VEILING van DOMEIN-GOEDEREN. C! b v c v t s u t i c u. honderd en zooveel!" spreekt op en legt getuigenis af van de waarheid, of er zoeter oogenblik in uw heele leven was, dan dat de meid eindelijk uwen winkel inwipt, met de woorden Het /compliment van meneer en hier was het geld?" Het is zoo: Bour kon tooveren met zijn zee penceel,- van der Kooi schildert onverbeterlijk een kopstuk,- en Schelf hout lommerrijke boomen die u nooden om voor da stralen der zon weg te schuilen,- maar al die mooije schilderijen zijn geen w cent waard, bij ^de eerste inzage van een erfgenaam in de boel van een ander, die na ang omsukkelen eindelijk dit tranendal Bgoejendag'' zei en zijne plaats met een 50,000 voor dt kindskinderen heelt ingeruimdI.ieve men sehenals in dat hokje een pak met landspapieren ligt, in dat kasje een zakje met gouden potstukken is weggestopt, als in dat stcenen varken een paar honderd gouden rijders rammelenJongens! Jongens! de namen alleen doen ons al watertanden Als de dood ook maar per mitteerde dat wij met het ronde goedje ons hart in do kist ophaalden wij zoudan zoo bang niet wezen voor zijue komst! Wat kunnen wij er aardig mee spelen! T7at lagclien we in het vuistje als wij onze makkers eens de loef kunnen afsteken! maar lacie! als hei spel op zijn best is, dan komt de dood, die magere scharminkel, ona van achteren zoo lob- belachlig aan, en met zoo'n akeligen verraderlijken glimlach op zijn val- sche tronie zegt hij: «Kindertjes! het spel is uit, steekt de knikkers in den zak en gaat naar bed! b. £n deze gedachte dat wij om het geld met malkaar spelen, brengt ons vanzelf tot het tweede punt dat het geld een nuttig ding is. liet brengt de mcnschen bij elkaar, en «alles wat menscheu aan menschen verbindthebben de wijze lui altijd voor een nuttig ding gehouden. Zouden de meeste aanverwanten niet ais puur vreemden uit elkanderloo- pen wanneer zij niet door draden van goud en zilver aan elkander ge hecht waren Als wij bij onze familie zoo Diet te winnen of te verlie zen hebbeD och dan is onze arme memorie zoo lek als een gatc patiel. Soms kan het niet eens onthouden wie onze eigene broeders en zusters zijn! Maar goedrijk bloedrijk! Al is 't ons ijskoud, met een rijk man gaan wij naar de ark van Kouch en wijzen hem in Jafeth of Cham den stamvader van ons beide.. Door het geld, het gtld\\\ Viienden! voe len wij eigenlijk dat wij allen uit het zelfde bloed zijn gesproten Krui pen de bloedverwanten wel ooit digter hij elkander, dan wanneer er een besje bij de familie is die terdege, spek gezet heeft? Keven en nichten, achterneven en achternichten die elkaar anders in jaren niet zien, verce- nigen zioh daar, waar zij erven moeten! Aan tante schrijven zij vrien delijke briefjes; aan tante zenden ze nu van 't een, dan van 't ander een lekker hapje; bij de lieve tante komen ze in huis als lamzoete schapen die allemaal hunkeren om met der lijd uit dezelfde goudbron te worden gelaafd \Vervolg hierna CORRESPONDENTIE. Zoodra do klaglen logen do verlichting, des avonds en des nachls, gegrond bevonden zullen zijn, zal het sluk van een geabonneerde geplaatst worden, Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen ZOON, N, BOLLinnig geliefde Echlgenooto van: N. VROON. Kklder den 3 Maart 1849. Eenige kennisgeving. om als bode in Alkmaar, SchagenWieringon en te Texel werkzaam te zijn. Men adresscre' zich met franco brieven of in persoon bij E. II. HESSELING, aan den Kanaalweg le Helder. Een WINKELHUIS en ERVE, slaande en gclegon op do aanzienlijkste stand aan het Nieuicediep, Wijk K.No. 33, geschikt voor allo neringen, dadelijk le aanvaarden. Te be vragen bij den eigenaar den Heer M. E. TAT, te Tiel, en bij den zaakwaarnemer P. POLAK, lo Helder. Brieven Franco. Voor een zeer solied begrafenisfonds worden gevraagd personen: de geschiktheid bezittende De ontvanger der Domoinen le Alkmaar, bcrigl bij deze dal door hemal of niet in tegenwoordigheid van den ar- rondissemenls Directeur der Indirecte Belastingen aldaar, zal worden overgegaan tol de veiling en toeslag van Domein goederen, als: Op Maandag den 19 Maart 1849 en zoo noodig den volgenden dag des voormiddags let» tO ure, ten overstaan van den te Monnickendam residerenden notaris M. C. Me- rentin het logement den Doelen te Monnickendam, der goederen gelegen in do gemeenten JispWormerOost- zaan en OostzaandamBurgerdam c.a. Broek in fVa- terland c.a. IlpendamLandsmeer en Schellinkhout. En op Donderdag den 22 Maart 1849 en zoo noodig do volgendo dagen, des voormiddags ten 10 uroten over staan van den aan den Helder residerenden notaris J. Schooit, in het lokaal Tivoli aan den Helder, van goederen aan den Helder en fVi er in gen gelegen. De gooderen zyn in het breede omschreven in de Cata logus, die tegen betaling van 30 cents verkrijgbaar is, ten lijnon kantore, en voorts bij de ontvangers der Registratie le SchagenHelder, Texel, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Purmerende, Haarlem cn Zaandam, alsmede bij de ont vangers der Domeinen te 's Graverihage en «le ontvangors der Registratie van do Gej;egtelijke en Administratieve akten te Amsterdam en te Ulrecht. Do voorwaarden van den verkoop liggen ter lezing ten kanloro van den voornoemden Ontvanger der Domeinen le Alkmaar en ten kanloro van de Ontvangers der Registra tie te PurmerendeHoorn, Helder en Zaandam, bij do voornoemde Notarissen cn ten Raadhuize van Monnicken dam cn den Helder, terwijl bovendien de algemccno toor waarden waarop 's Rijks Domeinen worden vervreemd, ter lezing liggen lor Griffie van ieder Provinciaal Gouvernement en ton kantore van ieder Directeur der Indirecte Belastingen. De ontvanger der Domeinen B E N T E IJ N. Overal is verkrijgbaar gesteld door Johs. Roem to Alk maar: t I. STAATKUNDIGE GELOOFSBELIJDENISSEN, in November 1848, door J. de Quack a 20 cis. Een luimig gedicht. II. HANS DE KRUIJER IN 'T VERHOOR, met een plaatje. 2 druk. prijs 50 cent». Een geestig boekske; naar de 34sle Hoogduitscho uit gave. Van dit laatste is de 2 druk bijna uitverkocht. Uitgegeven by C. BAKKER Bz. te Nieuwediep. Gedrukt bij S. GILTJES G. KUOTER, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4