s het NIEl'WEDIEP. 5. 1849. Beschouwingen over de Staals-uit- gaven, naar aanleiding van het verslag van den raad der s, aan Z. F g, van den 13 JAAKGjUiV. ,.'-OlGEN II p' j. VAN BEN Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morges uitgegeren bij C. BAKKER Bi te Nieuwe Diep. i)e I'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en Toor de buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert zicli bij de Boekhandelaren en I cstkan— isren zijner woonplaats. SI A A N 19 A Cf ADVERTENTIEN gelieTe men ongezegeld aas den Uitgeyer in te zenden uiterlijk Zalunlagsdes middags teil 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regfl meer 15 centen, behalve 35 eenten zegehegt voor elke plaatsing. 2ë J A S IJ A n ï«5. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. CS. Onder dezen titel heeft de Heer O. W. Ilora Siccama eene klei ne brochure uitgegeven ."waarvan wij de lezing wel durven aanbe velen. Zijne hoofdbeschuldiging tegen het voorstel der ministers is, dat daarin een stelsel een beginsel ontbreekt. Hier en daar heeft men een greep gedaan en naar bijzondere inzigten dit of dat overbodig verklaard, waarvan het minstens twijfelachtig is, of de afschaffing niet meer nadeel voor den Staat zal teweegbrengendan er in geld wordt uitgewonnen. De schrijver wil, dat de bezuiniging naar een vast plan geschie de cn geeft daartoe het stelsel van decentralisatie en het beginsel aan, dat men uit 's Rijks schatkist geene gunsten mag bewijzen. Het Fransche stelsel van centralisatie is verderfelijkmen behoort meer vrijheid van handelen te verleenen. Wat heeft het toezigt der Provinciale Staten op de plaatselijke aangelegenheden gebaat? Ook volgens de tegenwoordige grondwet zullen even als vroeger al de paperassen uit iedere gemeente naar de hoofdplaats der provin cie moeten worden opgezonden, om aan de inspectie van een commies of klerk te worden onderworpen. Door de hebbelijkheid dat alle zaken gewigtig of niet, door den minister, of zelfs door den Koning beslist worden, zijn onderschei dene der mindere authcriteiten slechts trechters, waardoor de rap porten, verslagen en berigten, van boven naar beneden, of van beneden weer naar boven gaan. liet is onmogelijk, dat de minister of de secretaris-generaal deze onbeschrijfelijke massa stukken zelf leze, laat staan behandele of beantwoorde. Die massa verdeelt zich dus tussclien de bureau-ambten,! ren. Van daar de onmisken bare invloed van ons leger van ondergeschikte beambten, op de behandeling der algemeene cn bijzo. ,.e aangelegenheden. Als een voorbeeld van tijd- en geldverspilling deelt de schrijver het volgende mede: *Tcn gevolge eener instructie van den 11 Julij 1826 nopens de comptabiliteit der kleeding- en ligging-stukken van de gevangenen, werden in der tijd bij het hoofd-bestuur der gevangenissen telken drie maanden uit de groote strafgevangenissen des Rijks, zware pakken ontvangen, inhoudende meer dan tachtig staten van kiec- ding en ligging uit ieder gesticht, op groot oliphantspapier gedrukt. Zij werden steeds schier ongeopend in eene hoek bijeengegooidcn natuurlijk nimmeb, ingezien." Het stuite mij zegt de schrijver //dat zooveel papier, druk> en schrijfloon nutteloos verspild werd, en ik deed dus het voorstel, om het opmaken cn inzenden dier staten af te schaffen." Neen dit inogt volstrekt niet! Er werd toen order gegeven, dat die staten zouden worden nagecijferd. Aan die tiit ééne gevangenis over één kwartaal besteedden daarop twee beambten gedurende drie achtereenvolgende dagen al hun tijd, en de staten werden onderling accoord bevonden en sloten met den laatstcn staat goederen in 't magazijn." Maar dewijl bet magazijn te Leeuwarden was, kon juist dat, waar 't eigenlijk op aan kwam, niet worden geverifieerd. Het bleef cr bij. De' inzendingen gin gen hun gang, de pakken werden, naarmate zij inkwamen, bij die der voorgaande jaren geworpen, en deze voorraad van vruchten dei- centralisatie werd aan de rotten en de verrotting ten prooi gelaten. Omtrent de gunsten uit 's lands kas bewezen, maakt dc schrijver belanrijke opmerkingen. De personele consideratiën hebben ons land altijd zeer veel geld gekost. Het toekennen van gratificatiënhetzij onder dien naamhetzij onder dien van toelage, of zooals men onlangs door binnenlandschc zaken heeft bedacht, onder dien van tgdelgke xerhooging van jaar wedde is eene schadelijke gewoonte. Is de beambte te slecht be zoldigd, men verhooge zijn jaarwedde; maar men geve liem geen aalmoes. Met de gratificatiën wordt zeer ongelijk te werk gegaan. Een voorbeeld. De boden bij de Departementen van algemeen be stuur zijn voor liet materiele werk, dat zij verrigten zeer wel be loond; bestaat er dus reden, om ben telken jare nieuwejaars-gïften uittereiken. Maar nog veel meer bestond er reden, om hun uithoof de van de duurte der aardappelen in de laatste jaren gratificatiën uittereiken? Was dit niet een nadeel, waarin de belastingschuldi ge in het algemeen evenzoowel deelde? Belangrijk is verder wat de schrijver mededeelt, omtrent een an dere soort van begunstiging, waarbij men sommige beambten een zeker getal reizen in het jaar laat doen, waardoor hij dan tenge- volge van het hooge tarief, eene niet onaardige verhooging van trae^^i tement geniet; omtrent het uitreiken van mednil]gs In t intcekenwi* op boekwerken, het aankoopen van kunstvoflÉwerpenTlibiafzien schuldvorderingen, ten behoeve van het IjÉtrbetMmnde; omtrent.dc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1