TEE! HELDER EN BET MEliWEDIEP. VAN DEN "ET c0 STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. ZEVEXDK JAAKGAXCi. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen itgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep Re Brij» is 80 Cts. in de drie maanden en roor de buitensteden franeo per post 90 cents. Men tbonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. n A A I DAG 1819. ADYEKTEiNTIEN gelieve men ongeiegeld ann den Uitgever in te lenden, uiterlijk Zaturdajjsde» middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regelt is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 eenten legelregt voor elke plaatsing. 8 J A K II A R IJ. 1848. ii. De grondwet was den 3 November afgekondigd en weldra wer den door de gemeente-besturen de lijsten van kiesbevoegden opge maakt, door Gedeputeerde Staten de verdeeling in kics-districtcn geregeld, zoodat tegen bet eind der maand de verkiezingen konden plaats Lebben. Het voorloopig kiesreglement bet zeer veel te wenscben over. De verwijzing omtrent rle. kiesbevoegdheid naar de stedelijke en provinciale reglementen deed in de steden menigeen, die den ge vorderden census betaalde, buitensluiten, omdat bij geen zes jaren binnen die stad had gewoond; een vereischte, dat zicb verdedigen |j bepaald slechte keuze hoopte te voorkomen, laat, waar bet de keuze eener plaatsebjke vertegenwoordiging geldt, r 1 1 J ~~1" '1"~1 "1::l maar nu onredelijk was. Die verwijzing naar de stedelijke regle menten gaf door bet verschil in^den census bovendien eene groote onregelmatigheid. Terwijl in het district van Alkmaar bijna 1100 kiesbevoegden waren, dat is één van 42 zielen, waren in Amster dam van elk district nog geen 500 kiezers dat is 1 van dc 90 zielen. Dc bepaling, dat bij gebreke eener volstrekte meerderheid de kiezersvergaccriiig; dadelijk tusscben de twee, die dc meeste stcm- was in drie of vier anderen ouder ben, tusscben wien herkozen moest worden. Het grootste getal der oude Kamer-Iieercn is niet herkozen geworden, en op verscheidene plaatsen door bekende li beralen vervangen, op andere door nieuwe personen, van wien men nog moet afwachten wie zij zullen zijn. De stemming over de kandidaten voor de Eerste Kamer, heeft vooral bet gebrekkige van bet voorloopig kiesreglement doen uit komen. Uit de 1000 in de belasting hoogstaangeslagenen moest gekozen worden; en wat ten minste onze Provincie aangaat, werd de definitivc bjst der verkiesbaren, naauwelijks ééne week vóór de stemming bekend gemaakt. Het waren meest personen, die óf vol strekt onbekend warenóf wier staatkundige gevoelens weinig bij val vonden. Men stemde niet zoo als men «-on»nhtp. maar om dat men tocli stemmen moest en door zijne stem ten minste eene De lijst der verko- zenen levert dan ook zulk een wonderbaarlijk mengelmoes van per sonen op, dat men met nieuwsgierigheid uitziet naar de keuze, die daaruit door den Koning zal worden gedaan. Wat wij van dc nieuwe Kamers hebben tc wachten is nog niet te voorspellen. De laauw-water-partijdie in ongeschokt geloof en vertrouwen, elk ministerie ondersteunde en zich door eikc belofte in slaap liet wiegen, is zeker zeer verzwakt, zal zij de minderheid hebben? Wij hopen bet, omdat wij de overtuiging hebben, dat zoo weer dezelfde geest in de nieuwe Kamers dringt, ons land to gronde gaat. Op liet ministerie hebben wij niet veel vertrouwen. Voor liet men op zn b hadden vereenigd, zoude kiezenwas waar bet district in onder-distrirtcn verdeeld was, onuitvoerbaar. De verdeeling in districten, door Gedeputeerde Staten gedaan, ;i liet bier en daar veel te wenscben over. Als een voorbeeld kan )j werk dat thans tc verrigten is, wordt eene krachtige overtuiging dienen dat Schoort cn Bergen, aan cleze zijde van Alkmaar gele- 'j èn onwrikbare wil èn een vaste band vercischt, bij een diep gevoel gen, hei. o, naauwelijks een half uur daarvan verwijderdaan Haar- j van de regten cn vrijheden die dc geest des tijds vordert, lem waren toegevoegd. I Hebben dat onze ministers? Donker üurtius beeft door de roe- De verkiezingen hebben doen zien, dat liet politisch leven ter ontwikkeling bij ons beeft verkregendan men bad mogen 1 wachten. Bijna overal was bet aantal kiesgeregtigdendie de keuze hebben onttrokken, zeer gering. Do deelneming was ken. Wij durven betwijfelen, of de Heer Donker ('terUns vroeger als advocaat aan een zijner cliënten zou hebben durven aanraden jj op zoodanigen voet eene associatie om lint cn garen te verkoopen aantegaan. Het gemis van eene krachtige overtuiging beeft zicb vooral bij de grondwetsherziening doen kennentoen men gedurig van de dc commis- groot. Van de 1090 kiesgeregtigden in ons district, hebben 956 hunne stemmen uitgebragt. De i itslag der keuze doet de hoop voeden, dat een krachtiger geest de nieuwe Tweede Kamer dan dc Eerste zal bezielen. De Hoofd tad van bet Rijk beeft bet minst aan de verwachting beant woord liberale partij is daar geheel door de behouders over- jj eene wijziging tot de andere overging. Als leden van vleugeld, dat voor een gedeelte misschien aan dc.leiding is toe tc schrijven, maar vooral zal zijn to wijten aan den boogen census, die de stemming grootendccls in banden van dc Amsterdamschc j: vereenigbaar, maar als ministers laten zij dc: aristocratie bragt. ïhorlecke werd in twee districten verkozen cn I de Kempenacr gaat om bet heil dezer v, van 17 Maart verklaarden Donker Curtius Lnzac en de Kem- ,i penaer de betrekking van minister en volksvertegenwoordiger niging lpp":en foiidtrvia-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1