HELDER bs bit MEI WEDIEP. Ai* g EKVEXDË JMRG.4JVG. N°. 11. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franeo per post 90 cents. Men abonneert zich bij deBoekhandelaren en Postkan toren zijner vroon plaats. w u O BI A A H B A G IS49. ADVEUTENTIEN gelieve men ongeiegekl «an den Uitgever in te eenden, uiterlijk Zaturdags d«» middags ten 12 ure; de prijs ran 1 tot 4 regel» is CO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalre 35 eenten legelregt voor elk» plaatsing. 12 MAART. Stirumbeide bestemd naar de West-Indienter vervan- Maart 1. In de Tweede Kamer wordt verslag gedaan van het adres j ë'n8 van 'lc' stoomschip Suriname en de korvet Ajax j! met 1 April a. s.de brik Venusliggende te Hellevoet- |i sluis, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee E. Jppius Fockentalmede bestemd naar de West-Indien, ter vervanging van de brik de Meerminmet 1 Mei a. s., de korvet Sumatraen met 1 April a. s. de brik de Sper wer, heide liggende te Ilellevoelsluisonder bevel van do kapiteins-luitenant ter zee F. X. B. 't Hooft en P. Bruining tot het doen van kruistogten en nadere bestemming. Voorts zal do kapitein-luitenant ter zee J. F. A. Coert- zenvan hel bevel over het stoomschip Cycloop eervol ont- un daarin met 1 April a. s. vervangen worden door van het gebruik van het koloniaal batig slot van 1847, ij ('et' kapitein-luitenants Ier zee A. J. ae Smit van den groot 4,297,302,531, voorts eene missive van den Hoe- j Broecke. 5. In de Tweede Kamer wordt verslag gedaan van het adres in antwoord op de troonrede, en besloten dit voor ken nisgeving aan te nemen. Ook worden er rapporteurs voor de verschillende ontwerpen van wet benoemd. Er wordt een volledig gewijzigd reglement van orde bij de Tweede Kamer ingediend. De commissie stelt on der anderen voor, dat de verzoekschriften der ingezete nen aan de Kamer vrij van zegel mogten worden ver klaard. Ten aanzien van de beraadslagingen, is zij van oor deel dat daarbij zoo min mogelijk gebruik behoort te worden gemaakt van voor afgeschreven redevoeringen. Ingekomen bij de Tweede Kamer eene koninklijke bood- schap, ten geleide van een wets-ontwerp tot regeling j s'aScn gen Kaadhoudende kennisgeving van het overlijden der raadsheeren van Weideren Kengers en Vaillant. a v xr s ïp o a 2 m HELDER en NIEUWEDIEP, 10 Maart 1849. Het meisje, dat onlangs door Jan Zoetelief uit het wa ter gehaald werd is thans volkomen hersteld. Üe belango- loozo buisvesting en verpleging, haar door een werkman bij den waterstaat, Hendrik Kerkhof, en diens vrouw verschafti alsmede do zorgvuldige geneeskundige hulp van den Heer Hoppesteijn hebben voorzeker veel tot die spoedige herstel- j ling bijgedragen. Tengevolgo van verschillende koninklijke besluiten, zullen i met den 15 Maart a. s.buiten dienst gesteld worden het fregat Ceres en do korvet Juno, beide liggende in de ba- ven alhier, onder bevel respectivelijk van de kapiteins ter !j zee J. Fins He en W, Stort, en daartegen in dienst ge- Ij sleld mol den 1G Maart a. s.hel stoomschip Curacao, liggende te Rotterdam, onder bevel van den luitenant ter zco van de le klasse 11. Huif yensen de korvet Amphi- trite, liggende hier in hel dok van dc lands-werf, onder bevel van den kapitein ter zee S. J. Grave van Limburg Een Fransch dagblad deelt een zonderling voorval me de, dal dezer dagen in hel Z. van Frankrijk plaats had. Een groot getal bruiloftsgasten was in do kerk van Tus- seguel bijeengekomen. De priester stond gereed om de bei de verloofden in te zegenen. De bruidegom voelde plotse ling ceuo hand op zijnen schouder rusten, hij wendde zich om en zag eene vrouw in een zwarten kap gehuld, welke hem eene hoeveelheid bijtend vocht in het aangezigt wierp hetwelk ook op de bruid spatie. Do jongeling viel dadelijk, op den grond, en zal, zoo hij er van opkomt, stellig één oog verliezen. Ook de kleederen van de bruid zijn verbrand. Zij, welke deze misdaad bedreef verdween, zonder dat men wist wie zij was. Het schijnt dat zij een meisje was, het welk zich over de ongetrouwheid ran haren minnaar wilde wreken. Zij was door het jonge mcnsch dal thans huwen wilde, verleid geworden en hij bad haar beloofd, een hu welijk met haar aan le gaan. Om zich te wreken bedreef zij, naar men vermoedt, deze misdaad, daar hij zich met eene rijkere maar niet schoonere jonkvrouw in het huwelijk wilde hegeven. Dc tijdingen betreflende Italië zijn heden weder belang rijk. De Patrie meldt, dat borigteimjjm^s buitenge» onpi*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1