N°. 3. VAN OEN 1849. ZEVENDE MAF.GANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. HAKKER Bï te Nieuwe Diep Da 1'rijs is 00 Cts. in de drie maanden en Toor de buitensteden franso per post 90 cents. Men abonneert licli bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. oVGEN l,tT W. C° AAIDAfi ADYEKTENTIEN gelieve men ongexegeld a»n den Uitgever in te zenden uiterlijk Zulurrlags des middags ten 12 ure de prijs van 1 lot 4 regels is GO centen voor eiken regfl meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 15 A K A. M IJ. HELDER en NIEÜWEDIEP, 13 Januarij 1849. Door de Redactie van liet Ileldersche Weekblad is aan het Algemeen Armbestuur der Gemeente afgedragen, desem van 53-50, zijnde de opbrengst van de in dat blad ge plaatste Nieuvvejaars-groeten aan bloedverwanten, vrienden, bekenden of begunstigers, bij de intrede van hel jaar 1849. Door Z. M. is benoemd tot Ridder der Ordo van den Nedsrlandschen Leeuw, de Heer P. Nootle Kapitein, Eerstaanwezend Ingenieur, bij do Genie alhier. Benoemd let Commies der Posterijen le Schiedam de Heer Baron van Boetzelaer tot Kijfhoek. De Onpartijdigeeen blad lo Termonde verschijnen de, doet hel volgende verhaal van eene rnoeijeüjke arrestatie in den nacht van 23 Dec. heeft de brigade gendarmerie van Termonde zich naar de gemeente St. Nicolaas begeven, waar zij een bende van dertien booswichten heeft gearres teerdbeschuldigd van verschillende diefstallen. Zekere Jo- seph van Haver, bijgenaamd de P opperwas de aanvoer der van deze bende. Toen de policie aan zijne woning kwam, had hij zich in eene katner gebarrieadeetd, waar hij eenige wapens en een grooten hond bij zich had. Nadat hij ver scheidene malen zonder getolg was gesommeerd otn open te j doen, trapte een der gendarmen Dtssiré Rogost«le deur i in en sloeg met céncn slag den vreeseiijken hond dcod, die hem den toegang wilde beletten. Kan Haver maaklo echter van dit oogeuhlik van verwarring gebruik cm uit een raam te klimmen, dal op hel dak uitkwam, cn had spoedig een naburig huis bereikt. De moedige gendarme volgde hem ook in dezen gevaarlijken logt na en had hem bijna bereikttoen do dief zich van een muur liet glijden en het zoo zoude onlloopcri zijn, indien do overige gendarmen hem niet in «le slraat opgewacht en hein «laar bij de kraag hadden gepakt, zoodra hij zich van zijn luchtreis had iiedergclalen. Men vond bij den gearresteerde een rolletje zilver cn een mesje, dat in zijn das verborgen zat. Terwijl men het gebruik van znne le lange armen eeuigzins moeijeüjker maaktevermaan de van Haver zijn zoonom voor den regler van instructie vooral gcena verklaringen afteleggen, die hem zouden kun nen vo invaren. Een geacht Engelsch blad (de Economist) behelst het volgend artikel over do goudmijnen in Calilornië: Da bevolking der Vereenigdo Staten stroomt naar de kus ten van de Stille Zee. Toen Amerika ontdekt werd verlie pen er vele jaren alvorens de' daar gevondene hoeveelheden edele metalen veel invloed uitoefenden op de volkeren cn «le prijzen in. Europa; maar de jongste ontdekkingen van groüle hotvvéelheden goud in Californiëzijn thans terstond "eheele wereld Lekend geworden, Men 'iiecft het van ingezien, en menigten voiks loopenzeifen en stoomen van alle deelen der Yereenigde Stalen derwaarts; zelfs beginnen zij zich uit Europa er heen te begeven om belang er hun deel te krijgen van het schitts ren «i metaal. Men zeg!, dat er verscheidene expedilien naar die streken op til zijn ncisco in Caüior- omzcilen; sommigen r.aar van Panama: cn Sliile Zee. I-.i la- landengto Californië liggen le New»York Ba! li nie; anderen zuilen kaap Hoorn Chagres en zoo dwars over de anderen te land van de Missouri naar de ;j ding naar üe goudstreken van jj 31 schepen, Philadelphia 17, Boston 9, Penland j more 7, Charlestowu 2, Nevv-Orleans 11 'i pen. Di! geeft echter nog slechts een flaauw denkbeeld van J den stroom die koers zet naar de goudlandener vennen j zich maatschappijen te Londen Amsterdam PillsburgLouis- i villo, Cincinnali, Albany en vele audero steden, zoudat men j 7 a i het aantal derwaarts zich begevende personen op 10 a 12,003 keu schatten. Te land is een groot corps Mennonieten der- i waarts gegaan, die aanspraak maken op dat land en, naar men zegt, eene schatting verderen van hen die goud kemen zoeken. Hoopcn volks volgm hen op de hielen en verge zellen ook de haudelscaravani n die reeds vroeger de verbin- iag uitmaakten tusschen do Yereenigde Stalen (vooral Mis souri) cn Californië, 'l Schijnt dat niet mindir dan 50,000 personen reeds weinige weken, nadat de lijd ng van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1