1CE5eil! H E ii I N N E 11 N G. Mr. J. XV. van Romunde 54 stemmen, KBrandjes 21 J. Brouwer Ancher 22 Mr. J. H. Koenen 21 Mr. A. A. Delcourt vcm Krimpen 18 Mr. F A van Hall 18 Jhr. Mr. H. Hoeuffl vanVelzen 17 Prins Frederik der Nederlanden 15 Mr. P. van Akerlaken 15 Mr. Groen van Prinsterer 3 Mr. C. Diemont van Zuid-Schalkwijk 1 Mr. S. P. Lipman 1 J. B. Kemper l minder botsing. En wie tal man dan nu kieien in ons district? Zal men sijne keuie vestigen op deD Heer van LccuwtnIs dete een man van beginselen, kan en mag men dan verwachten, dat bij, die te gen alles, wat naar uitbreiding van regten en vrijheden scheen, stemde, plotseling veranderd zal zijn omdat eene meerderheid in de staten-gene- raal hem overstemde? Of houdt men hem voor zoo zwak van karakter, »oo beginselloos, dat hij nu overtuigd zoude zijn? Is hij dan de man op wien men vertrouwen kan, of moet men niet vreezen, dat een draaijen van de wind hem weder eene andere overtuiging zal geven? Zijn persoon moet een wantrouwen opleveren, en al kon men verwachten, dat hij zon Ier aarzeling de milde beginselen der grondwet zou wensehen toe te pissen, zijno goedkeuring zou reeds een wantrouwen tegen de wet inboe zemen omdat men vreezen zoude dat er eene verborgene adder in bet gras schuilde. Daarom bevelen wij de kandidatuur van den lieer S. A. de Moraaz aan. Zijne beginselen zijn bekend. Lang voor dat men dacht of den ken kon, dat zijn naam eenmaal uit de stembus te voorschij n zou komen, schreef hij »dat reglstreeksche verkiezingen zouden leiden tot eene ver tegenwoordiging, die geene fictie, maar eene waarheid zijn zou; dat de vrijheid van godsdienst, die hem als protestant hoven alles dierbaar is, als zijnde vrijheid van geweten, mogt worden erkend." jsDat vrijheid van onderwijs aan de Natie mogt geschonken worden." Hij kan met overtuiging in den geest der grondwet handelen en de bepalingen, die in het belang van orde en rust noodig mogen worden geacht, zuilen door hem goedgekeurd, te eerder als noodige beperkingen dan als onbillijke banden beschouwd worden,' en eenen grooteren zedelij ken invloed aan de wet schenken, dan wanneer zij wordt aangenomen door hem aan wiens vrijzinnige beginselen getwijfeld wordt. Kiezers in ons districtKiest zonder vooringenomenheid met personen! "Vestigt uwe keuze op hem, die beginselen heeft verkondigd, die gij voor deugdelijk houdt Laat u daarvan door niemand om welke reden ook afleiden! Bedenkt, dat van uwe stem hel heit des vaderlands kan af hangen en dat gij diarvau aan uw geweten rekenschap zult moeten af- Men verhaalt ons dat door een burgemeester bij het rondzenden der stembiljetten tevens de aanbevelingsbrief van de Ileeren Schoon en jBoomsma ten behoeve van Mr. Gvan Leeuwen er bijgevoegd is en beiden door den veldwachter te gelijk zijn rond gebragt, dat men elders anderen heeft uilgetioodigd om zich ter secretarie te begeven, dat men daar wel de biiletten zoude invullen. Wij willen niet gelooven aan de waarheid dezer geruchten en noemen dus de plaatsen niet waar dit gebeurd inogt zijn. Maar is het gebeurd, dan verdient dit openbaar te worden gemaakt, om voor altijd dergelijke onbehoorlijke middelen, die een zedelijken dwang uitoefenen af te snij den. Wij laten gaarne het regt aan ieder individu om den kandidaat, die hem wenschelijk voorkomt aan te bevelen: wij zeiven maken van dat regt gebiuik. Maar wanneer men in zijne beirekking van hoofd eener gemeente, op zoodanige wijze eenen kandidaat aanbeveelt, wordt het voor vele eenvoudige of beschroomde kiezers een dwang, die ernstige berisping verdient. 