ex uit NIEUWEDIEP. 1 i N°. 13. vs^BlGEi "Er o WEEKBLAD vas AANBESTEDING. 21. nill W 2 ÏJ I) Al. fcSiVSiïSWÜ .lAAIUAAAC;. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bï te Nieuwe Diep. De Prijs it 80 Gts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert lich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAAltOAC 1S49. tja' ADVEKTENTIEN gelieve men ongezegeld aan ïj| den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdei middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen. $1 behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 28 MAAS T, Op Woensdag den 11 April 1849, (les namiddags ten 2 uren, zal, onder nadere approbalie, door den Staatsraad Gouverneur dor provincie Noord-Holland, of bij deszelfs ab sentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouvernemenls-gebouw in de St. Jansslraut te Haarlem worden aanbesteed: Het doen van eenige reparatien aan de Pasto ri/ der Hervormde gemeente te Rudelslaart Bur gerlijke gemeente Aalsmeer). Deze aanbesteding zal gesohieden bij inschrijving en opbod. Het bestek waarop deze aanbesteding zal plaats hebben zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het Gouver- nemants-gebouw te Haarlemin de voornaamste Logemen- ton cn KolTijhuizcnnis: Te Amsterdam in h e t wapen van Hcdemblikop den Dam, in het Vosje achler de oude beursin de Beeron- bijt buiten de Utrecblsche poort en bij P. J. Colenbran der Logementhouder in de Bel op den hoek van de Haar lemmerdijk; te Haarlem in do Xroon, in het Noord- Ilollandscho Koffijhuis, in de halve Maan en bij Thijssen, koffijhuishouder op de Groote Marktto Alkmaar in do Toelast, in den Burg en in het wapen van Haarlem; to Hoorn in het onafgemaakte schip cn in den Doelen; te Nieuivediep bij de Erven J Boven en bij Ihnen; te Sliedrecht bij de Wed. Jvan der H lies te Buiksloot bij Vuijk en Sitlerto Naarden bij Jur- rissente Muiden bij P. Amcrsjoortte Aalsmeer op liet Raadhuis en to Kudelstaart bij Kerkvoogden. Zullende vier dagen voor den dag der aanbesteding cn alzoo op Zaturdag den 7 April aanslaande, door de zorg van den Heer Hoofd-Ingeniour van den Waterstaatde uoo- dige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z.W.E.G. als bij den Heer Ingenieur van Gendt to Amsterdam en bij Kerkvoogden do verlangde inlichtingen to bekomen zijn. Maart 17. De minister van Marine doet als tijdelijke Voorzitter van den Ministerraad mededeeling van liet overlijden van Koning "WILLEM II en de troonbestijging van WILLEM III. Voorts dat bij diens afwezigheid de min. zich zullen bevlijtigen den geregeiden gang van zaken en de meest dringende belangen te bevorderen. De Voorzitter antwoordt, dat de Vergadering met een diep gevoel van smart die kennisgeving ontvangt; dat zijbeseffende hoe in deze beproevende omstan digheden de eenstemmige zamenwerking van Regering en Vertegenwoordiging vereisclit wordt, niet achterlijk wil blijven in het nemen van maatregelen van alge meen belang. Steunende op de Grondwet, rigt zij hare blikken op den Vorst, die thans de teugels van het bestuur in handen heeft, en noemt in WILLEM III den opvolger van WILLEM II. De Tweede Kamer benoemt eene commissie tot het opstellen van een adres van rouwbeklag aan Koning Willem III. Het wordt eenstemmig aangenomen. S Maart 20. HELDER cn NIEHWED1EP, 24 Maarl 1849. jl. Dingsdag is hier do mare van hel overlijden van ko ning Willem 11 ofliciecl bekend geworden. Voorls is daar bij herinnerd, dat naar art.'13 der grondwet de prins van Oranje de regering onder don titel van Willem 111 aan vaard. lerstond is last gegeven lol liet luiden der klokken en heelt men op alle vaartuigen in deze ha-vcnzoowel op koopvaardij- als oorlogschepen, de vlaggen halfstok laten waaijen. Omtrent de komst des konings schrijft men uit Hellevoet- sluis het volgende: Heden morgen omstreeks zes ure kwam-ZrJII. stoomboot Cycloop in hel gezigt en weldra o^rlwaardo mendat die bodem de koninklijke vlag alleen/ aan den gaflel voegde. Dadelijk werden de vlaggen op do schepen, toren cn pu- 53ÜK- -.''.v-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1