PUBLIEKE VERKOOPING LEES-INRIGTING VOOR HET VOLK. HERBESTEDING YAN MUNITIE BROOD. 21 b w e v 16 n ti w. hart om u allentoor zoo veel gij üvre stem op mij hebt uitgebragt daawoor mijnen opregten dank toe te brengen. Ik beschouw die keuze als eene zending van vertrouwen in den waren en edelen zin des woords, en het streelt mijn gevoel te meer, te inniger, nu ik het bewustzijn heb, dat dit vertrouwen, van mijne zijde zoo geheel ongezocht, mij wel het meest geschonken is door den zoo alleiins achtingwaardigendoch niet altijd naar wezenlijke waarde geschattenburger- en landman» stand in Nederland nog steeds de kern en de kracht der Natie. Nu bijna het vierde eener eeuw mogt ik in mijne ambtsbetrekking met en onder dien stand verkeereu en, het zij zonder vleijerij gezegd, waartoezoo verre ik mij bewust benmijn mond of pen zich nog nim mer hebben verlaagd, aan dezen stand, ben ik naast God, groo'endeels al den tijdelijken zegen en welvaart verschuldigd, welke ik in dat tijd vak in Alkmaar heb mogen genieten cn die ik geloof, bij eene gelegen heid als deze, wel openlijk dankbaar te mogen erkennen. De mij nu opgedragene betrekking heb ik, bewust van de vele en ve lerlei opofferingennoodwendig daaaraan voor mij verbondenwel nim mer kunnen verlangen en ik neem ze alleen aanomdat nu de meerder heid uwer zulks beeft verlangd, ik begrijp mij in dit, voor het vaderland, zoo gewigtig tijdsgewricht, niet aan een burgerpligt te mogen onttrekken, welks getrouwe vervulling zoo luttel genoegen belooft en die mij op eene bane voert, welke, onder veie doornen en diitelen zoo weinige bloemen te plukken geeft. Waant daarom niet, dat de prikkel der eerzucht mij in dezen gedre ven heeft; ik bezit ze, zoo wel als elk ander, doch mijne eerzucht is alleen deze: om te zijn en te blijven een man van een onafhankelijk en zelfstandig karakter, een man van vaste beginselen; met dat karakter en die beginselen zal ik in de hooge landsvergadering verschijnen, dat karakter en die beginselen zal ik er weten te handhaven. Eerlijk en op- regt en gemoedelijk zal ik naar mijn vermogenmij daar aan de behar tiging der algemeene belangen wijden, de regten der Kroon, bij onze vernieuwde grondwet gewaarborgdzal ik met getrouwheid eerbiedigen maar in die zelfde mate, zal ik lettende op de teekenen des tijds, en cp het belang der Dynastie, die ons regeert, de regten en vrijheden des volks, nu op vele punten meer verzekerd, manmoedig voorstaan; door de gedenkrollen onzer geschiedenis geleerd dat Oranje 's luister dan bet meest schitterend uitblonk wanneer het Nederlandsche volk uit geaard heid zoo zeer gehecht aan zijne vorsten en zoo afkeerig van het geen die gehechtheid maar eenigzins zou kunnen ondermijnen, zich onder de re gering van dat stamhuis, waarlijk vrij, dus gelukkig mogt gevoelen. In milden en onbekrompen zin zal ik derhalve in aller belang de nu gehuldigde beginielen en begrippen van constitutionelen regeringsvorm naleven en betrachten. Da Regering zal ik in de van baar uitgaande voordragten ondersteunen «oo dikwerf de innerlijke en waarachtige over tuiging mij zal beheerschen dat het in bet welbegrepen belang deslands pligt is mij aan hare zijde te scharen, lus waar zij, de regering, naar dia zeilde overtuiging gevaar mogt loopen den weg te bewandelendie tot andere uitkomst zoude leiden, zal ik mij tegen over haar