VAN DEN itt EN OEI i\ N°. 8. Hët EEVEKDE JAARGANG. Dit "\Teekblad wordt eiken Maandag-morge» jitgegeren bij C. BAKKER Br te Nieuwe Diep. De i'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor «Ir buitensteden fruneo per post 90 cents. Men abonneert zich bij deBoekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 9AANBAG 1849, VIP i I ADVEPtTENTIEN gelieve men ongezegeld aaa den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags d«i middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regelt is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen legelregt voor elke plaatsing. I® F E IS R U A E IJ. HELDER en NIEUWEDIEP, 17 Fcbruarij 1849. De Tweede Kamer heeft in bare zitting van ji. Woensdag beslist, dal de plaats gehad hebbendo verkiezingen als wet tig moeten worden beschouwd. Voor het hof van Noord-Hollandzal op den 20slen Februari] een aanvang gemaakt worden met het proces le gen Hermanus HullingPieter fVagemaker en hunne huisvrouwen Hendrika Schoo en Catharina Boonbeschul digd te samen of afzonderlijk van niet meer noch minder dan 22 diefstallen of medepligligheid aan dezelve, meestal len btj nacht en door middel van braak, inklimming of val- scho sleutels gepleogdin de omstreken van Haarlem, be paaldelijk van Volzcn, Beverwijk en Castricum. Zekeren J. van der Meijs, ook in dit uitgebreide proces betrokken heeft zich door ophanging in de gevangenis om hot leven gebragt. Het schijnt, dat deze bende zelfs hare roofzucht tot hel stille verblijf der dooden heeft uitgestrekt; want ook komt onder de serie dar beschuldigingen voor, het breken van koperen hengsels uit den grafkelder van den Ffeer Hoeufft van Velzenle Beverwijk. Het belangrijkste in dit uitgebreide proces is, dat du bei de eerste beschuldigden daarenboven zijn aangeklaagd van poging tot doodslag met voorbedachten rade gepleogd, in den nacht van den 5dcn op den Oden Augustus op den luitenant-generaal ihr. JVillem Frans IJoreelop Bcec- keslein, deszeifs buitenplaats onder Velzcn. Volgens verklaringen van den generaal in de instructie af- gelegden zijn bediende Josepfi Bourgeois, was iaatstge- melde in gemelden nacht wakker geworden door een hond je, hetwelk doorgaans aan zijne voeten sliep, en had toen met eene flaauwe stem zijnen Heer om hulp hooren roepen, waarop hij zich dadelijk in diens kamer begaf. Dij vond, dat het nachtlicht was uilgeblazen, en met do boosdoeners, d.'o do vlugt hadden genomen, de beurs, hel horlogio en andere voorwerpen van waarde vermist werden, alsmede den generaal zwaar verwond aan het hoofd, wiens toestand dan ook geruimen tijd voor het behoud van zijn leven heeft doen vreezen. Een ooggetuige die de eerste zitting van onze nieuwe Vo!ks-verlegciiwoordigingden 13 dezer heeft bijgewoond, zegt dal haar uiterlijk voorkomen een zeer gunstigen indruk maakt in vergeld tuit; mot da oude. Vooreerst is do nieuwe vertegenwoordiging talrijkeriu de talrijkheid ecner vergadering ligt iels dat den geest ver heft en het hart sterker doet kloppen. Eene tweede omstandigheid, waardoor zij zich gunstig onderscheidt, is laar jeugdig aanzien. Een aantal grijze en kale hoofden die gebukt nederhingenheeft plaats gemaakt voor gezigten op wier krachtige trekken het vuur der jeugd gepaard mot den ernst van den mannelijken leeftijd, staat to lcr.cn. Er is een aantal brillen minder in de Tweede Ka mer; ds Leden kunnen dus scherper zien, als de wil er maar is, Men mag hieruit besluitendal er meer geest en leven zal heerschen. in de derde plaats merkte onze correspondent op, dal do Vertegenwoordigers welvoegelijk en deftig gekleed wtyen. Do oude Kamer-Leden hadden een bijzonder zwak om alle mogelijke modes, welke onze eeuw hooft gezien, te verte genwoordigen zoodat een spotter leregt de rokken en ves ten der Edelmogcnde Hoeren do rijkste slaalkauit noemde, die een kleermaker bezitten kan. Elders, zelfs in hel re- publikeinscho Frankrijk bobben de Representanten een be paald kostuum; wij achten dit allezins doelmatig. Ook ziet onze deftige INalie niet gaarno in de hoogste Vergadering des Lands iemand optreden met een groen jagtbuis, een vrees- selijk geruit vest cn een broek zoo rijk aan kleuren als de regenboog. Onze nieuwe Vertegenwoordigers hebben be grepen dat bet oog aangenamer rust op eene Vergadering in deftig zwart gedoschtuan op een mengelmoes van al lerlei exenlricitciten. ROTTERDAM, 15 Febr. Mei leedwezen verneemt men dat de cholera welke gelukkig geweken was, zich opnieuw binnen deze stad openbaart, en in de laatste dagen weder eenige sterfgevallen aan deze ziekte hcbbcivfrtaalr*fie.had.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1