IELüEü i ïiET MHjWEDIËP. aisvisar»i!i JAAHUAAV. t, o I G E N H g T N°. 14. WKËkBLAÜ VAÜ Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER. Bz te JMcuwe Diep. De 1'rijs i* 80 Cts. in de drie maaiideji en roer ie buitensteden franco per post 90 cents. Men ibcuneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan- eren zijner woonplaats. A A W A i 819. ADVERTENTIES gelieve men ongeregeld aan •den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regele is GO centen voor eiken regel meer 15 cent*n. behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. 2 A P R 5 L. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ENZ. Gespannen is de aandacht op 's lands vertegenwoordiging voor de eerste maal regtstreeks door de gegoede ingezetenen verkozen. De belangrijke wettendie aan hare goedkeuring moeten worden onderworpen, en waarvan de uitvoering der grondwet voor ecu groot deel zal afhangenverheffen haar bijna tot den rang eener constituerende vergadering. Zal zij aan de roeping des tijdsaan de verwachting van de Natie beantwoorden, met kracht tot eene vrijzinnige toepassing der grondwet medewerken? Of zal zij aan zwakheid, gebrek aan vertrouwen op haarzelve en op de Natie toe geven en in plaats van regtstreeks op het doel af te gaanzich door allerlei kleingeestige bedenkingen daarvan laten afleiden? Hare eerste werkzaamheden deden een gunstige verwachting op vatten. Het adres van antwoord op de troonrede, ver van het gewone gewauwel verwijderdheeft zich door krachtige en bedui dende taal. onderscheiden, en de wijze waarop de onaannemelijke wetsvoordragten omtrent het regt van vereeniging, omtrent de dek king van het te-kort zijn ontvangen, wekte het vertrouwen op dc Tweede Kamer. Onverwacht worden hare werkzaamheden afgebroken door het berigt, dat de Koning Willem de II is overleden. Er zijn cr, die vreezen dat dit overlijden ongunstig op de beraad slagingen zal werken, dat men daarin een beweegreden zou zoe ken, om een onhoudbaar ministerie te ondersteunen, alsof het nu gevaarlijker zijn zouslechte zaken af te keurendan bij het le ven van Willem dc II. Die vrees is een bewijs hoe demoralise rend de vertegenwoordiging op de Natie gewerkt heeft. Men is zoo gewoon geworden haar, wanneer zij manhaftig met mooi weer was uitgegaanverzekerende dat storm nocli regen haar beletten zou de reis voort te zetten bij het eerste wolkje dat zich aan den gezigteinder vertoonde in het eerste huis het beste te zien bin- nenvlngtendat eigenlijk het vertrouwen op elke vertegenwoordi ging zeer geschokt is. Wij hopen dat onze tegenwoordige Kamer deze proef, die waarlijk toch niet zwaar is, goed zal doorstaan cn in haar oordcel over de wetsvoordragten in hare houding tegenover het ministerie, niet anders zal handelen onder Willem de III dan zij onder Willem de II gedaan heeft. Die vrees is even belecdi- gend voor den Vorst als voor de Natie. Die vrees tochveronderstelt bij den Vorst minder goede trouw, minder gehechtheid aan zijn landdan bij zijn voorganger en niets is er dat die veronderstelling regtvaardigt. Maar die vrees is tevens beleedigend voor de Natie, daar zij asm geen grond heeft, zoo men de veronderstelling niet aanneemt, dat de Natie meer vatbaar voor onrust en ongeoorloofde beweging zijn zou onder dezen Vorst als onder Willem II, alsof de Natie inba re kalme rustige houding alleen geleid was door blinde gehechtheid j aan een persoon. Zoo men ter goeder trouw de grondwet ten uitvoer zal leggen, behoeft er voor onrust geene vreezc te zijn. De Natie is in het algemeen gehecht aan het koningschap, zij is wars van alle gewel dige omkeeringen vooral verlangt zij nietdat men een onhoud baar ministerie steune, slechte wetten aanneme en de grondwet ge brekkig uitvoerealleen uit vrees dat zij onrustig zou worden. Die vrees zou (gelijk bijna altijd) een slechte raadgeefster zijn en juist dat teweeg kunnen brengen wat men zou willen voorkomen. Weldra zullen wij de regering en de Staten-Generaal op een ter rein vinden, waar de personele invloed des Konings zich meer dan in elk ander geval kan doen gevoelen en dat tot aller verstand cn verbeelding spreekt, het zal zijn, als het inkomen van de kroon moet worden vastgesteld. Tc vergeefs was bij dc herziening dei- grondwet van verschillende zijden op eene vermindering van dat inkomen aangedrongen, dat echter bij Willem II, wiens huishou ding er eenmaal naar ingerigt wasniet scheen tot stand te zijn te brengen, cn bij het besef dat op den duur dat inkomen te hoog wasvoorden finantiëlen toestand, waarin de Natie verkeerde, nam men als middenterm het besluit, om bij elke troonsverandering dit inkomen bij de wet te bepalen. Weinig dacht men cr aan, dat dit zoo spoedig zou plaats grijpen Het is voor den Vorst eene schoonc gelegenheid, oin zijne po pulariteit voor langen tijd te verzekerenaan cIc Staten-Generaal eene kiesche beraadslaging gemakkelijk te maken en beider zede- 1 ijken invloed tc versterken als van de regering een voorstel tot aanzienlijke vermindering zal uitgaan. I! E K E N D MAK! N G. De BURGEMEESTER der Gcmconlc Helder, maakt bij deze aan ile daarbij belanghebbenden bekend dal de derde rilling van den Militieraad, bestemd lot het keuren van Plaatsvervangers en Nummcrverwisselaars, voor deze Gemeente zal worden gehouden Ie Hoorn op het Oude Zeekant oor op Dingsdag den 10 April 1849, des middags ten 12 ure. HELDER den 2ü^brrrK^S49. De Burgemeester Zobrn gegildjfcA" .1, in VELT.. - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1