WEEKBLAD van den HELDER es het NffijWEDIEP. N°. 4. 1849. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ekz. De circulaire van Mr. Dirk Donker Curiius SEVENB33 JiARCAWC. „gT cg Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bi te Nieuwe Diep. l'rij» is 80 Cts. in de drie maanden en voor d« buitensteden franeo per post 90 cents. Men sbouneert zich bij de Boekbandelaren en Postkan- teren zijner woonplaats. HAAUSAG ADVEFiTENTIEN gelicTe men ongeicgeld as» den Uitgever in te Eenden uiterlijk Zaturdagsdcs middags ten 12 ure de prijs tan 1 tot 4 rcge!» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. 22 J A M" U A IS, IJ. Onze lezers hebben gewis in Staatscourant, Handelsblad, oude Amsterdammer, of in eenig ander blad de circulaire van den mi nister van justistie van den lOden dezer maand, gerigt aan alle regterlijke ambtenaren en gemeentebesturen, gelezen. Indien er iemand is die baar niet beeft gelezen, wij durven hem indien bij behagen schept in toasten, zoo als men op bet eind van ccn lang gerekt diner, bij de laatste llesch boort, de lezing veilig aanbevelen. Het is de wonderlijkste poespas van bolle klanken zonder zamen- bang, die men ooit uit een nucbteren mond hoorde. De minister begint met te vertellen, dat er eene nieuwe band is daargesteld tusschen bet volk cn ben, die voor zijne belangen zor gen, omdat de gegoede burgerij de vertegenwoordigers der Natie beeft verkozen en om dat zij weldra de Provinciale en Gemeente lijke vertegenwoordiging zal verkiezen. Hoe iets, dat nog zal moeten gebeuren een band reeds beeft kunnen daarstellen, dat is boven ons begrip. De provinciale en gemeentelijke vertegenwoordiging schijnt cr dus bij gevoegd, om de zin wat meer rammelend te maken. Maar hoe nu de verkiezing van de leden van de Staten-Generaal alleen reeds een band beeft kunnen daarstellen, tusschen de Natie en ben, die voor hare be langen zorgen, is ons ook duister, want boe men verbonden kan wezen aan iemand, wiens geest en werken eerst over weken zal voor den dag komen, mogt de minister ons wel nader verklaren. En wie bedoelt de minister met hendie voor de belangen der Natie zorgen? De regering? Zeker niet, want met deze heeft de regtstreekscbe verkiezing niets gemeens. Is dtj minister daii ne derig genoeg, om bet bewustzijn uit te spreken, dat als de aan staande Kamers niet voor de Natie zorgen, van de regering niet veel te wachten is? Die mijstieke band moet, volgens den minister, zijn een band van liefde, van bescherming en eenparige medewerking. Moor gezegd I Daverend applaudissement(Wij zijn immers aan een toast op het eind van een diner)? Van liefde natuurlijk van dc zijde der kiezers van bescher ming van de zijde der gekozenen van eenparige medewerking van twee kanten, wel alle meugentjes wat is dat mooi! Als wij ons maar regt duidelijk konden voorstellen, wat liefde, bescherming en medewerking toch te maken hebben met hetgeen tot beden is daargesteld. Het is mijne bedoeling," zegt de minister, ff niet al de gevol- gen die bier uit voor het welzijn van den staat kunnen voortvloei- ffjen, te schetsen." Nu, dat is gelukkig! Wij verwaterden anders nog door tranen van aandoening. Maar de minister acht zich wel verpligt, den in vloed aan te wijzenwelken deze nieuwe toestand onzer maatschap pij (nu is de band reeds een toestand geworden), op de justitie moest uitoefenen. De zekerheid van personen en eigendommen maakt de grondslag van geheel bet maatschappelijk verkeer der menscben uit. Kijk! wie bad ooit gedacht dat die zekerheid in de regtstreek scbe verkiezing zat! Omdat de gegoede burgerij nu dc leden der Staten-Generaal heeft gekozen en nog meer burgers de provinciale vertegenwoordiging zullen kiezen, is bet de pligt van allen, om deze waarheid overal waar het pas geeft den armen in te prenten en ben de overtuiging te geven, dat zij den eigendom vernietigen, zoo zij hem aantasten. De minister levert verder eene preek tegen sommige communis tische leeringen, waarbij hem deze en gene periode uit bet werkje van Thiers over den eigendom waarschijnlijk voor den geest zweef de. Maar daar nu de veiligheid van personen en eigendommen zoo hoog belangrijk is, zoo moet ieder burger daartoe medewerken en om die medewerking te verkrijgen moeten alle dienaren der ge- regtigbeid, boe hoog of boe laag ook geplaatst, dit aanmoedigen en door gematigdheid en zachtzinnigheid den geest der burgers tot medewerking stemmen. De regtstreekscbe verkiezing, die band der liefde, die nieuwe toestand onzer maatschappij, legt dus aan de dienders en nacht- wachts de verpligting op, om door gematigdheid en zachtzinnig heid den geest der burgers tot medewerking te stemmen. Wij stellen voor, een request te presenteren aan den minister van justitie, om van zijn stuk communicatie tc geven aan zijn col lega van finantiën, en in consideratie te geven, of die invloed ook bij de ambtenaren van zijn departementboe boog of boe laag ook geplaatst zal kunnen werken. Wij zullen dan niet alleen zeer be scheiden dienders, maar ook zeer bescheiden commiezen krijgen. Is er een misdaad gepleegd zij moet niet verborgen blijven, zegt de minister, alle moeten medewerken om den schuldigen uittcviu- den. Zoo wordt bijna kosteloos (natuurlijk; want, waar ieder gra tis de functie van politiebeambte uitoefent, k^salarieer den wel gemist worden) de veiligheid van personen goederen verzekerd Wij moeten bier berinneren, dat de myjptêr ktSfi ten.; pligt steld beeft den invloed van den nienwen tiBcsiand dei; maatschap te schetsen, en dan loopt liet arcument: volkomen rond; wilt! r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1