plaatsen en mogt het tot een strijd komen pal blijven staan, immer en in beide gevallen steeds onder den indruk van den aard, en het gewigt der ver antwoordelijkheid voor de zending mij door u toevertrouwd, maar ook bo ven al onder den indruk van de nog grootere rekenschap aan Hem die mij eenmaal zal oordeelen. Deze ontboezeming, geachte medeburgers, lag mij op het hart. Zij is gerigt aan u allen, ook aan u die naar pligt gemeend hebt, uwe stem aan mij te moeten onthouden. Ik eerbiedig die meening, ik, voorstander van reglstreeksche verkiezingen, eerbiedig haar te meer nu die ingevoerde wijze van verkiezing allen die daaraan deel konden ne men de gelegenheid ontsloot om zicli daarin meer vrij en ombesobroomd dan onder het afgeschafte stelsel te kunnen bewegen. Zoo daarin dan al strijd moge gevoerd zijn, laat ons allen dan ook op dezen gedenkwoardi- gen dag het besluit opvatten, om als een van zin en een van ziel onze gedachte aan strijd en zegepraal op te lossen in den vurigen wenseh voor het heil des Konings en van zijn geslacht en voor het welzijn van ons gemeenschappelijk Vaderland. Alkmaar den 6 December 1848. S. A. de 3IÜRAAZ. Op Maandag den llden December 1848, des namiddags om één ure in bet lokaal Tivoliaan den Helder, len omstaan yan den Notaris J, SCHOONvan: De HEKKEN, staande aan den dijk lusschen het Groot Noord-Hollandsch kanaal en den Anna Paulowna- Polder, loopende van de hoogte yan de Kooi tot aan de Sluis bij het Zant, ter lengte van ongeveer S000 ellen. ZEGT HET VOORT. Heden ontvingen wij hot berigt dat onze waarde Vader, de Heer ABRAHAM LEVIE LEÜW Sr. ie Zalt- Bommel is overleden in den ouderdom van circa 90 jaren. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Nieuwediep M. A. LEUW. 2 Dec. 1848. Uit aller naam. Men verlangt een fatsoenlijk KINDERMEISJE niet beneden de 15 jaren, om dadelijk in dienst te treden. Adres bij den Heere C. Bakker Bz.Uit- dezer courant, tot informatie. Men verlangt ten spoedigste eene geschikte DIENSTMEID, alsmede oen JONGEN voor het bil- lard. Adres H. BURGERS, aan den Helder. Al wie nog eenig Boek of Werk aan de Leesbibliotheek (zie Heldersche Courant van 27 NovemberJ, zou willen af staan gelieve het te bezorgen bij P. DOUWES DEKKER. Do Majoor, kommandorende do 2de divisie van het korps Mariniers, zal als daartoe geauthoriseerd, op den 13den De cember aanstaande, des middags ten 12 uren precies, op nieuw aanbesteden Do leverantie van het MUNITIE-BROODlen be hoeve van dat gedeelte van voornoemd korps, hetwelk gedurendo het jaar 1849, garnizoen zal houden te Willems-oord aan het Nieuwediep. De Contracten van voorschreven aanbesteding liggen van af Maandag den llden dezer ter lezing, van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure, op het Bureau van gemelden Majoor, alwaar ook de aanbesteding op den bepaalden dag en het bepaalde uur zal plaats hebben. Wielebis-oord 9 December 1848. De Majoor voornoemd vak deiv VELDEN. Ter voorkoming van meerder misverstand wordt ieder verwittigd dat de opbrengst van bet Con. eert, hetwelk door het Zanggezelschap Ons Genoegen, op den 2 KERSDAG a. s. zal worden uitgevoerdgeschie den zal ten voordeelo van al de Armen- Administratien. De Pres. Dir, S. KIKKERT. UilgegeTen bij G. BAKKER Bz. te Nieuwediep Gedrukt bij S. GILTjB§ G. K00TERt« Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4