handelingen die Ie Gaëla plaats vindenzcide Sterlini <le- icr dagen, zal ik antwoorden door eene vermindering van belasting of door hel toeslaan van een of andor regt aan het volk." De conslituercndo vergadering en do verkiezingen van 21 Januarijzijn de groolo punten van verwachting. Dc paus heeft de stemming verboden, hel ministerie haar bevolen. De door de excommunicatie te weeg gebragto indruk bo- hoordo door daden ondersteund lo worden; er is niets van geschied; Rome ten minste heeft er niets van vernomen en Sterbinidia aanrankelijk onthutst was, heeft zioh weldra hersteld. Er is eene junta van publieke veiligheid benoemd, die door het volk de raad der Driemannen genoemd wordt; generaal Zambo nidie naar Gacla had willen slugten,doch door de burgerwacht aangevallen was, wordt door deze junta gercgtelijk vervolgd. Te Gent heeft cone volksvergadering plaats gehad, welke echter een zcor koddigen afloop had. Op hel oogen- blik namelijk, dat dc redenaar, een blikslager, in het heel- sto vuur zijner welsprekendheid stondtrad een groot aan tal werklieden binnen, waarvan een paar op do klarinet be gonnen lo blazen. Op dat verleidelijke geluidwaren wel dra al do bccncn der volksmannen in beweging en danste O O de geheclc staatkundige vergadering, als dooY een laran- tula gestoken. Deze strijd lusschen bet woord en den dans duurde ongeveer een utir, tot dat Terpsichore de overwin ning boven Brutus behaalde. PARIJS, 30 Jan. De regering heeft een bijna overwach- te zegepraal behaald. Hel voorstel van Rateau dat beslaat om ccn op handen zijnde tijdstip lol do ontbinding der Nationa le Vergadering te bepalen, is gisteren avond met 486 legen 405 stemmen in beginsel aangenomen. Wat het voorkomen van Parijs van heden betreftkunnen wij mededeclendat hel plein do Ia Concorde heden ochtend door een groot aantal arbeiders bezet was, zoo groot zelfs, dat daardoor de circulatie belemmerd werd; inlusschen wa ren al die groepen zeer vredelievend. Do politieke kwcslien van den dag waren natuurlijk de onderwerper» der gesprek ken. De militaire magl is zoo sterk niet ontwikkeld als gis teren inlusschen ligt een regement van linie gobivouakccrd op het plein du Louvre, en een ander regement in doTui- lerien. Ds Nationale Vergadering is nog altijd door militai ren afgozet. Op het stadhuis zijn talrijke detachementen geconcentreerd. Nergens is de rnst een oogenblik gestoord geworden. De toestand tan Parijs is dientengevolge zeer zorg wekkend; men kan deze stad éëne reusachtige club noemen van een millioen leden. Dc pogingen der nijverheid, de vlugt der kunsten, de vermaken der groote wereld, alles hukt ouder in den poülieken strijd die thans aller gemoedoren in koortsachtige beweging brengt. RONDEN, 28 Jan. Zeker ingenieur lo dezer stede heelt do gutla-pcrcha gebezigd om oenen roeper van buitengewo ne lengte, wel drie vierden van eene Engelsche mijl lang, lo vervaardigenhij geeft dezen roeper den naam van lela- kouphanon. Het is voldoende aan een der uiteinden van dezen roeper te fluisteren, om aan hel andcro uileindo van dit werktuig duidelijk de gefluisterde woorden te kunnen verslaan. Om de persoon waarmede men spreken wilhier van van te voren kennis te gevenbrengt rncn aan bel eene uiteinde van den telakonphanon een klein fluitje, hetgeen, wanneer men begint to spreken, een geluid maakt als een trombone. In de laatste zitting van de Britsche maatschap pij van kunsten en wetenschappen heeft deze ingenieur een telakouphanonter lengto van 90 voeten doen zieneen der uileinden van dit werktuig nam hij in den mond, het anflero uileinde bragt hij in een waldhoorn en speelde op deze wijze het God save the king, op bijna 100 voet af- slands van den hoorn staande. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd P. Vader en F. Walkeuter.A. Wessel «n J. Veel.P. Ste man en J. Baas. J. H. Ileuvelmans en E. Kerkhof. Bevallen M. Rijnders geb. AYitle, Z. J. P. van Leeuwen geb. Smol- ders, D.C. de Vaan geb. Tromp, D. H. D. Munnik geb. Maij Z. A. Lemmers geb. Kikkert, Z. G. Eggert geb. SluijvenbergD. J. Bijl geb. Barends, Z. 51. Dalmeijer geb. Kalis, Z. A. Kleijn geb. Gorter, D. T. Hassing geb. Flens, DG. Fleur geb. Altelaar, D. Overleden \V. Visser, 20 m. A. C. van Leend i j. I 5i E E Z O A D E 5 ALKMAAR, 1 Februarij 1839. Een vriend van orde, gelesen hebbende eene waarschuwing in de laat ste uitgave van dit blad, betreffende de persoon J. K.vraagt bij dtia of liet niet noodig wasdat er eene deigelijke waarschuwing van wege 't be stuur der Liedertafel en dat van 't Harmonie geselschap gedaan werd, om bij volgende gasten-arondenwelke door bovengenoemde geselschap pen sullen worden gegeven, de Introducteur te versoeken om voor de gasten, die sij introduceren in te staan, «lat sij sicb gedurende bet op voeren der musiekstukken wat bedaard gedragen, daar sulks gepasieerden sondag den 28 Januarij veel te wenschen overliet. Ook soude er mijns insiens een anderen regel door de directiën kunnen gemaakt worden ter eenige voorkoming van stoornis der goede orde bij die gelegenheden hetwelk geene slechte uitkomst in 't belang der kas soude kunnen Teroorzaken; daar de stoornis hoofdzakelijk voortkomt door die menschen die bijzonder weinig gevoel voor de muzijk hebben, zoo als bij sommige lieden van de boerenstand die zich niet ontzien om mid den in eene «oiopartij een fles weijn mil suijker te bestellen. Wanneer er kaarten ter introductie door de directie aan de Leden van genoemde gezelschappen afgegeven werden, waarop het getal der gasten uit dt stad zelfs door de Introducteur kon worden ingevuldbenevens ee- ue plaats ter invulling van 't getal der gasten van buiten de stad, voor welke bet dubbele introductie-geld moest worden betaalddeie kaarten moesten bij het inkomen afgevraagd wordenalsdan zouden er niet zoo veel kinderen en gastvn binnen kunnen worden gevoerd zonder geintro- duceeid te zijn. Een vriend van orde. Mijnheer de Redacteur! Heb de vriendelijkheid de volgende regelen in het eerstvolgend nommcr van uw veelgelezen Weekblad te plaatsen. Als een bewijs van vooruitgang des tijds en tot bevordering der zedelijkheid heeft bet E. A. Bestuur van Schagen^goedgevonden om twee jaren geleden, de plaatselijke belasting op de *terke dran ken af te schaffen en eene van 100 percent op het brood en van 50 percent op liet vleescb te heften. Die dit leest, zal denken dat ons achtbaar Bestuur brood en vlecsch voor snoeperij houdt en sterke drank voor de eerste levensbehoeften, of dat de leden van gemeld Bestuur eerste nathalzen zijn. Dit laatste is steller dezes niet bekend, evenmin als de aanleiding tot deze ferme wijze van handelen. Het nietig voorwendsel, dat het innen der belasting op de drank mocijelijk is, kan toch wel geene reden zijn; want dan zou men de belasting op het gemaal ook wel kunnen afschaffen naardien meest alle burgers van onze zwaar belaste gemeente, in de nabijheid tc St. Maarten, hun accijnsbillet gaan halen, en dus doende toch vrij zijn van die belasting, dewijl die daar niet bestaat. SCHAGEN, 2 Feb. 1849. Een bestendige Lezer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 2