1).; BURGEMEESTER der Gemconle Helder, onderligt ge worden zijnde, dal door heL rondzenden vaneen biljeldoor den Heer CBakker Bz., waarbij wordt kennis gegevendat van hel door ecnige kiezers geruimde plan om eeno voor- loopige kiezersvergadering in deze Gemccnlc lo houden is afgezien, sommige kiesgcregligden in den zonderlingen waan zijn gebragt, dut de kiezersvergadering welke op Maandag den 27sten dezer, van des morgens 9 tot des namiddags 3 uren in hel locaal 'Tiooli alhier zal worden gehouden, niet zou de doorgaan, herinnert bij deze alle kiesgcregligden in deze Gemeente aan gezegde vergadering en uoodigl ben uil aldaar in persoon te verschijnen, ten einde hunen stembiljetten in de bussen te doen; zullende de biljetten welke door anderen dan de kiezers zelf, worden bezorgd niet mogen worden ontvangen. HELDER 25 November 1S48, De Burgemeester voornoemd j. i» 't VELT. Et 3 ÜT? S 3 £3 D St üi HELDER en NIEUWEDIEP, 25 November. Wij vernemen dat het Departement der Maatschappij lot Nut van t Algemeenalhier gevestigd, eene Leesbiblio theek voor het volk wil opriglcn. Eene directie uit vijf lcdon bestaande, is bezig met geschikte hoeken lo verzame lenmet van gedachte to wisselen over de wijze, de plaats en den tijd der uitdeeling, met ecnige weinige bepalingen voor do lezers te ontwerpen enz. Ook moet de catalogus ten behoeve van dezo laatslen gereed gemaakt wordendoch men kan daarmede niet voortgaan, voor dat de boekwerken, die van onderscheidene kanten tegemoet gezien en dankbaar aangenomen zullen worden, ontvangen zijn; terwijl men zoo spoedig mogelijk met do uitdeeling zelve wcnsehl lo be ginnen. Een der depart. leden heeft eene uitmuntende boekenkast met deuren ten gebruike afgestaan. Anderen hebben een gedeelte van hunne boekverzameling geschonken. Moge hun loffelijk voorbeeld krachtig en weldadig werken op de overige leden, op al die plaatsgenootenwelke gaar ne lezen en laten lezen, wat den echten leeslust opwekt en bevredigt. Bij besluit van 5 Nov. jl. No. 81heeft Zijne Majes teit Mr. P. A. de Lange, praclisercnd advocaat te Alkmaar, benoemd lot auditeur bj den schuttersraad der dienstdoende schutterij lo Alkmaar, en hem levens eervol ontslag verleend als auditeur bij den schuttersraad van het 3do balaillon rus lende schutterij in de provincie Noord-Holland. ALKMAAR, 23 November. De vergadering van kies gcregligden heden in het locaal Harmonica in do Lombard- steeg alhier bijeengekomen, telde 107 leden. Bij hen, die in de vorigo vergadering voor de candidatuur der leden vnu de cersto kamer waren voorgesteldwerden nog gevoegd do ilcercn Mr. C. Diemont van Zuid-Schalkwijk en Mr. Groen van Prinsterer. Vervolgens tol eene sletnming met besloten biiletten zijnde overgegaan, bleek bij de oponing dat op zich vereenigd had den de Heercn De vergadering heeft hel onnooilig geacht eene nadere bij eenkomst te beloggen en na bepaald te hebbers, dat: ter be strijding van de kosten van locaul-huur cuz. door de tegen- woordigen 25 cents per hoofd zoude worden gecontribueerd, zich ontbonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2