WEEKBLAD VA» DE» HELDER E» het MEUWEDIEP. N°. 6. 1849. ZEVENDE JAARGANG. -*- Co*a„ Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morge» uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en roor de buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhaudelaren en Postkan toren zijner woonplaats. Jf A A N D A G ADVERTENTIEN gelieve men ongeiegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdea middags ten 12 ure; de prijs Tan 1 tot 4 regel» is GO centen Toor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 etnten zegelregt voor elke plaatsing. 5 F E B R C A R IJ. WAARSCHUWING. De BURGEMEESTER der Gemeente Helder, maakt bij deze bekenddat op Maandag den 5den dezer maand Fe- bruarij, des Toormiddags ran 10 lot 12 uren, aan boord Tan Zijne Majesleits Wachtschip Jasonecnige proefschoten met kogels OTor de haven het Nieuwediep en don Zuidwal zullen worden gedaan, en waarschuwt elk en een iegelijk, zich alsdan niet onder het bereik Tan het geschut te wagen. HELDER den 3 Februarij 1849. De Burgemeester voornoemd, J. 15 't VELT. "HïaiwsauiDiötBa» HELDER en NIEUWEDIEP, 3 Februarij 1849. Men berekent dat het verslag omtrent hel Hooger Onder wijs, de Natie len minsten op ƒ10,000 zal te staan komen, aan reis- en verblijlkoslen voor de leden der Commissie. Onze Ministers willen bezuinigen door een paar Hoogo- scholen op te heffen en zij beginnen tnel 10,000 uil te geven enkel voor een rapport." En als in dat rapport nu beweerd wordt, dat drie aca demies voor ons landje even zoo noodzakelijk zijn als negen Ministcriën, zal men zich dan bij do Bezuinigingen aan dal verslag houden??? Dezer dage» verschoen voor den Burgemeester van Merxem een jong paartje om zich te laten trouwen, hel werd in feestgewaad gevolgd door ouders en vrienden. De brui degom had Ja gezegd, en nu was de beurt aan da bruid, maar deze weifelde bedacht zich oen oogenblik en toen mol eon doordringend oog hetn aanziende, aan wicn zij hare toekomst zou toevertrouwen, riep zij: Neen.' ik trouw hem nieten liep haastig weg. Men verbeelde zich den schrik en de verwondering der feestgenooten. Do ouders waren belcedigdde genoodigden bedroefd om 't gemis van de bruilof!, maar 'l zotste figuur maakte do verlaten bruidegom. Hij zwoor nooit te zullen trouwen, de meisjes uit de buurt trokken de neus op en de jongens sliepten hem uit. Het ooslenqijksche gouvernement heeft onlangs aan het ne- derlandsche, aanvraag gedaan voor eenen ingenieur der ma rine die de directie op zich zoude kunnen nemen der on derscheidene maritieme werken aan de Adriatische Zee, en verder om bepaaldelijk stoom-oorlogschepen te bouwen. Z. M. do koning heeft dit verzoek inwilligden ten ge volge van dien zal de heer C. Scheffersingenieur der ma rinebinnenkort naar Oostenrijk vertrekken, om deze be langrijke werkzaamheden len uitvoer te leggen. Te Neufchatel is den 22slen Januarij een oproer uit gebarsten, Ier gelegenheid van de periodieke herkiezing der geestelijken in dat kanton. De Royalisten hielden daarbij do overhand, en kort daarna werd in de kerk geroepen: Leve de koning van Pruissenteeg met Zwitserland, iceg met het eedgenootschap. De bandeloozo groepen begaven zich naar hel slot, waar do raad tan state zijne zittingen houdt. Do staatsraad Sterk, directeur van ouderwijs en cercdicnst, wilde het volk lol bedaren brengen, doch werd door hetzelve gegrepen en ijselijk mishandeld. De burger wacht slaagde er kort daarop in, met behulp van landlieden, om de orde te herstellen. Er zijn verscheidene arresUliën geschiod. Een lnicf uit Romo aan hel Journal de Debats dd. 19 Jan. treedt in ecnige beschouwingen, waaraan wij het volgende ontlecnen: De revolutie zet hier haren togl voortna do volksmenigte door beloften lo hebben willen verlokken, tracht zij thans ze te behceischen door do vrees. Ons tijd per k van lerrori- ristnut neemt oen aanvang; Sterbini heeft hel bestuur der beweging in handen genomen, en er al do kracht aan bij gezet die haar lol nog toe ontbrak. Armellini en Cam- pello bieden hem bijstand. Sedert 14 dagen staat Komo vorbaasd over den vloed van ministcriccle besluiten, die ten aanzien van alle takken van bcstuuc^genotnTrH>vvor(lencit" het oude bestuur stuk voor stuk afMrkjH»» ^Oj^icdcr der sl v 1 V i tf"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1