(Bemeugbc BcHgtcn. DIE WIL, LEZE OP NIEUW, OF LEZE NOG EENS NA, WAT ONLANGS ERGENS VOOR GELEZEN WERD OVER HET GELD. laling van f 2 per week voor koslgeld en f 50 enlrée Yoor kloeding eu geneesmiddelen worden daar alle gevallen meis jes vergeoslelijkt en verkwikt om ons van 't najaar appelen on peren te schillen. Zoodra de kas hel toelaat, zullen er koeijen aangekocht wordenom haar het melken enz. te leerenopdat zij zich naderhand ook bij de hoeren kunnen verhuren. Er heerscht liefde en strenge tucht. Mannen ko men er nooit, behalve Ds. Heldringdie gewoonlijk des zondagsavonds een woord van stichting spreekt. Onlangs, uis naar gewoonte een bezook afleggendeviel zijn oog op oen meisje, dat daags te voren haren intrek in het asyl ge nomen had. Terstond rigtto hij het woord lol deze nieu weling on vroeg haar onder anderen: En hoe lang meis- »je, is het nu ai geloden dat gij zoo diep gevallen zijl?" Zonder zich le bedenkenantwoordde zij Zijn WelEervvaaide zeer naïf: »Ik vraag u wol excuus, dominé, ik ben niet gevallenmaar omgegooid. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd B. Zwart en J. C. A. Beuker. J. Zaaiman en M. A. Griek. Bevallen T. van Arnesfoort geb. Bakker, 1L. M. de Boer geb. Re- sel, D. N. vaa Straaten geb. Daniels, D. M. Sok geb. Hulseboom, D. II. G. Vroom geb. Smits, D. A. Kouseband geb. HinD. G. K. ter Burg geb. Drijver, Z. Doodgeboren Een. ÜTerleden N. Repeuuing, 3 j. K. Koopman, G w. B. C. Blom, GS j. In Groningen circuleren nagemaakte bankbillollen en aan hot Nicuwediep zullen weldra de originele in omloop ko men, zoodra de bemanning van de Gercs uitbetaald is. De Eau-do-Cologne is 30 pCt. gerezen. In Frankrijk wordt de Polka staatkundig behandeld. De vinding is echter niet nieuw; in 1844 hebben de Maastrichtenaars onze ministers al verwelen dat zij hel Volk de Polka lielen dansen, (één pas vooruit en twee achteruitDe H. Vader heeft de interventie der mogendheden ingeroepen. Een dominc in N. Brabant! verlangt een fatsoenlijk meisje, om zijne vrouw in hol huishouden le helpen, en zijna dochtertjes in nuttige handwerken lo onderriglen tegen genot van de liefderijkste behandeling, alzoo de kas niet toelaat salaris aanlebieden. (Opr. 52) Aangeboden eeno Verlovingspreek met lus- schenzangen a 25 en ecne Alleenspraak op hot secreet a 10 ets. D'Ancona, Halsteeg 22, Amst. 50jarige echt- verecniging van Jan Appel en Aaltje van der floff, te Hel- voirt. De eerste verjaardag der Franvche rep. is met veel kosten gevierd en rustig afgeloopen; do invloed der Parij- sche straatjongens is 50 pel. gedaald. 3 Studenten van de Ulrcchlsche academie hebbch Z. M. een roquest over handigd tol behoud derzclve. -Kaar men zegt zal de 80 jarige Radetzky in persoon met 25,000 man op Vene tië storm loopen. Een jong mensch van 23 jaren inel f 20,000 vraagt ceno jonge fatsoenlijke dame mot een goed uiterlijk. Adres onbeschroomd aau 't Hand. In Luxom- Intjj-f» sterfte onder de katten. In Wecnon staan 2S00 huizen ledig. De benefice voorslellig, onlangs in den Holl. schouwburg to Amst. ten voordeele der algemeeno armen gehouden, heeft na aftrek der onkosten, de kapitale som van f 28,44 opgebragt, FEtflhZiETO N. Vervolg. Het geregt kreeg ras zijn bekomst van dit leren en verbood op straffe ran galg en raddat niemand koper uitbetalen mogt of hij moest het eerst op de waagkamer door een ambtenaar hebben laten stempelen. Tan dat oogenblik af, werd het koper eigenlijk dat dingwat wij geld noe men. liet geregt sloeg er kruis «n munt op, en elk die zoo'n stempel zag, kon staat maken dat hij op den kop dat gewigt en 'die specie ont- ringdaar hij het yoor itabeurde. Later vond men ook zilver in de ber gen dat nog zeldzamer is dan koper, en goudhet zeldzaamste ran al len j en omdat de dingen in waarde stijgen, naarmate ze minder te krij- gen zijn gal men 25 koperen centen voor een zilverstukje ran de zelfde zwaarte, en 