Qbvcvtcntièn. deLEESBIÖLIOTHEEKvoor hetYOLK Maar een kleermaker die naast hem stond, sloeg de buks in de hoogte met de christelijke aanmerking: Blaas dien knaap het licht niet uil! Hg is mij nog 80 thaler schuldig80 thaler is ongeveer 143 gulden). CORRESPONDENTIE. H. H. Inzenders van Bijdragen voor dit blad worden uil— genoodigdhunne stukken, uiterlijk Donderdag aTond in te zendon. Red. Ondertrouwd Helder, 1 Ftbruarij 1849. K. METZELAAR en M. BREET. Eenige kennisgeving. Herverpachliiig van Tollen Op Maandag den 12 Februarij 1849, des voormid dags ten 10 urezal de Ontvanger der Domeinen to Alk maar, al of niet in legenvvoordigheidran den Arrondissemenls- Directeur der indirecte Belastingen aldaar, on ten overslaan tan den te Alkmaar residoronden Notaris A. P. de LANGE, in den Nieuwen Doelen to Alkmaar, in het openbaar en onder nadere goedkeuring van den Minister van Financiën yoor den tijd van drie jaren herverpachlendo tollen staande op de volgcndo groote wegen WEG DER EERSTE KLASSE No. 4, (van ÜAARLEM naar ALKMAAR). lo. De Tol No. 6, staando in de gemeente Heilo. 2o, De Tol No. 4, staande buiten het dorp Caslricum. WEG DER EERSTE KLASSE No. 5, (tan het N1EUWED1EP naar ALKMAAR). 3o. De Tol No. 2, staande aan het Koogras, onder do gemeente Helder. Deze herverpachting zal geschieden op dezelfde voorwaar denwaarop do verpachting van 22 Jauuarij 1849 heeft plaats gehad; welke ter lezing liggen ten kantore van den voornoemden Ontvanger der Domeinen. De Ontvanger dar Domeinen, BENTEiJN. Allo bekende en onbekende schuldeischers, in de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer P.'F. L. C. voji Eichstorffin leven visiteur, gewoond hebbende en overleden zijnde aan hel Nieuncdiep, wordt bij deze, kennis gegevendat op vrijdag den 9 Februarij aanstaan de, des voormiddogs ten 11 ure, ten kantore van den Notaris P. A. Beets, aan het Nieuwcdiep, zal worden gedaan, rekening cn verantwoording, in dezelve nalaten schap. Zullende (indien er geen verzet plaats heeft) alsdan do schuldvorderingen worden voldaan, voor zooverre hel be drag der nalatenschap toereikende zal zijn. MET TOESTEMMING VAN HET EDEL ACHT BAAR BESTUUR. GROOT AVOND VERMAAK. Beslaande in MECHANISCHE en PHYS1SCHE voorstellingen. Uitgevoerd door J. L. EMANUEL. Kunstenaar. Bij tusschenpozing M Z ÏJ hetwelk zal plaats hebben op Donderdag .den 8 Februarij 1849, in het Lokaal TIVOLI. Entree voor eenen Heer y"0-49. Voor eene Dame »0-25. Aanvang 'x avonds ten 7 ure. De ondergeteekonde heeft de eer, te berigten dat bij dezelve gelegenheid is om alle handwerken to leeren bepaaldelijk 's maandag»; voor den prijs van /1-25 in de drie maanden. Geopend den 1 Maart 1849. A. P. TIMMNER geb, HAVERKAMP. Do ondergeteekende betuigt zijnen opregten dank, aan allen die hunne deelnemingzoo goed gezind met daden paarden, recommanderende hij zich voorts beleefdelijk, bij vernieuwing in de gunst zijner geëerde plaatsgenoolen. Do tweede verloting zal plaats hebben op den 8sten Februarij aanstaande 's avonds ten 8 ure. D. SCHUIT. Goud en Zilversmid. Helder, 3 Februarij 1849. bij Jb. KOORN aan den Helder, weder Best Kamper Rog- gehroodde drie half ponden 12 Centen. )o( )o( Bij brieven van meerderjarig Terkiaring door den )o( Hoogcn Raad der Nederlanden, op den llden Ja nuari] 1849 verleend, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 19 Januarij 1849, No. 65, en geregistreerd te 'sGravenhage den 29 Januarij daaraanvolgende, zijn aan ADOLF HENDRIK CRAP HELLINGMAN, zonder beroep, wonende te Helder, gegeven al do regterf bij de welaan meerderjarigen toegekend, behoudens do bepaling van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek. blijft deze weck gesloten. Do Directie hoopt in hel volgen de No. dezer Courant de plaats en het uur der volgende uitdceiing aan te wijzen. P. DOUWES DEKKER. Dir Uitgegeven bi} C. BAKKER Bz. te Nieuwcdiep. Gedrukt bij S. GILTJES G. KÜÜTERte Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4