WEEKBLAD m de» ES DET NIEUW Co 1848. aaiBiywsgmDttw i sr» HELDER 7 December 1848. Gister werd de 56ste ver jaardag van Z. SI. onzen geëerbiedigden Koning alhier door het uitsteken van vlaggen, van openbare en bijzondere ge bouwen gevierd; terwijl den armen der onderscheidene mi stellingen van weldadigheid cene extra bedeeling werd ver strekt, waarvan de kosten gedeeltelijk zijn goed gemaakt uit den opbrengst van een concert, door de alhier gevestigde Liedertafel Felix Artein het voorleden voorjaar ten be hoeve der armen gegeven, en gedeeltelijk uit de Gemeentekas zijn verstrekt. Des avonds werd door de sociëteit Hamonio een luisterrijk Casino gegeven in het locaal Tivoli, waarvan de groote zaal tot dat einde prachtig was versierdterwijl heden in de kazerne der mariniers, in tegenwoordigheid der Militaire en Burgerlijke autoriloilendaartoe door den Heer Majoor en Kommandant van de tweede divisie van hel korps mariniers uitgenoodigdeen assaut d' armes plaats vond, waarbij door vele onder-officieren en militairen van het al hier aanwezige garnizoen, uitstekende blijken van bedreven heid in de schermkunst enz. werden gegeven. Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat er buiten en behalve do verzending over Rotterdam, Londen en Sou- thampton naar Batavia ook nog boven dien en op gelijke wijze maandolijks cn te beginnen met December 1848, een brievenmaal lusschen do Postkantoren lo Breda en te Bata via door middel van do overlandpost over Parijs, Marseille Alexandrië en Singapore over en weder zal verzonden worden. De bepalingen daaromtrent in acht te nemen zijn de na volgende: lo. De wijze van verzending moet op hel adres der brie ven en Drukwerken door het opschrift: over Marseil le zijn aangeduid. 2°. De brieven kunnen naar verkiezing der afzenders of gohecl ongefrankeord of geheel gefrankeerd vertrek kengedeeltelijke frankering wordt niet toegelaten. 30. Het port over don geheelcn afstand bedraagt ƒ1,80 per enkelen brief, 4o. De porten der zwaardere brieven worden berekend naar do Franscho label van Progressie. 5o. De Nieuwspapieren en andere gedrukte stukken, op de gewone wijze onder kruisband ingepakt en gee- nerhando schrift bevallende, kunnen over den gehee- len afstand tegen 15 cents, per vel worden gefran keerd; ongefrankeerde verzendingen van dien aard zijn aan het briefport onderworpen. 9o. De verzending geschiedt van Breda naar Batavia eens in de maand en wel met de post die op den 24- cion .los morgens vroeg van daar naar Parijs ver trekt, men moet dus do brieven ter verzending op de post bezorgen den 21sten van elke maand. In een brief uit Rome, onder dagteekening van 24 November aan het Journal det Débats geschreven, leest men het volgende Welke ook in den legenwoordigen oogenblik do stand van zaken in Frankrijk zij, zoo is dat, wat thans te Rome is voorgevallen en voorvalt, van eon te groot gewigt om niet de aandacht te trekken. Het botroft niet alleen een sou- verein van drie inillioen menschendie afgezol is door zijne onderdanen, welko zich met meerder of minder regt tegen zijne regering verzet hebben; maar het betreft te vens hut geestelijk opperhoofd der geheele beschaafde chris tenheid, die getroffen is in zijne moreolo on malcrieele onafhankelijkheid welke de geheele christenheid erkende, dewijl zij overtuigd was, dat hij deze dubbele onafhankelijk heid niet kon ontberen. Da dwalingen der pausselijke regering in het administra tieve hadden hervormingen en wel grondige hervormingen noodig gemaakt; de politieke toestand der burgers vereischto meur uitbreiding; daar waar slechts afhankelijkheid cn wil lekeur hecrschtemoesten grondslagen van burgelijke vrijheid worden gelegdalles moest gemoderniseerd worden. PiusIX had zulks reeds bij het bestijgen van den pausclijken troon begrepen; de 28 maanden, gedurende welke hij den scepter gevoerd heeft, zijn er getuigen van. Maar er ligt een on metelijke afstand tusschen cene hervorming en eeno revolutie. ÏES39E JAARGA.VS. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen ilgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor 4s buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 urede prijs -van 1 tot 4 regel» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG II 1>E GEMBER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1