4.0 zilverstukken roor een goudstukje dat e*en zwaar woog. Maar ran die eerste stempel op het geld gesproken! "Weet ge wel M. H.hoe die er uitzag? Ja, dat zult ge niet in éénen raden! Tegen woordig slaan ze er meest het kopstuk van den haas van het land op maar toen? eene koe een' os of een sehaap! Nu zoudt ge misschien denken dat de lui zich toen ran schapekoppen en ossedrijrers lieten re geren, maar dat zou nu geheel mis wezen! Het stond er heel anders mee geschapen! want in het regeren waren ze toen wel liet zoo knap als thans. Het geld kwam in de plaats Yan land en zand; van vee en huis; alles wat men op de wereld bezitten kon, werd door het geld vertegen woordigd (verbeeld). Maar bij de ui vinding van het geld bestond de dierbaarste althans de grootste scliat ran de nienschen in hun drift bees tenin hun paarden en koeijenhun schapen en varkens. Zooveel pon den koper als het beslag beesten ivaardig was of de beesten zelvekwam op 't zelfde uiten daarom sloegen ze op liet geld het kopstuk ran de beesten die er door voorgesteld werden, nu een bokdan een zwijnook wel een os of een ezel. De namen die men in andere landen aan het geld heeft gegeven, duiden het nog aan! Ons woord schat is hetzelfde els bij de oude Friezen sketdat schot-, hok- of stal-veeook wel hok- kelingen beteekent. Penning wil eigenlijk zeggen, eene vare koel De Angelsaksen zeiden keap tegen vee of prijswaarde (in handelszaken), en onze voorouders met hen uit het zelfde lipje getornd zeiden tegen geld fia hetwelk nu bij ons vee genoemd wordt. Ook het Latijnsche woord pecunia is naar de letter beestegoed. Dat zijn dan toch reis afschu welijk leelijke namen. "Want als de burgers tegen elkander zeggen: *Je bent een schotvarken of »het is vee, het is beestegoed dan doen ze dat nooit niet om malkaar met een donzen bezempje te 3trelen. Maar mooije kinderen hebben wel eens meer leelijke namen en al wilden alle dichters het geld uilschelden en uitkrijten voor: Blinkend slijk, besproeid rnst zweet en tranen! ik houd vol dat het eene van dg lieflijkstenuttigste en krachtigste dingen op de wereld is. Maar omdat de eene helft van onr.e vergadering niet gewoon is dal één het woord zoo lang alleen heeft, zal ik hier een weinig pleisteren: dan kunnen zij haar hart, met de mond ook eens ophalen en nieuwe aandacht verzamelen voor het andere deel van mijne verhandeling. 2. Ik zou dan eerst over het lieflijkedaarna over het nuttige en ein delijk over da kracht van het geld praten. U voor te rekenen dat hei geld liefelijk is, is eigenlijk zoo veel als te bewijzen dat het water nat en het vuur heet is. Immers hoe liefelijker een ding is, hoe meer wij er over bekommerd zijn; maar waar zijn wij meer bekommerd over, dan over ons geld? Wner zijn wij banger voor dan om dat te verliezen? Aan ons gansche stoffelijk deel is geen teerder plekje, dan dc plaats van de geldbeursen het uittrekken van tien kiezen doel nog zoo 'n afgrijsselijke pijn niet aan, als dat een rijk man, die geld uitzet, in de hoofdstad komt en hoort: y>Het kantoor heeft opgehouden te betalen Het heeft mij dan ook steeds zeer verwonderd dat er onder de 1000 en een mo des, die de menschen in de laatste jaren zijn doorgevlogen, niet een ge weest isom een rouwlintje aan den arm te dragen als iemand een bankroet gehad of esne zaak ondernomen had daar ze op 't laatst van zeiden: Een doode hond aan een ijzeren ketting!'' Dal zou dunkt mij wel zoo goed van hart* gaan als de rouw over een oud oompje die een ffksche hoop geld nagelaten had! En nu het blaadje eens omgekeerd: Is er een blijder. oogenblik dan wanneer er geld in komtdat reeds door geschreven was. Lakenkoopcrs wijnkoopersbanketbakkersgij allen die zoo vaak uwe rekeningen van geleverde waren, bezoigd hebt mol het onpleinierige bijvoegsel volgens overgelegde rek. van den jare achttien-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 3