier eenige misdaad was, dat xij rustig binnens kamers in gebeden en gezang hunne godsdienst oefenden. De Hoomsch- gezinden zagen velen hunner regtmatige grieven onverhoord. Het onder wijs was aan banden die dikwerf door liet bestuur knellend en pijnlijk werden toegetrokken. Maar de aristocratie zag hare godsdienstoefening beschermd, zag haren wensch bij het onderwijs bevredigd, en daarom kwam er geen verandering. En was dan hiervan het gevolg eene algemeenc verdraagzaamheid die men opgaf als de vrucht van dat stelsel In naam ja; inderdaad neen! De onverdraagzaamheid werd er door gevoed. Die dc vertrouwelijke ge sprekken van Protestanten of Roomsch-Katkolijken heeft bijgewoondzal moeten erkennendat die hooggeroemde verdraagzaamheid eene ijdeie klank was, een uiterlijk vernis, waarmede de maatschappij was bestreken, maar niet in haar was doorgedrongen. En hoe zou bet mogelijk zijn dat uit onbillijkheid, uit onregt goede vruchten zouden voortspruiten? Het regt van vereeniging, dat wij in de afgescheidenen op het gods dienstig terrein zagen miskennen werd op het staatkundig gebied met zulke argus-oogen bewaakt, dat zelfs de bescheiden Amstel-vereeniging zich achter de vorm eener gewone aocieteit moest verschuilen De wijzigingen in de grondwet hebben thans andere beginselen er in gebragt. De regtslreeksche verkiezingen zullende vertegenwoordigers eene kracht geven, vroeger ongekend. Zij zijn niet meer de vertegenwoonligers van 400 a 500 personen, wier bevoegdheid een product was van familie combinatiën, of cöteriegunstmaar zij worden thans geroepen door de stemmen vnn 15 a 20 duizend hunner medeburgers. Zullen wij ons blootstellen dat eene hooge census dat getal bekrimpe opdat op liet kleiner getal de invloed van boven des te krachtiger ga werken Als het regt van vereeniging, ais het onderwijs bij de wet geregeld moet worden, zullen wij daarover eenen afgevaardigde laten oordeelen die voor de ruimte weike de grondwet laat, beangstigd daartegen gestemd heeft? luglstreeksche verkiezingen met liet regt van vereeniging beiden op eenen milde voet geregeld, kunnen alleen eene krachtige politieke ontwik keling van de Natie sehenken. Onredelijke beperkingen noodelooxe banden zuilen wrevel en onrust broeden. Bij eene natie ordelievend als de onze, rustig, vol eerbied voor zijne regenten en voor de wet, kan de grens ruim gezet worden en de trek om diegrenzen te overschrijden, zal te geringer zijn, als men te minder fietf aan de gestelde palen zal stooten. sft. Vrijheid van onderw-ijs en vrijheid vaiV/gbdsdienst zal de ware v zaamheid kweeken, omdat niemand haSfc-."kal koesteren wegens iftMTéfu* ding of verdiukking. Ook daar zal het gelden, hoe meerder rnimie hoV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1