eSVMDE JAARGANG. VAN DEN **r Co EN ÜET Dit Weekblad wordt eiken Maandag-njorgee jitgegeren bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en Toor fis buitensteden franto per post 90 cents. Men abonneert zich bij deBoekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A S 0 A C ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdage de« middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regelt is GO centen voor eiken regel meer 15 eenten. behalve 35 centen regelregl voor elka plaatsing. 26 FES8ÏJAR IJ. 19 Febr. Mr. J. K. baron van Goltstein wordt benoemd tot Voorzitter van de Tweede Kamer, gedurende de tegenwoordige zitting. De navolgende wets-ontwerpen worden bij de Kamer ingediend: een wets-ontwerp, strekkende om eene wettelijke bestemming te ge ven aan het batig slot der rekening, wegens het bijzonder fonds, voor de uitvoering van werken aan de Dedemsvaart, in de provin cie Gelderland; een wets-ontwerp', strekkende tot het onvervreemdbaar verklaren van militaire pensioenen en gagementen; een wets-ontwerp, strekkende om, met vrijstelling van art. 11 der wet van 16 Nov. 1814, vergunning te verleenen tot het ver- grooten van het daarbij vermeld gebouw, te Ooltgensplaat een wets-ontwerp, bepalingen inhoudende, in verband met de bestrijding van eventueel te verleenen, schadevergoeding en wacht gelden aan ambtenaren die buiten lands-betrekking kunnen gera ken; een wets-ontwerp bepalingen bevattende omtrent eene veranderde zamenstelling der Kamers van den Hoogen Kaad en der provin ciale geregtshovenen niet-aanvulling van eenige vacatures, zoo wel in de laatstgenoemde regterlijke collegiën als in de arrondis- sements-regtbanken een wets-ontwerp tot regeling der reis- en verblijfkosten van de leden der Eerste Kamer en der reiskosten van de leden der Twee de Kamer der Staten-Generaal; een wets-ontwerp op de uitoefening van het regt van vereeni- ging en vergadering; een wets-ontwerp, houdende eene belasting tot dekking van het te-kort in de middelen over de jaren 1848 en 1849. 20 Febr. De Heer 1). Veegens wordt tot Griflier der Tweede Kamer herkozen. Aan de Commissie, belast met de herziening van het reglement van orde, wordt opgedragen eene belere en snellere mededceling van de handelingen der Kamer in te voeren. Het ontwerp van een adres in antwoord op de troonrede, wordt door de Commissie bij de Eerste Kamer ingeleverd. 21 Febr. Een ontwerp over de zelfde zaak wordt bij de Twee de Kamer, van wege hare Commissie ingediend. Ten aanzien van het adres van den baron van Scherpenzeel Heusch te Baarlodie beantwoording verzoekt van eenige vragen over den regtstoestaud van Limburg tegenover Duitschland, wordt besloten tot de orde van den dag over te gaan. HELDER en NIEUWEDIEP, 23 Februarij 1849. Aangaando het tragisch voorval aan boord van het schip Amelia verneemt men nog de volgende bijzonderheden. De Amslia, kapt. Alva, was een Mexikaansch schip en de equipage bestond groolendeols uit Peruanen, Amerika nen, Engelschen en Ieren; de plaats van bestemming was China, waar men tegen eeno hoeveelheid stofgoud ter waar- do van 300,000 p. st, zijden stoffen wilde inruilen. Aan boord bevond zich een Amerikaan (wien een groot gedeelte van het goud toekwam) met zijne vrouw en hunne dienst maagd. Den 3 October, op de hoogte der Sandwicbs-ei- landenvermoordden drie Peruaantche matrozen Cabrero Torres en Bolderio, den stuurman den kapitein en den heer Cooke. Vervolgens sloten zij mevrouw Cooke met bare dienstmaagd en den heer Mac Nally, een Ier, in de ka juit op, waarop zij zich meester maakten van het vaartuig. Laatstgenoemde, die bedektelijk in verstandhouding stond met den scheepstimmerman, stelde aan de Peruanen voor, hun lootelaten, bet schip naar Peru te brengen, mits het den timmerman en den Ier vrij stond mei de heide vrouwen en eenige levensmiddelen in eene kano naar Honolulu over te steken. De drie Peruanen schenen er in tootestemmen maar zij maakten nog dien zelfden dag gebruik van een oogenblik toen de Ier niet op zijne hoede was, bonden hem en wierpen hem overboord; ook de scheepsboekcn en pa pieren smeten zij in zee, en verdeelden toen het goud onder alle matrozen, waarbij zij de meest naauwgezeltenonder anderen ook den timmerman, dwongen een deel Ie ontvan gen. Er werd een feest gevierd en do equipage dronk daar bij onmatig brandewijnzoodat allen beschonken worden. De timmerman had o;> dat oogenblik gewacht en kloofde met bijlslagen do hooiden der drie Peruanen; bij sloot do anderen in bel ruim op. Twee Engclscho knapen hebben bet vaarluigTiFsje Sand- wichs-eilanden binnengebragt. Dc manhafk»- timnterma heel Sc/unit en is een Hollander, Tan Rolte.ïÖïqir.gsboor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1